EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Category Archive: EVI

 1. Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  Comments Off on Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  English article here

  Cynhaliodd EVI sesiwn hyfforddi cyfryngau cymdeithasol ar-lein am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector Blaenau Gwent yn ddiweddar. Roedd y sesiwn llawn gwybodaeth yma, cyflwynir gan ProMo-Cymru, arbenigwyr y diwydiant, yn datblygu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i helpu denu mwy o sylw i’w gwasanaeth.

  Roedd Andrew Collins, arbenigwr cyfathrebu digidol ProMo-Cymru, yn ymdrin â sawl pwnc defnyddiol fel:

  • – Fideo ffurf fer (TikTok, reels Instagram a YouTube shorts)
  • – Tueddiadau cyfryngau cymdeithasol
  • – Hysbysebion taladwy cyfryngau cymdeithasol
  • – Algorithmau cyfryngau cymdeithasol

  Llwyddodd y rhai mynychodd i ddysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol gwerthfawr i symud eu tudalennau ymlaen i’r lefel nesaf, gan hefyd fanteisio ar y cyfle i ofyn cwestiynau a derbyn cyngor penodol gan arbenigwr yn y maes.

  Adborth


  Ymwybyddiaeth wych o’r pwnc, dymunol iawn ac yn ymateb yn dda i gwestiynau pobl”

  *

  Hyfforddiant defnyddiol iawn, perthnasol iawn, hawdd i’w ddilyn. Sesiwn grêt!

  *

  Roedd yn llawn gwybodaeth, ac yn trafod pethau nad oeddwn i erioed wedi meddwl amdanynt

  *

  Egni anhygoel, yn amlwg yn angerddol iawn am y pwnc, yn sicrhau bod pawb yn cael ei glywed


  Gwybodaeth bellach

  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn hyfforddiant sgiliau digidol (hysbysebion taledig, Canva, fideo ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a mwy) i helpu hyrwyddo eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent, cysylltwch gyda’r EVI drwy e-bost sian@evi.cymru.

  Mae ProMo-Cymru, gwarcheidwaid EVI, yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi wedi’u teilwro – dysgwch fwy yma.

  Ariennir yr hyfforddiant yma gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU*.


  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Y bwriad ydy cefnogi pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf ledled y DU i gynnal rhaglenni peilot a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymunedau a llefydd busnesau lleol, ac yn cefnogi pobl i mewn i swyddi. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma.

 2. Great Feedback From Our Social Media Training

  Comments Off on Great Feedback From Our Social Media Training

  Erthygl Gymraeg yma

  EVI recently provided a free online social media training session for Blaenau Gwent businesses and third sector organisations. This informative session, delivered by industry experts ProMo-Cymru, developed attendees social media skills to help get their service seen and heard.

  Andrew Collins, a digital communications specialist from ProMo-Cymru, covered a range of useful topics such as:

  • – Short form video (TikTok, Instagram reels and YouTube shorts)
  • – Social media trends
  • – Paid social media ads
  • – Social media algorithms

  Attendees gained valuable social media skills to help take their pages to the next level, while also getting the opportunity to ask questions and receive tailored advice from an industry expert.

  Feedback


  “Excellent subject knowledge, very personable and reactive to people’s questions”

  *

  “Really useful training, very relevant, easy to follow. A great session!”

  *

  “It was very informative, covered things I hadn’t even thought of”

  *

  “Amazing energy, clearly passionate about the topic, ensured everyone was heard”

  *

  “Really useful training, very relevant, easy to follow. A great session!”


  Further Information

  If you are interested in receiving digital skills training (paid advertising, Canva, video for social media and more) to help promote your service in Blaenau Gwent, get in touch with EVI by emailing sian@evi.cymru.

  ProMo-Cymru, custodians of EVI, offer a range of tailored training sessions – find out more here.

  This training was funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund*. 


  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, click here.

 3. Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Comments Off on Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glyn Ebwy (EVI).

  Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein bwriad ydy darparu prydau iach, i bob angen dietegol, i’r gymuned ei fwynhau yn y caffi, neu adref. 

  Yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr cymunedol, byddech yn gyfrifol am eu cefnogi wrth iddynt ddatblygu sgiliau lletygarwch. 

  Byddech yn gyfrifol am: 

  – Paratoi, coginio a gweini prydau yn ôl yr angen, mewn modd amserol 
  – Darparu diet amrywiol, arlwyo ar gyfer dewisiadau diwylliannol y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau 
  – Arlwyo i ddefnyddwyr y gwasanaeth a digwyddiadau teuluol e.e. partïon, angladdau, cyfarfodydd bach 
  – Archebu cyflenwadau o fewn y gyllideb arlwyo, gan ddefnyddio cyflenwyr cymeradwy 
  – Creu prydau gan ddefnyddio cynhwysion FareShare 
  – Cadw cofnodion arlwyo cywir yn unol â HACCP 
  – Cymryd rhan mewn arolygiadau gan Iechyd yr Amgylchedd a/neu reolyddion gofal ac Awdurdodau Lleol 
  – Cadw safon uchel o hylendid yn y gegin wrth gadw at ganllawiau HACCP a COSHH 
  – Gallu rheoli gwirfoddolwyr a gweithio ar y cyd â staff eraill 

  Cyflog 

  £11.74 – £12.90 yr awr 

  (yn cyfateb i £21,358 – £23,471, pro rata, yn ddibynnol ar brofiad) 

  Oriau gwaith 

  Cytundeb 21 awr /14 awr 

  Dyddiad Cau

  5pm, dydd Gwener 13 Mai 2022

  Am wybodaeth cysylltwch â: pat@promo.cymru
  Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: pat@promo.cymru

  RHOWCH GAIS I MEWN HEDDIW! Ymunwch â thîm EVI a helpu i wneud gwahaniaeth! 

 4. Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  Comments Off on Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  ProMo-Cymru is looking for a Cook/Trainer to join their team at Ebbw Vale Institute (EVI). 

  You will be joining a team that is fully committed to making a difference in the lives of the community we support. Our aim is to provide healthy meals for the community to enjoy within the café, or at home, for all dietary needs. 

  You will work closely with community volunteers and will be responsible for supporting them as they develop their hospitality skills. 

  You will be responsible for: 

  – Preparing, cooking, and serving meals as required, in a timely manner 
  – Providing a varied diet, catering for the cultural preferences of those who use our services 
  – Catering for service users and family events, e.g. parties, funerals, small meetings 
  – Ordering supplies within the catering budget, using approved suppliers 
  – Creating meals using FareShare ingredients 
  – Maintaining accurate catering records in accordance with HACCP
  – Participating in inspections by Environmental Health and/or care regulators and Local Authorities 
  – Maintaining a high standard of hygiene within the kitchen by adhering to HACCP and COSHH guidelines 
  – Ability to manage volunteers and work alongside other staff 

  Salary 

  £11.74 – £12.90 per hour 
  (equates to £21,358 – £23,471, pro-rata, depending on experience) 

  Working Hours 

  21 hrs /14 hrs contract 

  Closing date

  5pm, Friday 13th May 2022

  To apply send your CV and letter of application to pat@promo.cymru

  APPLY TODAY! Join the EVI team and help make a difference!

 5. FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Comments Off on FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Expert advice on how to use social media to promote your service in Blaenau Gwent!

  What can I expect?

  Guidance on  how you can increase engagement and promote your service on social media to get seen and heard in Blaenau Gwent and beyond! Join this 2.5 hour insightful and informative free-of-charge online social media training session with industry expert, Andrew Collins.

  SIGN UP

  During this session you’ll:

  ·  Explore everything you need to know about social media trends in 2022

  · Get to grips with short-form video (TikTok, Instagram reels and YouTube shorts)

  · Receive free and easy social media tips and tricks to save you time and money

  · Learn the benefits of paid social media ads and how to harness them for your organisation or business

  · Beat the algorithms by understanding how they work and use them to your advantage

  · Gain valuable social media skills to help promote your service in Blaenau Gwent

  Who is this training for?

  This free online session is for businesses or voluntary organisations that operate within the Blaenau Gwent local authority area who want to take their social media to the next level and improve their pages.

  What’s the course format?

  This session is offered in English and will be delivered on Zoom.

  Date and Duration

  Join us on Wednesday 6th April 2022 10am – 12.30pm 

  SIGN UP

  Spaces are limited on a first-come first-served basis.

  Contact andrew@promo.cymru for any training or eligibility queries.

  ——————-

  This training is being delivered by ProMo-Cymru. The facilitation of the course is being funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund*. 

  ProMo-Cymru offers a range of tailored training sessions and bespoke consultancy options. Find out more here https://www.promo.cymru/services/training-and-consulting/ 

  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fundprospectus

 6. HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Comments Off on HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Cyngor arbenigol ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent!

  Beth i’w ddisgwyl:

  Arweiniad ar sut i wella cyrhaeddiad a hybu eich gwasanaeth ar gyfryngau cymdeithasol fel eich bod yn denu sylw ym Mlaenau Gwent a thu hwnt! Ymunwch yn y sesiwn hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim yma, sydd yn 2.5 awr llawn gwybodaeth ddefnyddiol gydag arbenigwr yn y maes, Andrew Collins.

  COFRESTRU

  Yn y sesiwn yma byddech yn:

  ·  Archwilio popeth sydd angen ei wybod am dueddiadau cyfryngau cymdeithasol yn 2022

  ·  Dod i ddeall fideo ar ffurf fer (TikTok, Instagram reels a YouTube shorts)

  ·  Derbyn cyngor a thriciau cyfryngau cymdeithasol hawdd ac am ddim fydd yn arbed amser ac arian i chi

  ·  Dysgu am fuddiannau talu am hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a sut i ddefnyddio’r rhain ar gyfer eich sefydliad neu fusnes

  ·  Trechu’r algorithmau wrth ddeall sut maent yn gweithio a’u defnyddio i’ch budd

  ·  Dysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol gwerthfawr fydd yn helpu chi i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  I bwy mae’r hyfforddiant yma?

  Mae’r sesiwn ar-lein am ddim yma ar gyfer busnesau neu sefydliadau gwirfoddol sydd yn gweithio o fewn ardal awdurdod lleol Blaenau Gwent sydd yn awyddus i symud ymlaen gyda’u cyfryngau cymdeithasol a gwella eu tudalennau.

  Ar ba ffurf mae’r hyfforddiant yma?

  Mae’r sesiwn yn cael ei gynnig yn Saesneg ac yn cael ei gyflwyno dros Zoom.

  Dyddiad a hyd:

  Ymunwch â ni ar ddydd Mercher 6ed Ebrill 2022 10yb – 12:30yp

  COFRESTRU

  Llefydd cyfyngedig felly cyntaf i’r felin.

  Cysylltwch â andrew@promo.cymru ar gyfer unrhyw ymholiadau hyfforddiant neu os ydych chi’n gymwys.

  ——————-

  Mae’r hyfforddiant yma yn cael ei gyflwyno gan ProMo-Cymru. Mae cwrs yma yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.*

  Mae ProMo-Cymru yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant wedi’u teilwra ac opsiynau ymgynghoriaeth arbennig. Gwybodaeth bellach yma: https://www.promo.cymru/services/hyfforddiant-ac-ymgynghoriad/?lang=cy 

  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewalfund-prospectus 

 7. Have Your Say On What Happens at EVI 

  Comments Off on Have Your Say On What Happens at EVI 

  Do you live in Ebbw Vale or Blaenau Gwent and would like a say on the live events that happen in your area? Ebbw Vale Institute (EVI) is setting up a Community Programming Group to plan what’s going on in this historic community building. 

  After a period of closure due to COVID-19, EVI is reopening, and we want YOU to help us decide on a programme of cultural events for the town and surrounding area. Think live music, comedy, theatre, family events, exhibitions and more!  

  About EVI 

  EVI was founded in 1849 to promote cultural exchange in the neighbourhood. ProMo-Cymru regenerated the empty building to develop EVI as a community and cultural centre, with facilities including training and meeting spaces, a professional recording studio, café, bar and live performance space. It is a venue that offers a programme of creative activities, learning and social enterprise development for the communities it serves. 

  Join our group 

  As we get ready to open our doors to the public once again, we’re looking for your help. 

  The EVI Community Programming group will be a unique opportunity to have a say about what happens in your area. Volunteering your time means you will learn new skills about how a building like ours operates and what goes on behind the scenes when programming and promoting events. You don’t need to have any experience – we want to hear from anyone of any age or background. Tell us about the type of events that you, your friends and family would like to see taking place in the building.  

  The EVI Community Meet will be held every other Thursday, 5-6pm, starting on 24 March 2022. You will be able to attend in person or join us on Zoom.  

  To register your interest or to find out more, email Tom: tom@promo.cymru or contact EVI: 01495 708022  

  This work is being developed with funding from the UK Community Renewal Fund. To find out more, click here. 

 8. Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Comments Off on Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Ydych chi’n byw yng Nglyn Ebwy neu Flaenau Gwent ac eisiau barn ar ddigwyddiadau byw sydd yn digwydd yn eich ardal? Mae Institiwt Glyn Ebwy (EVI) yn sefydlu Grŵp Rhaglennu Cymunedol i gynllunio’r hyn fydd yn digwydd yn yr adeilad cymunedol hanesyddol yma. 

  Yn dilyn cyfnod o fod wedi cau oherwydd COVID-19, mae EVI yn ailagor, ac rydym yn chwilio am eich help CHI i benderfynu ar raglen o ddigwyddiadau diwylliannol ar gyfer y dref a’r ardal gyfagos. Dychmygwch gerddoriaeth byw, comedi, theatr, digwyddiadau teuluol, arddangosfeydd a mwy! 

  Mwy am EVI 

  Sefydlwyd EVI yn 1849 i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol yn yr ardal. Cafodd yr adeilad gwag ei adfywio gan ProMo-Cymru i ddatblygu’r EVI fel canolfan cymunedol a diwylliannol, gydag adnoddau yn cynnwys gofodau hyfforddi a chyfarfod, stiwdio recordio broffesiynol, caffi, bar a gofod perfformio byw. Mae’n lleoliad sydd yn cynnig rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiad menter gymdeithasol ar gyfer y cymunedau mae’n ei wasanaethu. 

  Ymunwch â’n grŵp 

  Wrth i ni baratoi i agor ein drysau i’r cyhoedd unwaith eto, rydym yn chwilio am eich cymorth chi. Bydd grŵp Rhaglennu Cymunedol EVI yn gyfle unigryw i gael dweud eich dweud am yr hyn sydd yn digwydd yn eich ardal. Wrth wirfoddoli eich amser byddech yn dysgu sgiliau newydd am sut mae adeilad fel hyn yn gweithredu a’r pethau sydd yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth baratoi rhaglen a hyrwyddo digwyddiadau. Nid oes rhaid i chi fod â phrofiad – rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un, o unrhyw oedran neu gefndir. Rhannwch y math o ddigwyddiadau hoffech chi, eich ffrindiau a’ch teulu ei weld yn digwydd yn yr adeilad. 

  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob yn ail ddydd Iau, 5-6yh, yn cychwyn ar 24 Mawrth 2022. Gallech ddewis mynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb neu ymuno ar Zoom. 

  I gofrestru eich diddordeb neu i ddarganfod mwy, e-bostiwch Tom: tom@promo.cymru neu cysylltwch EVI:  01495 708022 

  Mae’r gwaith yma yn cael ei ddatblygu gyda chyllid o grant Cronfa Adfywio Gymunedol y DU. I ddarganfod mwy, cliciwch yma. 

 9. Great Things Are Coming At EVI

  Comments Off on Great Things Are Coming At EVI

  We are pleased to announce that Ebbw Vale Institute (EVI) has successfully been awarded a grant from the UK Community Renewal Fund. This means that the oldest institute in Wales, restored and refurbished by ProMo-Cymru, can reopen after the pandemic with some exciting new developments.

  This funding will allow EVI to develop opportunities with young people and support cultural and economic recovery in Ebbw Vale and Blaenau Gwent. We have lots of exciting plans and ideas for the centre this spring.

  ·  Creating opportunities and pathways into employment for young people involving our café and digital skills training

  ·  Promoting healthy living skills and socialising through our café and garden

  ·  Working with local artists and community groups, hosting cultural events for the community

  ·  Running environmental activities and workshops, increasing positive environmental behaviour both in and outside the building

  Centre of community life

  Although our partner support services have remained open and continue to operate, the centre has been closed to the public during the pandemic. We are so happy to be reopening our community cultural centre in the heart of Ebbw Vale with the launch of this exciting new project. Environmental innovation, sustainability, community and local culture are at the heart of this renewal project, aiming to make Blaenau Gwent a more attractive place to live, work, and visit.

  EVI has been at the centre of community life in Ebbw Vale for 173 years, and this project means it will continue to do so for generations to come

  Find out more

  What do you want to see EVI bring to your community? If you would like to discuss this project or work with us, get in touch with sam@evi.cymru. Follow or like us on Twitter, Instagram or Facebook to keep up to date with what’s happening and join us on our inspiring and exciting journey this spring. 

  Welsh translation of this article is available here

  This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

  The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

 10. Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Comments Off on Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Institiwt Glyn Ebwy (EVI) wedi derbyn grant gan Gronfa Adfywio Gymunedol y DU. Felly, bydd yr institiwt hynaf yng Nghymru, sydd wedi ei adfywio a’i adnewyddu gan ProMo-Cymru, yn gallu ailagor ar ôl y pandemig gyda datblygiadau newydd cyffrous.

  Bydd y cyllid yma yn caniatáu i EVI ddatblygu cyfleoedd gyda phobl ifanc a chefnogi adferiad diwylliannol ac economaidd yng Nglyn Ebwy a Blaenau Gwent. Mae nifer o gynlluniau a syniadau cyffrous ar y gweill yn y ganolfan y gwanwyn hwn.

  ·  Creu cyfleoedd a llwybrau i gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc gan ddefnyddio ein caffi a hyfforddiant sgiliau digidol

  ·  Hyrwyddo sgiliau byw’n iach a chymdeithasol gan ddefnyddio’r caffi a’r ardd

  ·  Gweithio gydag artistiaid lleol a grwpiau cymunedol, cynnal digwyddiadau diwylliannol ar gyfer y gymuned

  ·  Cynnal gweithgareddau a gweithdai amgylcheddol, cynyddu ymddygiad amgylcheddol positif y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad

  Canolbwynt bywyd cymunedol

  Er bod ein gwasanaethau tenantiaid gwych wedi parhau i fod yn agored ac yn dal i weithredu, mae’r ganolfan wedi bod ar gau i’r cyhoedd yn ystod y pandemig. Rydym yn falch iawn o gael ailagor y ganolfan ddiwylliannol gymunedol yma yng nghanol Glyn Ebwy gyda lansiad y prosiect cyffrous yma. Wrth galon y prosiect adfywio mae arloesi amgylcheddol, cynaliadwyedd, a diwylliant cymunedol a lleol, gyda’r bwriad o greu Blaenau Gwent sydd yn le mwy deniadol i fyw, gweithio ac ymweld.

  Mae EVI wedi bod wrth galon bywyd cymunedol Glyn Ebwy ers 173 o flynyddoedd, a bydd yn parhau i wneud hynny am sawl cenhedlaeth i ddod diolch i’r prosiect yma.

  Darganfod mwy

  Pa fath o bethau ydych chi’n awyddus i EVI gyflwyno yn eich cymuned? Os hoffech drafod y prosiect neu’r gwaith â ni, cysylltwch â sam@evi.cymru. Dilynwch neu hoffwch ar Twitter, Instagram neu Facebook i gael gwybod y diweddaraf am yr hyn sydd yn digwydd, ac i ymuno â ni ar ein siwrne gyffrous dros y gwanwyn.

  English translation of this article is available here

 11. Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Comments Off on Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glyn Ebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, yn diogelu ei gynaladwyedd er mwynhad cenhedloedd y dyfodol.

  Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda defnyddwyr rheolaidd Canolfan EVI, yr institiwt hynaf yng Nghymru, ac mae’r grant yma wedi caniatáu i ni gyflawni llawer o’r gofynion o’r ymgynghoriad yma. Roedd dros 57% eisiau gofod gardd hamddenol i ddysgu a chyfarfod pobl ac roedd 45% eisiau gofod ar gyfer arddangosfeydd celf a ffotograffiaeth.

  Gofod gardd newydd

  Roedd gardd yr EVI yn ardal nad oedd yn cael ei ddefnyddio, gyda gordyfiant a ffensys anniogel, Roedd y gwaith tirwedd a llawrwaith yn ymdrech logistaidd enfawr gyda sawl her. Ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladol yn yr ardd, roedd yr ardal, na ellir ei ddefnyddio cynt, wedi cael ei drawsffurfio’n ofod tawel ar gyfer dysgu, gweithgareddau, cyfarfodydd a llesiant.

  Yn dilyn gorffen yr holl lawrwaith, gosodwyd llefydd eistedd, meinciau picnic a phlanwyr trwy Grantiau Adferiad COVID-19 Canol Trefi Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

  Roedd prosiect amgylcheddol Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn caniatáu i wirfoddolwyr yr EVI i greu gofod llesiant yn yr ardd wrth blannu blodau sydd yn gyfeillgar i wenyn, perlysiau, ffrwythau a llysiau yn ardd yr EVI.

  Gosodwyd mesuriadau diogelwch newydd gan osod grisiau tân a ffensys diogelwch newydd yn yr ardd.

  Gosod to newydd

  Roedd to newydd yn hanfodol i gynaladwyedd adeilad EVI. Yn dilyn sawl achos o ddŵr yn gollwng, teils yn llithro o hyd, ac angen newid y landeri gan ei fod yn achosi difrod dŵr i’r adeilad.

  Datblygiadau pellach

  Mae’r rhaglen Cyfleusterau Cymunedol wedi ariannu sawl cyfleuster arall yn yr EVI, gan gynnwys:

  • – Taflunydd ansawdd sinema a sgrin 4m o led
  • – Cyfleusterau arddangos i artistiaid a ffotograffwyr
  • – Cyfleusterau newid babanod
  • – Dau ‘llwybr mynedfa/allanfa unffordd’ COVID ddiogel i ddysgwyr a chleientiaid.
  • – Atgyweiriadau hanfodol ac adferiad y grisiau
  • – System intercom a CCTV newydd
  • – Uwchraddio gwres
  • – Gofod swyddfa/storio mewn ardaloedd annefnyddadwy cynt
  • – Mynedfa newydd i Hyfforddiant ACT
  • – System intercom newydd

  Adnewyddu grisiau’r EVI

  Mae Cronfa Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru wedi diogelu’r adeilad cymunedol yma. Mae atgyweiriadau hanfodol wedi’u cwblhau, diogelwch COVID wedi ei fwyhau, gofodau annefnyddadwy bellach yn cael eu defnyddio a chyfleusterau ychwanegol ar gael i’r gymuned.

  Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr adnewyddiad a’r atgyweiriadau hanfodol wedi’u cwblhau, ac edrychwn ymlaen at gael agor ein drysau i’r gymuned eto yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r EVI yn agored i wasanaethau apwyntiad yn unig. I gael gwybod y diweddaraf am yr EVI dilynwch ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd unrhyw newyddion am ail-agor yn cael ei bostio ar wefan yr EVI ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

 12. £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  Comments Off on £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  The Ebbw Vale Institute (EVI) Community and Cultural Centre has been carrying out extensive refurbishment and essential repairs at the historic Grade 2 listed building after being awarded £250,000 through the Welsh Government Communities Facilities Programme, securing its sustainability for future generations to enjoy.

  We carried out a consultation with regular users of the EVI Centre, the oldest institute in Wales, and this grant has enabled us to fulfil many of the requests. Over 57% wanted a garden space for recreation, learning and meeting people and 45% wanted space for art and photography exhibitions.

  A new garden space

  The EVI garden was a disused area for many years, overgrown with unsafe fencing. The landscaping and ground works was a huge logistical endeavour with many challenges. With the garden structural works completed, this formally unusable area has been transformed into a tranquil space for learning, activities, meetings, and wellbeing.

  With all the groundworks completed new seating, picnic benches and planters were placed via the BGCBC Town Centre COVID recovery scheme.

  The Big Lottery Awards for All Environmental project enabled EVI volunteers to create a wellbeing space in the garden by planting bee friendly flowers, herbs, fruits and vegetables in the EVI garden.

  New safety measures were put in place with a new fire escape staircase and safety fencing being installed in the garden.

  Placing a new roof

  A new roof was essential to the sustainability of the EVI building. There had been several leaks, tiles were continuously slipping, and the guttering needed replacing as it was causing water damage to the fabric of the building.

  Further developments

  The Communities Facilities programme funded several other facilities at the EVI, including:

  • – A cinema quality projector and 4m wide screen
  • – Exhibition facilities for artists and photographers
  • – Baby changing facilities
  • – Two new COVID secure ‘one way entrance / exit routes’ for learners and clients
  • – Essential repairs and restoration of the staircase
  • – Intercom and CCTV system
  • – Heating upgrades
  • – Office / storage space from previously unusable areas

  The Welsh Government Communities Facilities Programme Fund has secured the fabric of this community building. Essential repairs have been made, COVID safety enhanced, formally disused spaces are now in use and additional facilities are now on offer to the community.

  We are pleased to announce that the refurbishment and essential repairs are now complete, and we look forward to fully opening our doors again to the community at a future date. We are currently only open for appointment-based services. To keep updated on EVI developments follow us on our social media pages. Any news about reopening will be posted on the EVI website and on our Facebook and Twitter pages.

  Welsh translation of this article is available here

 13. ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Comments Off on ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Awards for All Volunteers take local environmental action by creating wildlife habitats for birds, bats, hedgehogs and pollinating insects in the EVI garden …

  The next stage of our Big Lottery Community Fund Awards for All project was to create wildlife habitat, to help attract nesting birds and bats to the EVI garden and create homes for hedgehogs.

  Everyone had a task and were challenged to use tools and techniques that had not been used before.

  Supporting our garden wildlife

  Awards for All Volunteers from Llamau, ACT Training, Barod Gwent N-Gage and Cyfannol Women’s Aid, have created several bird and bat boxes to help attract nesting birds and bats to the EVI garden.
  Visit Gwent Wildlife Trust for more ways you can get involved locally and support garden wildlife.

  We also have a hedgehog home that will be relocated where it is most needed. If you find a hedgehog out in the day or injured, please visit hedgehoghelplinecymru.org.uk for information and advice on what to do next.

  Spreading the Seeds…

  Some of our younger volunteers made seed bombs and had great fun spreading them throughout the garden. We also relocated our pollinator bee and bug hotel and talked about how over a third of our food depends on pollinating insects.

  Wellbeing in Nature …

  Volunteers also created colourful images and words to remind people to spend more time in nature and how we can increase our wellbeing when spending time outdoors – over 18 posts were painted.

  Keeping up the great work

  ‘Awards for All’ Volunteers will continue taking care of the EVI garden throughout the seasons and utilise the wellbeing space for learning, meetings and activities.

  Organisations based at EVI, (Llamau, ACT Training, Cyfannol, Barod and BGCBC Youth Services) will also undertake further environmental and wellbeing projects in the EVI garden.

  Special thanks

  Thanks to Sam Holt, Eggseeds for leading the environmental workshops, MallowArt for the painting workshop and Promo Cymru (the charity that runs EVI) for providing the ‘graphic design with canva’ and ‘Film making on your mobile’ online workshops to support the volunteers in increasing their skills in digital communications.

  A special thank you to all our volunteers for creating a wellbeing space at the EVI garden. Everyone worked together with staff and clients from other organisations, with children and families; many new skills were learned along the way and so much has been accomplished to support our local wildlife.

 14. Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  Comments Off on Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  An environmental project at EVI, made possible by the National Lottery Community Fund Awards For All programme, has brought organisations and volunteers together to create a wellbeing space in the garden.

  What did we do?

  The first step was to plant bee friendly flowers, herbs, fruits, and vegetables that will be looked after by the volunteers throughout the seasons.

  Over the two sessions, facilitated by Eggseeds‘ Sam Holt, the volunteers and staff from ACT Training and Llamau prepared the soil and planted flowers, herbs (like rosemary and chives), fruit trees (like raspberry and gooseberry) and vegetables (chard, sprouts, peas). Everyone worked really hard and for many, this was a new experience.

  Some of the volunteers spent time creating wellbeing posts, painting vibrant colours and wellbeing quotes onto the old fencing posts, so that everyone is reminded of the benefits of spending time in nature.

  Providing new experiences for young people

  For many of the young people aged between 16 and 18 that were taking part, gardening was a totally new experience for them. Here’s what some of them had to say:

  “It’s my first time gardening I am usually an indoor person”

  “It feels nice being outdoors”

  “With lockdown, people could have got more into gardening”

  “I am enjoying it more than I thought I would”

  ACT Training – EVI Volunteers


  “It’s quite peaceful, relaxing”

  “I like to cook with a lot of these herbs so I am looking forward to planting them”

  “I like building computers so this is being creative in a different environment”

  “It feels nice being outdoors”

  Llamau – EVI Volunteers

  What are the next steps?

  The next step in this environmental project is to carry out the ‘local environmental and wellbeing in nature’ actions that were raised during a focus group with Llamau. These included displaying QR codes around EVI that linked to wellbeing information.

  EVI volunteers will create wildlife habitats, facilitated by Eggseeds, such as bird and bat boxes, hedgehog homes, and homes for pollinating insects. This workshop will be held on Tuesday 3rd August 2021.

  Home » EVI


 15. Awards for All Environmental Project at EVI

  Comments Off on Awards for All Environmental Project at EVI

  Thanks to The National Lottery Community Fund – Awards for All, ProMo Cymru will be delivering environmental activities in our new EVI garden, with volunteers learning new skills and raising awareness of how we can all take LOCAL environmental action and increase our wellbeing in Nature

  The EVI (Ebbw Vale Institute) is a community hub offering support, learning and cultural activities to young people and families, with a cafe, venue and conference/training facility, cinema quality screen and exhibition facilities available to the community.

  We are working on this exciting project with the organisations based at EVI, Llamau, Cyfannol Women’s Aid, Blaenau Gwent CBC Youth Services, ACT Training and Barod Gwent N-Gage.

  To start the project, Llamau, Learning 4 Life volunteers held a focus group, discussing different ways we can all take local environmental action and increase our wellbeing in nature. Volunteers suggested planting bee friendly flowers, fruit, vegetables, herbs and installing a water capture barrel in the EVI garden. Other suggestions included joining the BGCBC Litter Champion scheme and making wildlife habitat such as bird boxes, hedgehog homes and bug hotels for pollinating insects. A mood board was created to help present their ideas.

  During the focus group, volunteers discussed how we can increase our wellbeing in nature and what they would like to see in the EVI garden. Some of their wellbeing ideas included tending to plants, listening to the birds, meeting and learning outdoors, getting vitamin D and time for reflection and sitting quietly.  The learners engaged really well in the focus group session and wanted to continue the mood board and the discussion into the following week. The moodboard activity really focussed one of our harder to engage learners, and the whole group are excited about being able to create a space outside that will help them improve their moods

  Laura Wheeler, LLamau Learning 4 Life Tutor

  Llamau volunteers also came up with many wellbeing words that could be displayed as a mural on the garden wall, and a fantastic idea to display QR code linking to nature videos, sounds and relaxation music to help remind everyone to spend more time in nature.

  In response to the ideas generated by the volunteers, ProMo Cymru will tailor environmental workshops to support ways we can all take local environmental action and increase our wellbeing in nature. We will also deliver digital communication training to help support the volunteers in their work.

 16. EVI’s plan over the next 12 months…

  Comments Off on EVI’s plan over the next 12 months…

  We have a busy 12 months ahead; we’d like to share our plans with you and keep you up to date with our progress.

  Where we’re at now…

  For the time being, EVI will remain closed to the general public. Our venue, café and room hire facilities will also remain closed until further notice. This means that our program of classes and events will restart September 2021 – we apologise for the inconvenience and very much look forward to welcoming you back next year.

  EVI tenant services are open and will continue to provide essential support for young people and families. From 1st September 2020, these services can be accessed 5 days a week (9am-5pm).
  When visiting EVI (by appointment) please follow our safety guidelines.

  EVI’s refurbishment plans

  EVI consultation - people deciding the future of EV

  Following a community consultation and with financial support from the Welsh Government Communities Facilities Fund, we will be carrying out a major refurbishment, which includes the creation of a community garden, re-roofing our building and undertaking other essential restorations.

  Welcoming you back, September 2021

  We look forward to creating a vibrant program of activities and welcoming everyone back to EVI next September (2021).

  A big thank you to all our visitors, hirers, staff and volunteers for your continued support.

 17. COVID19 Safety during your visit to EVI…

  Comments Off on COVID19 Safety during your visit to EVI…

  When visiting EVI (by appointment) please follow our safety guidelines and liase closely with the support service you are visiting.

  COVID19 Safety Guidelines at EVI:

  ProMo-Cymru and EVI continues to monitor and follow Welsh Government Guidance and we will be taking a number of steps to ensure tenants, visitors and EVI staff all remain safe and healthy while in the building. 

  Here are some of the measures we have taken:

  We ask that anyone who have symptoms such as a raised temperature, new cough or breathing difficulties, to not enter EVI.

  We also advise those who are shielding to not visit EVI at this time.

  We clean all communal area touchpoints (keypads, door handles, stair rails, toilets/hand basins) twice a day and deep clean at the end of each day.

  There are ‘stay safe’ information signs throughout EVI communal areas and hand sanitation points. 

  All routes/entrances/exits have floor markings and signs to assist with 2m social distancing requirements around the building. 

  We have allocated each tenant organisation a toilet to be used by their staff and clients, with anti bacterial wipes to clean down after every use.

  We will advise that face masks are worn in EVI and will have an emergency stock of face masks available, if required.  

  All staff and visitors must sign in / out to comply with test, trace and protect protocols – please bring your own pen.

  We have closed our café, kitchens and smoking areas until such times as is safe to reopen. 

  For further information

  We are here to support all users of EVI during this difficult time and should you need to discuss any related matter please do not hesitate to contact: – 

  Sam  James– EVI operations coordinator 

   sam@evi.cymru tel – 01495 708022 

  John McKernan – Deputy CEO promo Cymru 

   john@promo.cymru  tel –  07968111636 

 18. Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  Comments Off on Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  English article here

  Gwahoddwyd teuluoedd Glyn Ebwy i ddigwyddiad Dathlu Nadoligaidd yn yr EVI yn ddiweddar. Roeddem yn nodi diwedd prosiect cynaladwyedd blwyddyn o hyd, yn gwella effeithlonrwydd ynni yn yr adeilad hanesyddol ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr o’r gymuned.

  Yn fis Rhagfyr 2019 derbyniodd yr EVI £32.523 o Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn cael ei reoli gan CGGC. Dros y flwyddyn rydym wedi gwella’r gwresogi a’r goleuadau yn yr EVI, wedi cynnal gweithdy Llygredd Plastig gyda phobl ifanc, creu paradwys trychfilod yn yr ardd o flaen yr adeilad yn ystod gweithdy garddio bywyd gwyllt, wedi hyfforddi gwirfoddolwyr mewn ysgrifennu blogiau a chreu fideos gan greu banc o erthyglau ar ein gwefan, ac yn olaf, dathliad Nadolig mawr gyda thwist cynaliadwy.

  Gwahoddiad i ddathlu

  Ymestynnwyd gwahoddiad i bobl y gymuned i ddod i ymuno gyda ni ar ddiwedd mis Tachwedd i ddathlu Nadolig cynaliadwy gyda bwyd a disgo pŵer pedal i’r plant, gwin poeth a mins pei i’r rhieni, a gweithdai yn creu nwyddau Nadolig o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu.

  Roedd 100 o lefydd ar gael, a llenwyd y rhain yn sydyn iawn. Darparwyd adloniant gan U3A (University of the Third Age) fu’n canu ac yn cynnal gweithgareddau canu i’r plant. Roedd y bwyd yn llwyddiant mawr, a phob briwsyn wedi’i fwyta, dim gwastraff o gwbl!

  Pweru parti

  Roedd pawb wedi gwirioni gyda’r disgo pŵer pedal, a’r dyn eira, gyda’r plant yn cadw’r gerddoriaeth i fynd, y dyn eira llawn aer a goleuadau’r goeden Nadolig i fflachio drwy’r nos. Pŵer y bobl!

  Roedd y gweithdai yn boblogaidd iawn, gyda phawb yn cymryd rhan. Roedd pobl wrth eu boddau yn cael creu’r coed Nadolig a’r bôbls allan o froc môr a hen baledi, dysgu ychydig o pyrograffeg a chael mynd â’r rhain gartref gyda nhw.

  Daeth dau o’r gwirfoddolwyr fu’n rhan o’n hyfforddiant ysgrifennu blog draw i helpu. Roedd Jamie Lee a Victoria yn gymorth mawr gyda’r gweithdai ac roeddem wrth ein boddau cael clywed sut roedd erthygl Jamie Lee, Plannu Coed i Achub y Byd, wedi’u hysbrydoli i blannu coed mewn coedwig gwarchodfa.

  Addewid i fod yn wyrddach

  Daeth adran ailgylchu a gwastraff Cyngor Blaenau Gwent draw i roi gwybodaeth a chyngor am gasgliadau ailgylchu wythnosol.

  Daeth dysgwyr Llamau (fu’n cymryd rhan yn rhai o’n gweithdai) draw hefyd gydag arddangosfa ryngweithiol. Roeddent yn gofyn i bobl i wneud addewidion ar gyfer Nadolig cynaliadwy ac i helpu’r amgylchedd.

  Cafodd y dysgwyr amser da iawn yn gweithio â’i gilydd i greu’r byrddau arddangos, a dysgodd pawb rywbeth newydd am gynaladwyedd, a gobeithio bydd y negeseuon yma yn cael eu rhannu.” meddai tiwtor Learning 4 Life Llamau.

  Cafwyd addewidion gwych ar y goeden addewidion. Dyma ychydig ohonynt:

  • – Defnyddio bagiau cotwm i siopa
  • – Addo ceisio defnyddio’r swm lleiaf o blastig bosib
  • – Lapio anrhegion Nadolig mewn papur newydd!
  • – Ailgylchu cymaint ag sy’n bosib
  • – Clirio plastig oddi ar y traeth

  Roedd Llamau yn cymryd archebion am glecars ‘Dolig di-blastig ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol am ffyrdd cyfeillgar i’r amgylchedd i lapio anrhegion.

  Nid dyma’r diwedd

  Roedd Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau’r EVI, wrth ei bodd gyda llwyddiant y digwyddiad ac yn meddwl mai dyma oedd y ffordd berffaith i gloi’r prosiect blwyddyn.

  “Rydym wedi cyrraedd pen taith y prosiect hwn, ac wedi cyflawni cymaint yma yn yr EVI,” meddai.

  “Rydym wedi helpu codi ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a materion amgylcheddol ac mae’r gwirfoddolwyr wedi bod yn integrol i hyn. Maent wedi helpu gyda’r ymgyrch cyfathrebu. Ar ôl derbyn hyfforddiant mae rhai ohonynt wedi symud ymlaen i helpu prosiectau amgylcheddol eraill. Roedd y digwyddiad Nadolig yn ffordd berffaith i derfyn pethau, wrth gynnwys y gymuned gyfan yn yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yma.”

  Ac nid dyma ddiwedd y daith i’r gwaith cynaladwyedd yn yr EVI meddai Sam.

  “Dim ond megis cychwyn mae’r gwaith i greu EVI mwy cynaliadwy a gwyrddach. Rydym wedi dysgu llawer o wybodaeth a  sgiliau newydd ar hyd y daith ac yn awyddus i barhau’r gwaith yma”.

 19. Christmas & Sustainability Celebrations

  Comments Off on Christmas & Sustainability Celebrations

  Erthygl Gymraeg yma

  Ebbw Vale families were invited to a Christmas Celebration event at the EVI recently. We were marking the end of a yearlong sustainability project, improving energy efficiency at the historic building and involving and training volunteers from the community.

  In December 2018 the EVI received £32,523 from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme, a Welsh Government Programme managed by the WCVA. Over the year we’ve made improvements to the heating and lighting at the EVI, held a Plastic Pollution workshop with young people, created a bug paradise in the front of our building during a wildlife gardening workshop, trained volunteers in blog writing and creating videos creating a bank of sustainability articles on our website, and lastly a huge Christmas celebration with a sustainable twist.

  Driftwood christmas trees at Landfill Christmas celebration event

  An invitation to celebrate

  We invited people in the community to join us at the end of November to celebrate a sustainable Christmas with festive food and a pedal powered disco for the children, mulled wine and a mince pie for the parents, and workshops making Christmas goods from recycled materials.

  The 100 spaces we had on offer for the event filled up quickly. Entertainment was provided by the U3A (University of the Third Age) singing group, who sang and held singing activities for the children. The food went down very well, and every scrap was eaten, no wastage here!

  Pedal powered snowman at Landfill Christmas celebration event

  Powering a party

  Everyone loved the pedal powered disco, and the snowman, with the children keeping the music playing, the snowman inflated and the Christmas tree lights powered all night. People power!

  The workshops proved popular with everyone taking part, people loved taking home the Christmas trees and baubles they had made using driftwood and old pallets and learning a bit of pyrography.

  Two of the volunteers who had been part of our blog writing training came to help out. Jamie Lee and Victoria helped with the workshops and we loved hearing how Jamie Lee’s Planting Trees to Save the World article inspired them to plant trees in a woodland sanctuary.

  Llamau's pledge tree at Landfill Christmas celebration event

  Pledging to be greener

  Blaenau Gwent Council’s waste and recycling department also came along to give information and advice about weekly recycling collections.

  Llamau learners (who also took part in some of our previous workshops) came along with an interactive display. They asked people to make pledges for a sustainable Christmas and help the environment.

  “The learners had a really good time working together to make the display boards up, and they all learned something new about sustainability, and we hope these messages will be passed on,” said a Llamau Learning 4 Life tutor.

  There were some great pledges made and stuck onto the pledge tree. Here are just some of them:

  • – Use cotton carrier bags for my shopping
  • – I promise to us as less plastic as I possibly can
  • – Wrap all my Christmas presents in newspaper!
  • – I will recycle as much as I can
  • – Pick up the plastic at the beach

  People could also put in orders with Llamau for plastic free Christmas crackers and were given handy tips on environmentally friendly ways to wrap presents.

  Christmas tree pyrography at Landfill Christmas celebration event

  This is not the end

  Samantha James, Operations Coordinator at the EVi, was overjoyed with the success of the event and thought it was a perfect end to the yearlong project.

  “We’ve come to the end of this project and we’ve achieved so much here at the EVI,” she said.

  “We’ve helped raise awareness of biodiversity and environmental issues and our volunteers have been integral to this. They’ve helped us with our communication campaign. After receiving training with us some of them have gone on to help other environmental projects. The Christmas event was great to cap it all off by involving the whole community in what we’ve been doing here.

  And this is not the end for the EVI’s sustainability drive says Sam.

  “This has just been the beginning of the EVI becoming more sustainable and greener. We have learnt lots of new skills and information along the way and strive to keep up this good work”.

 20. Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  Comments Off on Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  English article here

  Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae yna lawer wedi bod yn digwydd yn yr EVI i wella cynaladwyedd yr adeilad a’r ardal gyfagos. Wrth i ni gyrraedd diwedd y cyfnod yma o’n gyriad cynaladwyedd arbennig rydym yn gwahodd trigolion Glyn Ebwy i ymuno â ni mewn dathliad Nadoligaidd a chreu addurniadau sydd yn gyfeillgar i’r amgylchedd.

  Ar ddydd Mercher, 27 Tachwedd rydym yn gwahodd holl aelodau ein cymuned i ymuno gyda ni rhwng 4yp a 7yh ar gyfer ein digwyddiad Hwyl yr Ŵyl i’r teulu. Bydd yna ddisgo pŵer pedal, bwffe i’r plant a gwydriad o win poeth a mins pei i’r rhieni. Byddem hefyd yn cynnal gweithdai ailgylchu hwyl yn creu coed Nadolig o froc môr a bôbls Nadolig… a hyn i gyd AM DDIM.

  Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal i ddathlu diwedd ein prosiect cynaliadwy sydd wedi bod yn rhedeg dros yr ychydig fisoedd nesaf gyda £32,523 o ariannu gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi trwy’r WCVA. Mae’r EVI wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau fel rhan o’r prosiect hwn.

  Goleuadau Godidog

  Y peth cyntaf i’w wneud oedd ceisio lleihau’r defnydd o ynni yn yr EVI. Roedd adolygiad ynni’r EVI eisoes wedi’i gyflawni ac yn amlygu’r ardaloedd yn yr adeilad oedd yn gwastraffu ynni fwyaf. Roedd yr arian derbyniodd yr EVI yn caniatáu i ni gyflawni’r gwelliannau awgrymwyd yn yr adroddiad adolygiad ynni. Roedd goleuadau yn wastraff ynni mawr, felly defnyddiwyd peth o’r arian i newid y goleuadau i gyd i rai LED, sydd yn defnyddio 90% llai o ynni. Gosodwyd sychwyr dwylo eco newydd yn y toiledau hefyd, sydd yn defnyddio aer oer yn hytrach na phoeth.

  Roedd drafftiau a gwres yn broblem yn yr adeilad mawr, hanesyddol yma. Rhai o’r problemau mwyaf oedd drysau’n cael eu cadw’n agored, gwresogi ystafelloedd gwag a defnyddio gwresogyddion trydan drud. Cafodd hyn ei ddatrys wrth osod dyfais cau drws awtomatig ar y drysau i gyd, rheolyddion awtomatig ar y rheiddiaduron a mesurwyr ynni. Cafwyd gwared ar y gwresogyddion trydan cludadwy a gosod gwresogyddion wal ynni effeithlon newydd gydag amserydd 10 munud. Roedd y pympiau gwres o’r awyr, gosodwyd pan adferwyd yr adeilad dros ddegawd yn ôl, angen eu trwsio gan am eu bod yn aneffeithlon bellach. Yn y gaeaf roedd rhaid defnyddio’r boeler nwy wrth gefn i gynhesu’r adeilad. Caniataodd yr ariannu yma i ni drwsio’r pympiau, ac felly gallem unwaith eto wresogi’r EVI gyda’r pympiau ynni effeithlon ran amlaf.

  Bug Houses/Tai trychfilod - a Sustainable Christmas - nadolig cynaliadwy

  Ysbrydoli’r Gymuned

  Fel rhan o’n prosiect cynaladwyedd roeddem yn awyddus i gynnwys y gymuned wrth gynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant. Y bwriad oedd dysgu sgiliau a hysbysu’r cyhoedd am gynaladwyedd a’r hyn gallant ei wneud. Yn fis Ebrill cynhaliwyd gweithdy llygredd plastig yn yr EVI ar gyfer Diwrnod y Ddaear. Rhannom wybodaeth am gyffredinrwydd plastig yn ein bywydau a’r hyn gellir ei wneud i leihau hyn.

  Yn fis Mehefin cynhaliwyd gweithdy garddio bywyd gwyllt gyda Eggseeds i gynyddu bioamrywiaeth yr ardal. Bu’r gwirfoddolwyr ifanc yn adeiladu sawl gwesty trychfilod a bomiau hadau. Mae’r gwestai trychfilod lliwgar yn sefyll yn falch o flaen yr EVI.

  Grym mewn Gwybodaeth

  Rhan bwysig o’r prosiect i ni ydy annog pobl yn yr ardal i’n helpu i rannu’r neges cynaladwyedd. Rhoddwyd gwahoddiad i’r rhai oedd â diddordeb helpu rhannu’r neges i fynychu dwy sesiwn hyfforddiant gwahanol. Roedd y cyntaf yn weithdy blogio a chreu fideo. Dysgwyd sgiliau cynllunio a chreu fideo eu hunain. Er mai dim ond diwrnod oedd ganddynt i wneud popeth, llwyddwyd i greu’r fideo canlynol hefyd, yn dangos yr holl waith oedd wedi bod yn digwydd yn yr EVI hyd yma.

  Roedd yr ail sesiwn yn weithdy ysgrifennu blogiau. Dewisodd y mynychwyr bwnc oedd o ddiddordeb iddynt a chreu sawl erthygl yn hyrwyddo’r neges cynaladwyedd ac effeithiolrwydd ynni. Roedd yr erthyglau yn cynnwys sut i leihau’n defnydd o garbon, plannu coed, te cynaliadwy a mwy. Mae’r erthyglau yma i gyd wedi cael eu cyhoeddi ar y wefan yr EVI. Mae’r rhestr lawn i’w weld yn yr Erthyglau Perthnasol isod.

  Ymunwch â ni

  Mae’r digwyddiad Hwyl yr Ŵyl yn ffordd o ddathlu’r holl waith sydd wedi’i gyflawni ac i barhau i rannu’r neges cynaladwyedd mewn ffordd hwyl wrth greu addurniadau Nadolig i fynd adref gyda chi. Felly i ailadrodd – disgo pŵer pedal, bwffe, gwin poeth a mins peis – a glywsoch chi ei fod yn rhad ac AM DDIM? Ymunwch â ni i ddathlu a chreu gan gofrestru’ch diddordeb yma:

  Erthyglau perthnasol:


 21. Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  Comments Off on Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  Erthygl Gymraeg yma

  Over the last few months the EVI has been doing lots to improve the sustainability of the building and the surrounding area. As we come to the end of this period of our special sustainability drive we’re inviting the residents of Ebbw Vale to join us in a Christmas Celebration and create some environmentally friendly decorations.

  On Wednesday, 27th November we invite all members of the community to join us between 4pm and 7pm for our Festive Family Fun event. There will be a pedal powered disco, a buffet for the kids and a glass of mulled wine and a mince pie for the parents. We’ll also have some fun recycling workshops turning driftwood into fun Christmas trees and creating Christmas baubles… and we’ll be doing all this for FREE.

  Festive Fun Day - a Sustainable Christmas

  The event is being held to celebrate the end of our sustainability project that has been running for the past few months with £32,523 funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme through WCVA. A load has been going on at the EVI as a part of this project.

  EVI light - a Sustainable Christmas

  The Light Fantastic

  The first thing we did was attempted to reduce energy consumption at the EVI. An energy review that had been carried out previously at the EVI highlighted where energy was being wasted the most in the building. The funding the EVI received allowed us to carry out improvements based on recommendations made in the energy review report. Lighting was a huge energy waster therefore some of the funding was used to convert all the lighting to LED, which uses 90% less energy. New eco driers that use cold air rather than cold air were also fitted in the bathrooms.

  Drafts and heating were also an issue in this large, historic building. Doors being left open, heating empty rooms and expensive electric heaters being used was a big issue. This was solved by fitting automatic door closers on all the doors, automatic controls were fitted on radiators and energy meters were installed. The portable electric heaters were banished as new energy efficient wall heaters were fitted with 10-minute timers. The air source heat pumps that were installed when the EVI underwent restoration over a decade ago were in dire need of repair works as they had become inefficient meaning that in the winter we had to rely on heating the building with a back up gas boiler. The fund allowed the repairs to take place meaning the EVI was once again being heated primarily through the energy efficient pumps.

  Bug houses - a Sustainable Christmas

  Community Spirit

  As a part of our sustainability project we wanted to involve the community by offering volunteering and training opportunities. The aim was to teach skills and inform the public about sustainability and what they could do. In April we ran a plastic pollution workshop at the EVI for Earth Day. Here we shared information about the prevalence of plastics in our lives and what we could do to cut down on this.

  In June we held a wildlife gardening workshop with Eggseeds to increase the biodiversity of the area. Young volunteers built bug hotels and made seed bombs. The colourful bug hotels take pride of place at the front of the EVI.

  Knowledge is Power

  An important part of the project for us is that we encourage people in the area to help us share the sustainability message. We invited those that were interested in helping us spread the word to attend two separate training sessions. The first was a blogging and video creation workshop. Attendees learnt skills on how to plan and create their own videos. They also, despite only having a day to fit in everything, managed to create the following video detailing all the work that had gone on at the EVI so far.

  The second session was a blog writing workshop. Attendees chose a subject that interested them and created a number of articles to promote the sustainability and energy efficiency message.  Articles included how to cut down on carbon, planting trees, sustainable tea and more. All these articles have been published on the EVI website. Check them out in the related articles below.

  Join us

  This Festive Fun event is our way of celebrating all the work that has been done and to keep spreading the sustainability message in a fun way by creating some Christmas goodies to take home. To reiterate – a pedal powered disco, buffet, mulled wine and mince pies – and did we mention it was FREE? Join us to celebrate and make by registering your interest here:

  Related articles:

  5 Steps To Live A More Sustainable Life

  5 Things You Can Do To Help The Earth

  The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Planting Trees To Save The World

  Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

 22. Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  Comments Off on Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  On the 24th October, World Polio Day, thousands of Rotary clubs around the world will hold events and fundraisers to recognise the progress in the global fight to end polio.

  International Rotary members have contributed $1.9 billion and countless volunteer hours to protect more than 2.5 billion children in 122 countries from this paralysing disease. Rotary’s advocacy efforts have played a role in decisions by governments to contribute more than $8 billion to the effort.

  As part of Rotary International in Great Britain and Ireland’s Purple4Polio campaign, Ebbw Vale Rotary Club is marking historic progress towards a polio-free world by lighting up local landmarks.  

  The plan locally is to light up Ebbw Vale Institute in purple. Purple is chosen to represent the children who in many countries, have their little finger painted with a purple dye so it is clear they have been immunised.

  The Rotary Club of Ebbw Vale work tirelessly to raise funds for local good causes, placing them right at the heart of their local communities.

  Recent & upcoming rotary activities include:

  Donation to EVI defibrillator Unit, enabling local people to access this life saving equipment

  Planting Purple Crocus bulbs for World Polio Day at several schools, EVI & Ebbw Vale Hospital, planted by local children

  Selling Poppies at Tesco for British Legion, with 3 wreaths by be laid at Ebbw Vale

  Inviting Young Carers to a show at the Motorpoint, Cardiff

  Providing chocolates for Ebbw Vale Hospital for Christmas  If you would like more information about Ebbw Vale Rotary Club or would like to be considered for membership of this prestigious organisation, which has been in existence worldwide since 1905, please contact:

  Fred Prosser, President Elect, Ebbw Vale Rotary Club  tel:01495 306072    

 23. Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

  Comments Off on Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Thomas Morris during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  It’s tempting to think that it’s someone else’s problem to fix our totally screwed environment. But we all have a responsibility to show the powers-that-be that we care about our planet and the human race’s future existence. I’m going to show you some easy ways to cut carbon in your daily life.

  Rolls of material for cutting carbon article

  Make it your outfit of the day, every day

  Apparently some people only wear an outfit once! Considering the massive amount of energy and resources used by the textile industry, this is a terrible idea! Think about how much money you waste by only using something once. Re-wear all your clothes. Look stylish every day and send a message to fast fashion – this has to stop!

  Move greener

  There are many ways to make your day-to-day travel green. The great thing about greenifying your transport is that it improves the local environment as well as the global. However, this may require some legwork (ha!) in terms of the politics.

  • – Use you car less by using alternative methods of transport when you travel alone
  • – When thinking about moving house, consider the public transport and active transport potential of your location. Let housing developers know that you won’t buy a house if it’s not near a railway station
  • – Write to railway companies to ask for more and better bicycle parking at railway stations
  • – Instead of buying a second car, consider an electric bike
  • – Educate your friends eg. did you know that hybrid cars are not as environmentally friendly as advertisers would like you to think? Many are worse polluters than petrol cars. (but not diesel)
  • – Instead of buying your own car, consider joining a car sharing club for the times when you need a car
  • – Ask the Government to subsidise active and public travel more than they currently subsidise private car travel through cheap fuel, free parking etc.
  • – Work to make streets and towns liveable and walkable – if our hometowns are utopian, we’ll want to go on holidays less and therefore fly less
  Wind farm image for cutting carbon article

  Switch to a green energy tariff

  Whilst all energy on the National Grid is mixed together (they don’t know whether it comes from coal or wind power) you can choose to pay your bills to an energy company that only puts electricity into the grid from sustainable sources. 

  Change to LED and double-glazing

  But not if you already replaced your lights and windows recently. This will save money. This is what the EVI has been doing with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  Take a staycation

  Commit yourself to one return flight a year if you can help it. There are probably plenty of places in the UK that you have never visited. Consider a multimodal bike-on-a-train trip for yourself or pack up a car with your whole family and head somewhere new. 

  You’ll not be contributing to the erosion of famous places like Venice by tourism, and you’ll be contributing your hard earned pounds to British local economies that are often suffering.

  Divest and boycott fossil fuel

  Don’t put money in banks that invest in oil. Ask your school, company etc. to take stocks out of oil. Check what your pension is invested in.

  Prepare when shopping

  If you’re trying to reduce your plastic waste, you need to be prepared when you go shopping. Bring boxes and jars to the shop with you, this way you can buy things loose but keep them clean. You might spend less also by only buying what you came for.

  In order to further reduce car journeys you could consider cycling to the shop or ordering online. Businesses can even consider getting money off a cargo bike through the Energy Saving Trust.

  Steak with red cross over it for cutting carbon article

  Eat local and eat less meat

  Beef in particular is known as a big producer of greenhouse gases. Cutting down on meat such as beef, lamb and pork is a great way to reduce your carbon footprint.

  However, even a vegan diet can end up costing the Earth if it’s all fresh produce being flown in from overseas. Look for food which is grown in Britain or at least Europe- this may mean adopting a more seasonal diet.

  Teach people how to recycle better

  Help the people around you to do better when it comes to recycling. If you know them well and they trust you then you’ll know how to get on their good side!

  Leave your lawnmower to rust

  Improve local biodiversity by growing your garden wilder- don’t mow or use grass. Here’s why:

  • – Obviously most mowers run on petrol or electricity, so that’s less fossil fuel being used
  • – You’ll be contributing to local biodiversity. In modern cities, bees, butterflies and many other insects will be looking for a place to nest. Your garden of delights – rather than a boring patch of cut grass – provides them with a handy home
  • – Letting your garden grow wild not only helps the planet but also functions as a local carbon sink
  • – Plant wildflowers using seed bombs and have a small pool – perhaps you could use an old tyre and tarpaulin to create a wet area for bugs. We did this at the EVI in our bugs and flower bomb workshop.

  So there you go, hopefully some of the tips above will help you to cut your carbon use and do your bit to help the environment. Just one person cutting their carbon use might not make much difference, but if we all decide to make these small changes then it can make a huge difference.

  Related articles

 24. Ffyrdd Hawdd i Leihau Carbon i’r Amgylchedd

  Comments Off on Ffyrdd Hawdd i Leihau Carbon i’r Amgylchedd

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Thomas Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Braf yw meddwl bod trwsio ein hamgylchedd anniben yn broblem i rywun arall. Ond mae gan bawb gyfrifioldeb i ddangos i’r rhai sydd mewn grym ein bod eisiau gofalu am ddyfodol bodolaeth ein planed a’r dynol ryw. Byddaf yn dangos ffyrdd hawdd i leihau carbon yn eich bywyd bob dydd.

  Rolls of material for cutting carbon article

  Gwisg y dydd – bob dydd

  Yn ôl pob sôn, mae yna rai pobl sydd yn gwisgo gwisg unwaith yn unig! O ystyried y swm enfawr o ynni ac adnoddau defnyddir gan y diwydiant tecstilau, mae hyn yn syniad ofnadwy! Meddyliwch am yr arian sydd yn cael ei wastraffu wrth ddefnyddio rhywbeth unwaith. Ail-wisgwch eich dillad i gyd. Edrychwch yn steilus bob dydd a gyrru neges i ffasiwn sydyn – mae’n hen bryd i hyn stopio!

  Symud yn fwy gwyrdd

  Mae yna sawl ffordd i deithio o ddydd i ddydd yn wyrdd. Y peth da am wyrddeiddio eich trafnidiaeth ydy bod hyn yn gwella’r amgylchedd lleol yn ogystal â byd eang. Ond, efallai bydd hi’n dipyn o her yn nhermau’r wleidyddiaeth.

  • – Defnyddiwch eich car llai wrth ddefnyddio dulliau eraill o drafnidiaeth pan fyddech chi’n teithio eich hun.
  • – Wrth feddwl am symud tŷ, rhaid ystyried potensial trafnidiaeth gyhoeddus a thrafnidiaeth weithgar eich lleoliad. Dywedwch wrth ddatblygwyr tai na fyddech chi’n prynu tŷ os nad yw’n agos i orsaf trenau.
  • – Ysgrifennwch i gwmnïau rheilffordd i ofyn am fwy o barcio i feiciau mewn gorsafoedd rheilffordd, a pharcio gwell.
  • – Yn hytrach nag prynu ail gar, gallech chi ystyried beic trydan.
  • – Addysgwch eich ffrindiau e.e. oeddech chi’n ymwybodol nad yw ceir hybrid mor gyfeillgar i’r amgylchedd ag y mae’r hysbysebwyr yn ceisio dweud? Mae llawer yn achosi mwy o lygredd na cheir petrol (ond nid disel)
  • – Yn hytrach na phrynu car eich hun, gallech chi ystyried ymuno â chlwb rhannu ceir am y cyfnodau pan fyddech chi angen car
  • – Gofynnwch i’r Llywodraeth i roi mwy o gymhorthdal i deithio cyhoeddus ac actif , yn fwy nag y maent yn cymorthdalu teithio car preifat gyda thanwydd rhad, parcio am ddim ayb yn bresennol.
  • – Gweithio i greu strydoedd a threfi y gellir byw a cherdded ynddynt – os yw’n trefi genedigol yn iwtopaidd, yna ni fydd angen cymaint o wyliau a bydd llai yn hedfan.

  Newid i dariff ynni gwyrdd

  Er bod holl ynni’r Grid Cenedlaethol wedi cymysgu â’i gilydd (nid oes posib gwybod os yw’n dod o ynni glo neu wynt) gallech chi ddewis talu eich biliau i gwmni ynni sydd yn darparu ynni i’r grid o ffynonellau cynaliadwy yn unig.

  Newid i LED a ffenestri dwbl

  Ond nid os ydych chi wedi newid eich goleuadau a’ch ffenestri yn ddiweddar. Bydd hyn yn arbed arian. Dyma sydd wedi bod yn digwydd yn yr EVI yn ddiweddar gydag arian o Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

  Gwyliau Gartref

  Ceisiwch lynu at un daith awyren y flwyddyn os yn bosib. Mae’n debyg nad ydych chi wedi ymweld â llawer iawn lefydd yn y DU. Beth am ystyried taith amlfodd beic-ar-drên i chi’ch hun, neu bacio’r car a mynd i rywle newydd gyda’r teulu i gyd.

  Ni fyddech yn cyfrannu at erydiad llefydd enwog fel Fenis oherwydd twristiaeth, a byddech yn gwario’ch arian ar economïau lleol Prydeinig sydd yn aml yn dioddef.

  Dihatru a boicotio tanwydd ffosil

  Peidiwch roi arian i fanciau sydd yn buddsoddi mewn olew. Gofynnwch i’ch ysgol, cwmni ayb i dynnu stociau allan o olew. Gofynnwch beth mae eich pensiwn yn buddsoddi ynddo.

  Paratoi wrth siopa

  Os ydych chi’n ceisio lleihau eich gwastraff plastig, bydd angen i chi baratoi cyn mynd i siopa. Gallwch chi gario bocsys a jariau i’r siop i brynu pethau rhydd a’u cadw’n lân. Efallai byddech chi’n gwario llai hefyd wrth brynu’r pethau rydych chi eu hangen yn unig.

  Er mwyn lleihau eich teithiau yn y car ymhellach dylech chi feddwl beicio i’r siop neu brynu ar-lein. Gall busnesau ystyried cael beic llwyth yn rhatach trwy’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

  Bwyta’n lleol a bwyta llai o gig

  Un o’r bwydydd sydd yn cynhyrchu nwyon tŷ gwydr uchel yw cig eidion. Mae bwyta llai o gigoedd fel cig eidion, cig oen a phorc yn ffordd dda i leihau’ch ôl troed carbon.

  Ond os yw’r holl fwydydd ffres yn cael ei hedfan o dramor yna mae byw ar ddiet fegan yn gallu bod yn ddrud iawn i’r Ddaear hefyd . Chwiliwch am fwyd sydd yn cael ei dyfu ym Mhrydain, neu Ewrop o leiaf – efallai bydd angen mabwysiadu diet mwy tymhorol.

  Dysgu pobl sut i ailgylchu’n well

  Helpwch y bobl o’ch cwmpas i ailgylchu’n well. Os ydych chi’n eu hadnabod yn dda yna byddech chi’n deall sut i gael ar yr ochr dda ohonynt!

  Gadael y peiriant torri lawnt i rydu

  Gallech chi wella bioamrywiaeth leol wrth adael i’ch gardd dyfu’n wyllt – peidiwch torri’r lawnt. Dyma pam:

  • – Mae’r mwyafrif o beiriannau torri lawnt yn gweithio gyda phetrol neu drydan, felly bydd hyn yn defnyddio llai o danwydd ffosil.
  • – Byddech chi’n cyfrannu at fioamrywiaeth leol. Mewn dinasoedd modern bydd gwenyn, glöyn byw a llawer o drychfilod eraill yn chwilio am le i nythu. Bydd eich gardd o hyfrydwch – yn hytrach nag darn o lawnt ddiflas wedi’i dorri – yn cynnig cartref clud iddynt.
  • – Mae gadael i’r ardd dyfu’n wyllt yn helpu’r blaned ond mae’n ymddwyn fel sinc carbon lleol hefyd.
  • – Defnyddiwch fomiau hadau i blannu blodau gwyllt a chael pwll bach – efallai gallech chi ddefnyddio hen deiar a tharpolin i greu ardal wlyb i drychfilod. Fe wnaethom hyn yr EVI yn ein gweithdai bomiau blodau a thrychfilod.

  Felly dyna chi, gobeithio bod rhai o’r awgrymiadau uchod yn eich helpu i leihau eich defnydd o garbon a chwarae eich rhan i helpu’r amgylchedd. Efallai nad yw un person yn gostwng ei ddefnydd o garbon yn cael llawer o effaith, ond os yw pawb yn penderfynu gwneud y newidiadau bach yma, yna gallai wneud gwahaniaeth mawr.

  Erthyglau perthnasol

 25. Plannu Coed i Achub y Byd?

  Comments Off on Plannu Coed i Achub y Byd?

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Jamie Lee Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Mae datgoedwigo yn un o’r materion amgylcheddol sydd yn cael ei anwybyddu fwyaf, un sydd angen mwy o  gydnabyddiaeth. Mae colli coed neu lystyfiant arall yn gallu arwain at nifer o broblemau pryderus i’r byd a’n planed.

  Mae’r problemau yma yn cynnwys:

  • – Newid hinsawdd
  • – Llifogydd
  • – Cynyddiad mewn nwyon tŷ gwydr
  • – Diffeithdiro
  • – Dinistrio Cynefinoedd

  Newid hinsawdd

  Yn ôl y Stern Review on the Economics of Climate Change, mae datgoedwigo yn cyfrannu at dros 18% o holl allyriadau’r byd. Mae hynny’n fwy nag allyriadau byd-eang trafnidiaeth i gyd – gwarthus!

  Lifogydd

  Darganfuwyd hefyd bod datgoedwigo yn gallu cynyddu’r perygl o lifogydd. Mae llystyfiant yn amsugno ac yn rhyngdorri’r dŵr i gydbwyso’r lefelau dŵr.

  Mae Cymoedd De Cymru yn llawn cerrig anathraidd (tywodfaen yn benodol, sydd yn boblogaidd gyda dringwyr), sydd yn cynyddu’r dŵr ffo. Gall hyn gyfrannu at lifogydd.

  Cynyddiad nwyon tŷ gwydr

   Mae torri coed i lawr yn golygu bod anghydbwysedd o nwyon tai gwydr yn yr atmosffer. Mae hyn yn cynyddu lefelau carbon deuocsid. Mae hyn yn cyfrannu at gynhesu byd-eang a chwalfa cynefinoedd oherwydd newid hinsawdd.

  Diffeithdiro

  Datgoedwigo yw prif achos colli llystyfiant mewn ardaloedd, ac felly’n creu anialwch mewn lleoliad oedd unwaith yn dir ffrwythlon. Mae hyn hefyd yn chwalu bywyd gwyllt a chartrefi anifeiliaid.

  Casgliad

  Mae’n amlwg bod yr effaith mae coed yn ei gael ar ein hamgylchedd yn enfawr pan ddaw at gynnal byd cynaliadwy. Dychmygwch fyd heb goed a’r canlyniadau niweidiol fydda hyn yn achosi. Gall pawb wneud gwahaniaeth. Helpwch ni i ganiatáu i’r byd ffynnu.

  Erthyglau perthnasol

 26. Planting Trees To Save the World?

  Comments Off on Planting Trees To Save the World?

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Jamie Lee Morris during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  Deforestation is the most unacknowledged environmental issue that needs to be recognised. The loss of trees and other vegetation can result in a plethora of concerning problems to the world and to our planet.  

  These problems include: 

  • – Climate change 
  • – Flooding 
  • – Increased greenhouse gases 
  • – Desertification 
  • – Habitat Destruction 
  Image of tree with text saying "Planting Trees Can Save The World"

  Climate change 

  According to the Stern Review on the Economics of Climate Change, deforestation accounts for more than 18% of all global emissions. That is more than the global emissions from all transport- outrageous! 

  Flooding 

  It also found that deforestation could increase the risk of flooding. Vegetation absorbs and intercepts water to balance water levels. 

  The South Wales Valleys are made up of impermeable rocks (sandstone in particular, which is popular with climbers), which increase the surface run off. This can result in floods.  

  Increase in greenhouse gases 

  Cutting down trees results in an imbalance of greenhouses gases in the atmosphere. This means that there is a rise in carbon dioxide levels. This contributes to global warming and the disruption of habitats from climate change.  

  Desertification 

  Deforestation is the main cause of the loss of vegetation in areas, thus creating a desert in what was once fertile land. This also destroys wildlife and the homes of animals. 

  Conclusion 

  It is evident that the impact trees have on the environment is major in regards to maintaining a sustainable world. Imagine a world with no trees and the detrimental outcomes that would bring. We can all make a difference. Help us allow the world to flourish.  

  Related articles

 27. Trafod Cynaladwyedd Dros Baned o De

  Comments Off on Trafod Cynaladwyedd Dros Baned o De

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Victoria Williams mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Mae pawb yn bwriadu bod yn ecogyfeillgar a chael effaith positif ar ein byd, ond oeddech chi’n gwybod bod yfed eich paned arferol yn gallu achosi difrod?

  Pam? Prydain yw’r drydedd wlad sydd yn yfed y mwyaf o de yn y byd (y tu ôl i Dwrci a’r Iwerddon), ond nid yw’r te yma yn cael ei dyfu gartref. Mae’r mwyafrif yn dod o’r Affrica (Kenya yn enwedig), Sri Lanka, India a Tsieina. Mae hyn yn llawer iawn o amser teithio i’n hoff ddiod boeth.

  Yn ogystal, mae’r bagiau yn aml yn cynnwys plastig ac nid ydynt yn troi’n gompost yn iawn – felly mae’r miloedd rydym yn ei yfed bob dydd, fel arfer, yn mynd i dirlenwi. Hyn i gyd cyn hyd yn oed ystyried y trydan ychwanegol sydd ei angen i bweru miloedd o degellau am hanner amser pan fydd y bêl droed ymlaen.

  Yn ôl Cyfrifydd Bwyd Newid Hinsawdd y BBC, mae yfed ychydig gwpanau’r dydd, bob dydd, am flwyddyn yn allyrru 30kg o garbon bob blwyddyn – cymaint â gyrru car petrol am 78 milltir. Y newyddion gorau i de ydy bod coffi, cwrw a gwin yn waeth nag hynny.

  Paned eco-ymwybodol

  Mae yna gwmnïoedd yn bodoli sydd yn ceisio gwneud gwahaniaeth. Os ydych chi’n dymuno gwneud dewis mwy cynaliadwy pan ddaw at eich hoff baned, yna edrychwch ar y rhestr isod.

  1. Cornish Tea Company

  Box of Cornish Tea for sustainabili-TEA article
   Delwedd gan Cornish Tea Co

  Mae prynu a defnyddio bagiau te yn rhywbeth sydd yn rhaid gwneud i chi gael yfed te. I helpu’r amgylchedd newidiwch i fagiau bioddiraddadwy. Mae “bagiau ymdoddiad” arbennig Cornish Tea yn cynnwys sawl blas ac wedi’u creu o fagiau 100% corn startsh bioddiraddadwy.

  Delwedd gan teapigs

  2. Tea Pigs

  Brand cynaliadwy arall ydy Tea Pigs. Maent yn creu amrywiaeth eang o flasau ar gyfer unrhyw dymer a sefyllfa. Maent yn credu dylai te fod yn bur ac yn syml, ac maent yn gwireddu hyn wrth beidio ychwanegu unrhyw beth niweidiol. Mae’r pecynnu yn gwbl rydd o  blastig a nhw yw’r brand cyntaf i dderbyn y Plastic Free Trust Mark.

  Delwedd gan Clipper

  3.Clipper Tea

  Mae Clipper yn frand naturiol a chwbl organig. Maent yn derbyn arweiniad o egwyddorion organig ac wedi ymrwymo i fod yn rhydd o organebau wedi’i haddasu’n enetig (OAG) wrth ddefnyddio cynhwysion o ffynonellau sydd ddim yn OAG. Mae’r brand ei hun yn canolbwyntio ar ddarganfod ffyrdd newydd i fod yn naturiol yn gyson.

  Delwedd gan Numi Tea

  4.Numi Teas

  Mae Numi yn cyflawni ymhob agwedd pan ddaw at gynaladwyedd. Nid yn unig wrth ddefnyddio cynhwysion sydd yn dod yn syth o’r planhigion 100% ond wrth ddefnyddio pecynnu cynaliadwy hefyd. Maent hefyd yn cyfrannu rhoddion i osod yn erbyn eu hallyriadau carbon a chefnogi sefydliadau amgylcheddol dielw.


  Felly dyna chi, y brandiau gorau i ganiatáu i chi fwynhau eich paned o de heb deimlo euogrwydd amgylcheddol. Mwynhewch!

  Erthyglau perthnasol:

 28. The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Comments Off on The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Victoria Williams during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  We all aim to be eco-friendly and make a positive impact on our Earth, but did you know that by drinking your regular brew you could be doing more damage than good? 

  Why’s this? Whilst Britain is the third-most tea-drinking country in the world (just behind Turkey and Ireland), that tea is not homegrown. Most of it comes from Africa (especially Kenya), Sri Lanka, India and China. This means a lot of travel-time for our favourite hot drink. 

  What’s more is that the bags often contain plastic and do not compost properly- thus the millions we consume each day generally go to landfill. And that’s before we even think about all the extra electricity needed to power a million kettles at half time when the football’s on.    

  According to the BBC’s Climate Change Food Calculator, drinking a few cups a day, every day, for a year emits 30kg of carbon a year- as much as driving a petrol car 78 miles. The good news is that’s not nearly as bad as the equivalent amount of coffee, beer or wine.  

  An eco-conscious cuppa

  But there are some companies who are trying to make a difference. If you want to make a more sustainable choice when it comes to your favourite brew then take a look at the list below.

  Box of Cornish Tea for sustainabili-TEA article
  Image from Cornish Tea Co

  1. The Cornish Tea Company  

  Buying and using tea bags is something you just have to do if you want to drink tea. In order to help the environment switch to biodegradable bags. Cornish Tea’s signature “fusion bags” feature a variety of flavors and the bags are created from 100% biodegradable cornstarch. 

  Teapigs logo for Sustainabili-TEA article
  Image from teapigs

  2. Tea Pigs 

  Another sustainable brand is Tea Pigs. They create a wide variety of flavors for every mood and situation. They believe tea should be pure and simple, and they keep it this way by never adding anything harmful. Their packaging is 100% plastic free and they are the brand first brand to be awarded the Plastic Free Trust Mark. 

  Clipper logo for Sustainabili-TEA article
  Image from Clipper

  3.Clipper Tea 

  Clipper is a natural and completely organic brand. They’re guided by organic principles and are committed to being GM-free whilst using ingredients from non-GM sources. The brand itself focuses on constantly finding new ways to be natural. 

  Numi logo for Sustainabili-TEA article
  Image from Numi Tea

  4.Numi Teas 

  Numi delivers on every aspect when it comes to sustainability. Not only are their ingredients 100% real coming straight from the plants but they also feature sustainable packaging. They also make donations to offset their carbon emissions and support environmental nonprofits.   


  So, there you have it, the best brands to allow you to enjoy a cup of tea free from environmental guilt. Enjoy!

  Related articles:

 29. 5 Peth Gallech Chi Ei Wneud i Helpu’r Ddaear

  Comments Off on 5 Peth Gallech Chi Ei Wneud i Helpu’r Ddaear

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan wirfoddolwr mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Mae yna sawl ffordd i helpu’r Ddaear. Mae rhai yn effeithlon, rhai ddim. Bwriad y blog yma yw dangos y ffyrdd fwyaf effeithlon i helpu’r Ddaear ynghyd â’r rhesymau pam bod y rhain yn effeithlon.

  Water tap for 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  1. Bod yn ddifrifol am ddŵr

  Rydym yn defnyddio dŵr bob dydd, rhai yn defnyddio mwy nac eraill, ond ta waeth am hynny. Os oes dŵr yn gollwng rhywle yn eich tŷ yna trwsiwch hyn mor sydyn â phosib i atal colli dŵr a gwella’ch amgylchedd lleol.

  Peth hanfodol arall gallech chi ei wneud gyda’r dŵr yn eich cartref ydy diffodd unrhyw dapiau sydd ddim yn cael eu defnyddio. Er esiampl, mae rhai pobl yn gadael i’r tap redeg wrth iddynt frwsio eu dannedd – yn gwastraffu dŵr gallai roi i ddefnydd gwell.

  Awgrymiadau i arbed dŵr gan yr Energy Saving Trust

  smart tech 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  2. Gosod technoleg ‘smart’

  Mae gosod mesurydd ‘smart’ yn eich cartref yn caniatáu i chi gadw golwg ar yr ynni rydych chi’n ei ddefnyddio, a’i gost. Gallai weld faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio go iawn eich annog i wneud newidiadau a lleihau eich defnydd ynni. Mae mesurydd ‘smart’ yn cysylltu trwy’r cysylltiad Wi-Fi ac yn gyrru eich defnydd o ynni i’ch cyflenwr, sydd yn golygu nad oes rhaid i chi gyflwyno darlleniadau ynni eich hun. Mae hyn yn rhoi bil mwy cywir yn cyfrifo’r ynni rydych chi yn ei ddefnyddio go iawn, yn hytrach nag dyfalu.

  Mae gosod thermostat ‘smart’ yn gallu’ch helpu chi i gwtogi ar eich costau ynni. Mae’n caniatáu i chi reoli’r gwres yn eich tŷ trwy app ar eich ffôn; gallech chi fod yn y gwaith a chysylltu i’ch thermostat ‘smart’ i droi’r gwres i lawr gartref.

  Gwybodaeth bellach am fesuryddion a thechnoleg ‘smart’ – Energy Saving Trust.

  LED light 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  3. Bylbiau ynni effeithlon

  Mae pawb yn defnyddio bylbiau golau – ni fyddai’n bosib gweld y tu mewn hebddynt. Mae’n bosib helpu’r amgylchedd i ddefnyddio bylbiau golau LED yn hytrach nag bylbiau twngsten hen. Mae bylbiau golau LED yn llawer mwy effeithlon, yn gallu cael eu newid yn hawdd, yn parhau’n hirach ac yn goleuo’n fwy llachar hefyd!

  Mae’r goleuadau yn yr EVI wedi cael eu newid am rai LED diolch i arian gan y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Darganfyddwch fwy yma.

  solar panels for 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  4. Gosod paneli solar

  Ffordd arall i gael ynni o’r haul ydy trwy osod paneli solar. Mae paneli solar yn cymryd gwres a golau o’r haul ac yn ei newid i ynni at ddefnydd bob dydd. Nid yw paneli solar yn cynhyrchu ynni yn y nos gan nad oes haul, ond mae’r ynni sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn ystod y dydd yn cael ei storio mewn batri sydd yn cael ei ddefnyddio yn y nos neu os nad oes digon yna rydych chi’n gallu cael ynni o’r grid os oes angen. Mae unrhyw ynni solar sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn gallu cael ei werthu i’r grid, sydd yn gallu rhoi ychydig o arian i chi.

  Edrychwch ar y wybodaeth yma gan uSwitch am sut mae pŵer solar yn gweithio yn y DU.

  reusable water bottles for 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  5. Ailgylchu ac ailddefnyddio

  Mae ailgylchu yn hanfodol os ydym am achub y ddaear. Mae ailgylchu yn defnyddio ynni yn ei hun, felly mae ail-ddefnyddio yn well os yn bosib. Mae yna ddau beth syml gellir ei wneud i gychwyn – ailddefnyddio poteli i yfed a gofyn i’r cyngor lleol ychwanegu mwy o finiau ailgylchu yn y dref fel bod y moroedd a chynefinoedd bywyd gwyllt lleol yn gallu aros yn ddiogel ac yn lân.

  Efallai byddech chi’n darganfod ychydig o syniadau i ailddefnyddio eitemau bob dydd o’r rhestr Canllaw Ailgylchu yma – fel defnyddio hen ddillad i greu clustogau neu roddi hen gartonau wyau i ysgolion.

  Erthyglau perthnasol:

 30. 5 Things You Can Do To Help The Earth

  Comments Off on 5 Things You Can Do To Help The Earth

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by a volunteer from a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  There are many ways to help the Earth. Some are efficient, and some are not.  This blog will show you the most efficient ways to help the Earth along with the reasons why they are efficient. 

  1. Getting serious about water 

  We use water everyday in our lives, some people use it more than others but that doesn’t matter.  If there are any noticeable leaks in your home then make sure to fix them as soon as possible to prevent any water loss and to improve your local environment. 

  Another essential thing you could do with the water in your household is to turn off any taps that are being unused. For example, some people leave the tap on while they are brushing their teeth – wasting water that could otherwise be put to good use. 

  Tips to save water from the Energy Saving Trust.

  2. Installing smart technology

  Installing a smart meter in your home will let you keep track of the energy you’re using and it’s cost. Seeing how much energy your actually using might encourage you to make changes and cut down on your energy use. A smart meter connects through your Wi-Fi connection and sends your energy usage to your supplier meaning you don’t have to submit energy readings yourself. This gives you a more accurate bill based on the energy you’re using rather than a guesstimate.

  Installing a smart thermostat can also help you cut down on your energy costs. This allows you to control the heating in your home through an app on your phone; you can be at work and connect to your smart thermostat to turn the heating down at home.

  Further information about smart meters and technology – Energy Saving Trust

  3. Energy efficient light bulbs 

  We all use light bulbs- we couldn’t see inside many internal rooms without them.  A way to help the environment is to use LED light bulbs instead of the old tungsten bulbs.  LED light bulbs are more efficient, can be easily replaced, last longer and they shine brighter too! 

  The lighting at the EVI has been replaced with LED thanks to funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Find out more here.

  4. Installing solar panels 

  Another way we can get energy is from the sun via solar panels.  Solar panels take heat and light from the sun and convert it to energy for our everyday usage.  Solar panels don’t produce energy at night due to there being no sun but energy that isn’t used during the day can be stored in batteries to be used during the night, or if there isn’t enough you can get still get your energy from the grid if you need it. Any solar energy you don’t use can be sold to the grid, which can make you a little money.

  Check out this How Solar Power Works in the UK information from uSwitch.

  5. Recycle and reuse 

  Recycling is a must if we want to save the Earth.  Recycling itself uses energy, so re-using is better where possible. There are two simple things you can do to start – reuse bottles to drink out of and ask your local council to add more recycling bins around town so that the oceans and local wildlife habitats can stay safe and clean. 

  You might find some ideas to reuse everyday items from this list on Recycling Guide – like using old clothes to create cushions or donating old egg cartons to schools.

  Related articles:

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales