EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Author Archives: eviadmin

 1. Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  Comments Off on Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  English article here

  Cynhaliodd EVI sesiwn hyfforddi cyfryngau cymdeithasol ar-lein am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector Blaenau Gwent yn ddiweddar. Roedd y sesiwn llawn gwybodaeth yma, cyflwynir gan ProMo-Cymru, arbenigwyr y diwydiant, yn datblygu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i helpu denu mwy o sylw i’w gwasanaeth.

  Roedd Andrew Collins, arbenigwr cyfathrebu digidol ProMo-Cymru, yn ymdrin â sawl pwnc defnyddiol fel:

  • – Fideo ffurf fer (TikTok, reels Instagram a YouTube shorts)
  • – Tueddiadau cyfryngau cymdeithasol
  • – Hysbysebion taladwy cyfryngau cymdeithasol
  • – Algorithmau cyfryngau cymdeithasol

  Llwyddodd y rhai mynychodd i ddysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol gwerthfawr i symud eu tudalennau ymlaen i’r lefel nesaf, gan hefyd fanteisio ar y cyfle i ofyn cwestiynau a derbyn cyngor penodol gan arbenigwr yn y maes.

  Adborth


  Ymwybyddiaeth wych o’r pwnc, dymunol iawn ac yn ymateb yn dda i gwestiynau pobl”

  *

  Hyfforddiant defnyddiol iawn, perthnasol iawn, hawdd i’w ddilyn. Sesiwn grêt!

  *

  Roedd yn llawn gwybodaeth, ac yn trafod pethau nad oeddwn i erioed wedi meddwl amdanynt

  *

  Egni anhygoel, yn amlwg yn angerddol iawn am y pwnc, yn sicrhau bod pawb yn cael ei glywed


  Gwybodaeth bellach

  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn hyfforddiant sgiliau digidol (hysbysebion taledig, Canva, fideo ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a mwy) i helpu hyrwyddo eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent, cysylltwch gyda’r EVI drwy e-bost sian@evi.cymru.

  Mae ProMo-Cymru, gwarcheidwaid EVI, yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi wedi’u teilwro – dysgwch fwy yma.

  Ariennir yr hyfforddiant yma gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU*.


  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Y bwriad ydy cefnogi pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf ledled y DU i gynnal rhaglenni peilot a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymunedau a llefydd busnesau lleol, ac yn cefnogi pobl i mewn i swyddi. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma.

 2. Great Feedback From Our Social Media Training

  Comments Off on Great Feedback From Our Social Media Training

  Erthygl Gymraeg yma

  EVI recently provided a free online social media training session for Blaenau Gwent businesses and third sector organisations. This informative session, delivered by industry experts ProMo-Cymru, developed attendees social media skills to help get their service seen and heard.

  Andrew Collins, a digital communications specialist from ProMo-Cymru, covered a range of useful topics such as:

  • – Short form video (TikTok, Instagram reels and YouTube shorts)
  • – Social media trends
  • – Paid social media ads
  • – Social media algorithms

  Attendees gained valuable social media skills to help take their pages to the next level, while also getting the opportunity to ask questions and receive tailored advice from an industry expert.

  Feedback


  “Excellent subject knowledge, very personable and reactive to people’s questions”

  *

  “Really useful training, very relevant, easy to follow. A great session!”

  *

  “It was very informative, covered things I hadn’t even thought of”

  *

  “Amazing energy, clearly passionate about the topic, ensured everyone was heard”

  *

  “Really useful training, very relevant, easy to follow. A great session!”


  Further Information

  If you are interested in receiving digital skills training (paid advertising, Canva, video for social media and more) to help promote your service in Blaenau Gwent, get in touch with EVI by emailing sian@evi.cymru.

  ProMo-Cymru, custodians of EVI, offer a range of tailored training sessions – find out more here.

  This training was funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund*. 


  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, click here.

 3. Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Comments Off on Hysbyseb swydd: Cogydd/Hyfforddwr yng Nghaffi 1849

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am Gogydd/Hyfforddwr i ymuno’r tîm yn Institiwt Glyn Ebwy (EVI).

  Byddech yn ymuno tîm sydd yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r gymuned rydym yn ei gefnogi. Ein bwriad ydy darparu prydau iach, i bob angen dietegol, i’r gymuned ei fwynhau yn y caffi, neu adref. 

  Yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr cymunedol, byddech yn gyfrifol am eu cefnogi wrth iddynt ddatblygu sgiliau lletygarwch. 

  Byddech yn gyfrifol am: 

  – Paratoi, coginio a gweini prydau yn ôl yr angen, mewn modd amserol 
  – Darparu diet amrywiol, arlwyo ar gyfer dewisiadau diwylliannol y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau 
  – Arlwyo i ddefnyddwyr y gwasanaeth a digwyddiadau teuluol e.e. partïon, angladdau, cyfarfodydd bach 
  – Archebu cyflenwadau o fewn y gyllideb arlwyo, gan ddefnyddio cyflenwyr cymeradwy 
  – Creu prydau gan ddefnyddio cynhwysion FareShare 
  – Cadw cofnodion arlwyo cywir yn unol â HACCP 
  – Cymryd rhan mewn arolygiadau gan Iechyd yr Amgylchedd a/neu reolyddion gofal ac Awdurdodau Lleol 
  – Cadw safon uchel o hylendid yn y gegin wrth gadw at ganllawiau HACCP a COSHH 
  – Gallu rheoli gwirfoddolwyr a gweithio ar y cyd â staff eraill 

  Cyflog 

  £11.74 – £12.90 yr awr 

  (yn cyfateb i £21,358 – £23,471, pro rata, yn ddibynnol ar brofiad) 

  Oriau gwaith 

  Cytundeb 21 awr /14 awr 

  Dyddiad Cau

  5pm, dydd Gwener 13 Mai 2022

  Am wybodaeth cysylltwch â: pat@promo.cymru
  Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: pat@promo.cymru

  RHOWCH GAIS I MEWN HEDDIW! Ymunwch â thîm EVI a helpu i wneud gwahaniaeth! 

 4. Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  Comments Off on Job Opportunity: Cook/Trainer at Café 1849

  ProMo-Cymru is looking for a Cook/Trainer to join their team at Ebbw Vale Institute (EVI). 

  You will be joining a team that is fully committed to making a difference in the lives of the community we support. Our aim is to provide healthy meals for the community to enjoy within the café, or at home, for all dietary needs. 

  You will work closely with community volunteers and will be responsible for supporting them as they develop their hospitality skills. 

  You will be responsible for: 

  – Preparing, cooking, and serving meals as required, in a timely manner 
  – Providing a varied diet, catering for the cultural preferences of those who use our services 
  – Catering for service users and family events, e.g. parties, funerals, small meetings 
  – Ordering supplies within the catering budget, using approved suppliers 
  – Creating meals using FareShare ingredients 
  – Maintaining accurate catering records in accordance with HACCP
  – Participating in inspections by Environmental Health and/or care regulators and Local Authorities 
  – Maintaining a high standard of hygiene within the kitchen by adhering to HACCP and COSHH guidelines 
  – Ability to manage volunteers and work alongside other staff 

  Salary 

  £11.74 – £12.90 per hour 
  (equates to £21,358 – £23,471, pro-rata, depending on experience) 

  Working Hours 

  21 hrs /14 hrs contract 

  Closing date

  5pm, Friday 13th May 2022

  To apply send your CV and letter of application to pat@promo.cymru

  APPLY TODAY! Join the EVI team and help make a difference!

 5. FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Comments Off on FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Expert advice on how to use social media to promote your service in Blaenau Gwent!

  What can I expect?

  Guidance on  how you can increase engagement and promote your service on social media to get seen and heard in Blaenau Gwent and beyond! Join this 2.5 hour insightful and informative free-of-charge online social media training session with industry expert, Andrew Collins.

  SIGN UP

  During this session you’ll:

  ·  Explore everything you need to know about social media trends in 2022

  · Get to grips with short-form video (TikTok, Instagram reels and YouTube shorts)

  · Receive free and easy social media tips and tricks to save you time and money

  · Learn the benefits of paid social media ads and how to harness them for your organisation or business

  · Beat the algorithms by understanding how they work and use them to your advantage

  · Gain valuable social media skills to help promote your service in Blaenau Gwent

  Who is this training for?

  This free online session is for businesses or voluntary organisations that operate within the Blaenau Gwent local authority area who want to take their social media to the next level and improve their pages.

  What’s the course format?

  This session is offered in English and will be delivered on Zoom.

  Date and Duration

  Join us on Wednesday 6th April 2022 10am – 12.30pm 

  SIGN UP

  Spaces are limited on a first-come first-served basis.

  Contact andrew@promo.cymru for any training or eligibility queries.

  ——————-

  This training is being delivered by ProMo-Cymru. The facilitation of the course is being funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund*. 

  ProMo-Cymru offers a range of tailored training sessions and bespoke consultancy options. Find out more here https://www.promo.cymru/services/training-and-consulting/ 

  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fundprospectus

 6. HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Comments Off on HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Cyngor arbenigol ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent!

  Beth i’w ddisgwyl:

  Arweiniad ar sut i wella cyrhaeddiad a hybu eich gwasanaeth ar gyfryngau cymdeithasol fel eich bod yn denu sylw ym Mlaenau Gwent a thu hwnt! Ymunwch yn y sesiwn hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim yma, sydd yn 2.5 awr llawn gwybodaeth ddefnyddiol gydag arbenigwr yn y maes, Andrew Collins.

  COFRESTRU

  Yn y sesiwn yma byddech yn:

  ·  Archwilio popeth sydd angen ei wybod am dueddiadau cyfryngau cymdeithasol yn 2022

  ·  Dod i ddeall fideo ar ffurf fer (TikTok, Instagram reels a YouTube shorts)

  ·  Derbyn cyngor a thriciau cyfryngau cymdeithasol hawdd ac am ddim fydd yn arbed amser ac arian i chi

  ·  Dysgu am fuddiannau talu am hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a sut i ddefnyddio’r rhain ar gyfer eich sefydliad neu fusnes

  ·  Trechu’r algorithmau wrth ddeall sut maent yn gweithio a’u defnyddio i’ch budd

  ·  Dysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol gwerthfawr fydd yn helpu chi i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  I bwy mae’r hyfforddiant yma?

  Mae’r sesiwn ar-lein am ddim yma ar gyfer busnesau neu sefydliadau gwirfoddol sydd yn gweithio o fewn ardal awdurdod lleol Blaenau Gwent sydd yn awyddus i symud ymlaen gyda’u cyfryngau cymdeithasol a gwella eu tudalennau.

  Ar ba ffurf mae’r hyfforddiant yma?

  Mae’r sesiwn yn cael ei gynnig yn Saesneg ac yn cael ei gyflwyno dros Zoom.

  Dyddiad a hyd:

  Ymunwch â ni ar ddydd Mercher 6ed Ebrill 2022 10yb – 12:30yp

  COFRESTRU

  Llefydd cyfyngedig felly cyntaf i’r felin.

  Cysylltwch â andrew@promo.cymru ar gyfer unrhyw ymholiadau hyfforddiant neu os ydych chi’n gymwys.

  ——————-

  Mae’r hyfforddiant yma yn cael ei gyflwyno gan ProMo-Cymru. Mae cwrs yma yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.*

  Mae ProMo-Cymru yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant wedi’u teilwra ac opsiynau ymgynghoriaeth arbennig. Gwybodaeth bellach yma: https://www.promo.cymru/services/hyfforddiant-ac-ymgynghoriad/?lang=cy 

  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewalfund-prospectus 

 7. Have Your Say On What Happens at EVI 

  Comments Off on Have Your Say On What Happens at EVI 

  Do you live in Ebbw Vale or Blaenau Gwent and would like a say on the live events that happen in your area? Ebbw Vale Institute (EVI) is setting up a Community Programming Group to plan what’s going on in this historic community building. 

  After a period of closure due to COVID-19, EVI is reopening, and we want YOU to help us decide on a programme of cultural events for the town and surrounding area. Think live music, comedy, theatre, family events, exhibitions and more!  

  About EVI 

  EVI was founded in 1849 to promote cultural exchange in the neighbourhood. ProMo-Cymru regenerated the empty building to develop EVI as a community and cultural centre, with facilities including training and meeting spaces, a professional recording studio, café, bar and live performance space. It is a venue that offers a programme of creative activities, learning and social enterprise development for the communities it serves. 

  Join our group 

  As we get ready to open our doors to the public once again, we’re looking for your help. 

  The EVI Community Programming group will be a unique opportunity to have a say about what happens in your area. Volunteering your time means you will learn new skills about how a building like ours operates and what goes on behind the scenes when programming and promoting events. You don’t need to have any experience – we want to hear from anyone of any age or background. Tell us about the type of events that you, your friends and family would like to see taking place in the building.  

  The EVI Community Meet will be held every other Thursday, 5-6pm, starting on 24 March 2022. You will be able to attend in person or join us on Zoom.  

  To register your interest or to find out more, email Tom: tom@promo.cymru or contact EVI: 01495 708022  

  This work is being developed with funding from the UK Community Renewal Fund. To find out more, click here. 

 8. Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Comments Off on Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Ydych chi’n byw yng Nglyn Ebwy neu Flaenau Gwent ac eisiau barn ar ddigwyddiadau byw sydd yn digwydd yn eich ardal? Mae Institiwt Glyn Ebwy (EVI) yn sefydlu Grŵp Rhaglennu Cymunedol i gynllunio’r hyn fydd yn digwydd yn yr adeilad cymunedol hanesyddol yma. 

  Yn dilyn cyfnod o fod wedi cau oherwydd COVID-19, mae EVI yn ailagor, ac rydym yn chwilio am eich help CHI i benderfynu ar raglen o ddigwyddiadau diwylliannol ar gyfer y dref a’r ardal gyfagos. Dychmygwch gerddoriaeth byw, comedi, theatr, digwyddiadau teuluol, arddangosfeydd a mwy! 

  Mwy am EVI 

  Sefydlwyd EVI yn 1849 i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol yn yr ardal. Cafodd yr adeilad gwag ei adfywio gan ProMo-Cymru i ddatblygu’r EVI fel canolfan cymunedol a diwylliannol, gydag adnoddau yn cynnwys gofodau hyfforddi a chyfarfod, stiwdio recordio broffesiynol, caffi, bar a gofod perfformio byw. Mae’n lleoliad sydd yn cynnig rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiad menter gymdeithasol ar gyfer y cymunedau mae’n ei wasanaethu. 

  Ymunwch â’n grŵp 

  Wrth i ni baratoi i agor ein drysau i’r cyhoedd unwaith eto, rydym yn chwilio am eich cymorth chi. Bydd grŵp Rhaglennu Cymunedol EVI yn gyfle unigryw i gael dweud eich dweud am yr hyn sydd yn digwydd yn eich ardal. Wrth wirfoddoli eich amser byddech yn dysgu sgiliau newydd am sut mae adeilad fel hyn yn gweithredu a’r pethau sydd yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth baratoi rhaglen a hyrwyddo digwyddiadau. Nid oes rhaid i chi fod â phrofiad – rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un, o unrhyw oedran neu gefndir. Rhannwch y math o ddigwyddiadau hoffech chi, eich ffrindiau a’ch teulu ei weld yn digwydd yn yr adeilad. 

  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob yn ail ddydd Iau, 5-6yh, yn cychwyn ar 24 Mawrth 2022. Gallech ddewis mynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb neu ymuno ar Zoom. 

  I gofrestru eich diddordeb neu i ddarganfod mwy, e-bostiwch Tom: tom@promo.cymru neu cysylltwch EVI:  01495 708022 

  Mae’r gwaith yma yn cael ei ddatblygu gyda chyllid o grant Cronfa Adfywio Gymunedol y DU. I ddarganfod mwy, cliciwch yma. 

 9. Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Comments Off on Adnewyddiad £250,000 Adeilad Hanesyddol EVI

  Mae Canolfan Cymunedol a Diwylliannol Institiwt Glyn Ebwy (EVI) wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu ac atgyweirio ar raddfa fawr yn yr adeilad Gradd 2 hanesyddol ar ôl derbyn £250,000 trwy Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, yn diogelu ei gynaladwyedd er mwynhad cenhedloedd y dyfodol.

  Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda defnyddwyr rheolaidd Canolfan EVI, yr institiwt hynaf yng Nghymru, ac mae’r grant yma wedi caniatáu i ni gyflawni llawer o’r gofynion o’r ymgynghoriad yma. Roedd dros 57% eisiau gofod gardd hamddenol i ddysgu a chyfarfod pobl ac roedd 45% eisiau gofod ar gyfer arddangosfeydd celf a ffotograffiaeth.

  Gofod gardd newydd

  Roedd gardd yr EVI yn ardal nad oedd yn cael ei ddefnyddio, gyda gordyfiant a ffensys anniogel, Roedd y gwaith tirwedd a llawrwaith yn ymdrech logistaidd enfawr gyda sawl her. Ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladol yn yr ardd, roedd yr ardal, na ellir ei ddefnyddio cynt, wedi cael ei drawsffurfio’n ofod tawel ar gyfer dysgu, gweithgareddau, cyfarfodydd a llesiant.

  Yn dilyn gorffen yr holl lawrwaith, gosodwyd llefydd eistedd, meinciau picnic a phlanwyr trwy Grantiau Adferiad COVID-19 Canol Trefi Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

  Roedd prosiect amgylcheddol Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn caniatáu i wirfoddolwyr yr EVI i greu gofod llesiant yn yr ardd wrth blannu blodau sydd yn gyfeillgar i wenyn, perlysiau, ffrwythau a llysiau yn ardd yr EVI.

  Gosodwyd mesuriadau diogelwch newydd gan osod grisiau tân a ffensys diogelwch newydd yn yr ardd.

  Gosod to newydd

  Roedd to newydd yn hanfodol i gynaladwyedd adeilad EVI. Yn dilyn sawl achos o ddŵr yn gollwng, teils yn llithro o hyd, ac angen newid y landeri gan ei fod yn achosi difrod dŵr i’r adeilad.

  Datblygiadau pellach

  Mae’r rhaglen Cyfleusterau Cymunedol wedi ariannu sawl cyfleuster arall yn yr EVI, gan gynnwys:

  • – Taflunydd ansawdd sinema a sgrin 4m o led
  • – Cyfleusterau arddangos i artistiaid a ffotograffwyr
  • – Cyfleusterau newid babanod
  • – Dau ‘llwybr mynedfa/allanfa unffordd’ COVID ddiogel i ddysgwyr a chleientiaid.
  • – Atgyweiriadau hanfodol ac adferiad y grisiau
  • – System intercom a CCTV newydd
  • – Uwchraddio gwres
  • – Gofod swyddfa/storio mewn ardaloedd annefnyddadwy cynt
  • – Mynedfa newydd i Hyfforddiant ACT
  • – System intercom newydd

  Adnewyddu grisiau’r EVI

  Mae Cronfa Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru wedi diogelu’r adeilad cymunedol yma. Mae atgyweiriadau hanfodol wedi’u cwblhau, diogelwch COVID wedi ei fwyhau, gofodau annefnyddadwy bellach yn cael eu defnyddio a chyfleusterau ychwanegol ar gael i’r gymuned.

  Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr adnewyddiad a’r atgyweiriadau hanfodol wedi’u cwblhau, ac edrychwn ymlaen at gael agor ein drysau i’r gymuned eto yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r EVI yn agored i wasanaethau apwyntiad yn unig. I gael gwybod y diweddaraf am yr EVI dilynwch ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd unrhyw newyddion am ail-agor yn cael ei bostio ar wefan yr EVI ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

 10. £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  Comments Off on £250,000 Refurbishment at the Historic EVI

  The Ebbw Vale Institute (EVI) Community and Cultural Centre has been carrying out extensive refurbishment and essential repairs at the historic Grade 2 listed building after being awarded £250,000 through the Welsh Government Communities Facilities Programme, securing its sustainability for future generations to enjoy.

  We carried out a consultation with regular users of the EVI Centre, the oldest institute in Wales, and this grant has enabled us to fulfil many of the requests. Over 57% wanted a garden space for recreation, learning and meeting people and 45% wanted space for art and photography exhibitions.

  A new garden space

  The EVI garden was a disused area for many years, overgrown with unsafe fencing. The landscaping and ground works was a huge logistical endeavour with many challenges. With the garden structural works completed, this formally unusable area has been transformed into a tranquil space for learning, activities, meetings, and wellbeing.

  With all the groundworks completed new seating, picnic benches and planters were placed via the BGCBC Town Centre COVID recovery scheme.

  The Big Lottery Awards for All Environmental project enabled EVI volunteers to create a wellbeing space in the garden by planting bee friendly flowers, herbs, fruits and vegetables in the EVI garden.

  New safety measures were put in place with a new fire escape staircase and safety fencing being installed in the garden.

  Placing a new roof

  A new roof was essential to the sustainability of the EVI building. There had been several leaks, tiles were continuously slipping, and the guttering needed replacing as it was causing water damage to the fabric of the building.

  Further developments

  The Communities Facilities programme funded several other facilities at the EVI, including:

  • – A cinema quality projector and 4m wide screen
  • – Exhibition facilities for artists and photographers
  • – Baby changing facilities
  • – Two new COVID secure ‘one way entrance / exit routes’ for learners and clients
  • – Essential repairs and restoration of the staircase
  • – Intercom and CCTV system
  • – Heating upgrades
  • – Office / storage space from previously unusable areas

  The Welsh Government Communities Facilities Programme Fund has secured the fabric of this community building. Essential repairs have been made, COVID safety enhanced, formally disused spaces are now in use and additional facilities are now on offer to the community.

  We are pleased to announce that the refurbishment and essential repairs are now complete, and we look forward to fully opening our doors again to the community at a future date. We are currently only open for appointment-based services. To keep updated on EVI developments follow us on our social media pages. Any news about reopening will be posted on the EVI website and on our Facebook and Twitter pages.

  Welsh translation of this article is available here

 11. ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Comments Off on ‘Awards for All’ Volunteers create homes for garden wildlife

  Awards for All Volunteers take local environmental action by creating wildlife habitats for birds, bats, hedgehogs and pollinating insects in the EVI garden …

  The next stage of our Big Lottery Community Fund Awards for All project was to create wildlife habitat, to help attract nesting birds and bats to the EVI garden and create homes for hedgehogs.

  Everyone had a task and were challenged to use tools and techniques that had not been used before.

  Supporting our garden wildlife

  Awards for All Volunteers from Llamau, ACT Training, Barod Gwent N-Gage and Cyfannol Women’s Aid, have created several bird and bat boxes to help attract nesting birds and bats to the EVI garden.
  Visit Gwent Wildlife Trust for more ways you can get involved locally and support garden wildlife.

  We also have a hedgehog home that will be relocated where it is most needed. If you find a hedgehog out in the day or injured, please visit hedgehoghelplinecymru.org.uk for information and advice on what to do next.

  Spreading the Seeds…

  Some of our younger volunteers made seed bombs and had great fun spreading them throughout the garden. We also relocated our pollinator bee and bug hotel and talked about how over a third of our food depends on pollinating insects.

  Wellbeing in Nature …

  Volunteers also created colourful images and words to remind people to spend more time in nature and how we can increase our wellbeing when spending time outdoors – over 18 posts were painted.

  Keeping up the great work

  ‘Awards for All’ Volunteers will continue taking care of the EVI garden throughout the seasons and utilise the wellbeing space for learning, meetings and activities.

  Organisations based at EVI, (Llamau, ACT Training, Cyfannol, Barod and BGCBC Youth Services) will also undertake further environmental and wellbeing projects in the EVI garden.

  Special thanks

  Thanks to Sam Holt, Eggseeds for leading the environmental workshops, MallowArt for the painting workshop and Promo Cymru (the charity that runs EVI) for providing the ‘graphic design with canva’ and ‘Film making on your mobile’ online workshops to support the volunteers in increasing their skills in digital communications.

  A special thank you to all our volunteers for creating a wellbeing space at the EVI garden. Everyone worked together with staff and clients from other organisations, with children and families; many new skills were learned along the way and so much has been accomplished to support our local wildlife.

 12. Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  Comments Off on Volunteers Create a Wellbeing Garden at EVI

  An environmental project at EVI, made possible by the National Lottery Community Fund Awards For All programme, has brought organisations and volunteers together to create a wellbeing space in the garden.

  What did we do?

  The first step was to plant bee friendly flowers, herbs, fruits, and vegetables that will be looked after by the volunteers throughout the seasons.

  Over the two sessions, facilitated by Eggseeds‘ Sam Holt, the volunteers and staff from ACT Training and Llamau prepared the soil and planted flowers, herbs (like rosemary and chives), fruit trees (like raspberry and gooseberry) and vegetables (chard, sprouts, peas). Everyone worked really hard and for many, this was a new experience.

  Some of the volunteers spent time creating wellbeing posts, painting vibrant colours and wellbeing quotes onto the old fencing posts, so that everyone is reminded of the benefits of spending time in nature.

  Providing new experiences for young people

  For many of the young people aged between 16 and 18 that were taking part, gardening was a totally new experience for them. Here’s what some of them had to say:

  “It’s my first time gardening I am usually an indoor person”

  “It feels nice being outdoors”

  “With lockdown, people could have got more into gardening”

  “I am enjoying it more than I thought I would”

  ACT Training – EVI Volunteers


  “It’s quite peaceful, relaxing”

  “I like to cook with a lot of these herbs so I am looking forward to planting them”

  “I like building computers so this is being creative in a different environment”

  “It feels nice being outdoors”

  Llamau – EVI Volunteers

  What are the next steps?

  The next step in this environmental project is to carry out the ‘local environmental and wellbeing in nature’ actions that were raised during a focus group with Llamau. These included displaying QR codes around EVI that linked to wellbeing information.

  EVI volunteers will create wildlife habitats, facilitated by Eggseeds, such as bird and bat boxes, hedgehog homes, and homes for pollinating insects. This workshop will be held on Tuesday 3rd August 2021.

  Home » Archives for eviadmin


 13. Awards for All Environmental Project at EVI

  Comments Off on Awards for All Environmental Project at EVI

  Thanks to The National Lottery Community Fund – Awards for All, ProMo Cymru will be delivering environmental activities in our new EVI garden, with volunteers learning new skills and raising awareness of how we can all take LOCAL environmental action and increase our wellbeing in Nature

  The EVI (Ebbw Vale Institute) is a community hub offering support, learning and cultural activities to young people and families, with a cafe, venue and conference/training facility, cinema quality screen and exhibition facilities available to the community.

  We are working on this exciting project with the organisations based at EVI, Llamau, Cyfannol Women’s Aid, Blaenau Gwent CBC Youth Services, ACT Training and Barod Gwent N-Gage.

  To start the project, Llamau, Learning 4 Life volunteers held a focus group, discussing different ways we can all take local environmental action and increase our wellbeing in nature. Volunteers suggested planting bee friendly flowers, fruit, vegetables, herbs and installing a water capture barrel in the EVI garden. Other suggestions included joining the BGCBC Litter Champion scheme and making wildlife habitat such as bird boxes, hedgehog homes and bug hotels for pollinating insects. A mood board was created to help present their ideas.

  During the focus group, volunteers discussed how we can increase our wellbeing in nature and what they would like to see in the EVI garden. Some of their wellbeing ideas included tending to plants, listening to the birds, meeting and learning outdoors, getting vitamin D and time for reflection and sitting quietly.  The learners engaged really well in the focus group session and wanted to continue the mood board and the discussion into the following week. The moodboard activity really focussed one of our harder to engage learners, and the whole group are excited about being able to create a space outside that will help them improve their moods

  Laura Wheeler, LLamau Learning 4 Life Tutor

  Llamau volunteers also came up with many wellbeing words that could be displayed as a mural on the garden wall, and a fantastic idea to display QR code linking to nature videos, sounds and relaxation music to help remind everyone to spend more time in nature.

  In response to the ideas generated by the volunteers, ProMo Cymru will tailor environmental workshops to support ways we can all take local environmental action and increase our wellbeing in nature. We will also deliver digital communication training to help support the volunteers in their work.

 14. EVI’s plan over the next 12 months…

  Comments Off on EVI’s plan over the next 12 months…

  We have a busy 12 months ahead; we’d like to share our plans with you and keep you up to date with our progress.

  Where we’re at now…

  For the time being, EVI will remain closed to the general public. Our venue, café and room hire facilities will also remain closed until further notice. This means that our program of classes and events will restart September 2021 – we apologise for the inconvenience and very much look forward to welcoming you back next year.

  EVI tenant services are open and will continue to provide essential support for young people and families. From 1st September 2020, these services can be accessed 5 days a week (9am-5pm).
  When visiting EVI (by appointment) please follow our safety guidelines.

  EVI’s refurbishment plans

  EVI consultation - people deciding the future of EV

  Following a community consultation and with financial support from the Welsh Government Communities Facilities Fund, we will be carrying out a major refurbishment, which includes the creation of a community garden, re-roofing our building and undertaking other essential restorations.

  Welcoming you back, September 2021

  We look forward to creating a vibrant program of activities and welcoming everyone back to EVI next September (2021).

  A big thank you to all our visitors, hirers, staff and volunteers for your continued support.

 15. COVID19 Safety during your visit to EVI…

  Comments Off on COVID19 Safety during your visit to EVI…

  When visiting EVI (by appointment) please follow our safety guidelines and liase closely with the support service you are visiting.

  COVID19 Safety Guidelines at EVI:

  ProMo-Cymru and EVI continues to monitor and follow Welsh Government Guidance and we will be taking a number of steps to ensure tenants, visitors and EVI staff all remain safe and healthy while in the building. 

  Here are some of the measures we have taken:

  We ask that anyone who have symptoms such as a raised temperature, new cough or breathing difficulties, to not enter EVI.

  We also advise those who are shielding to not visit EVI at this time.

  We clean all communal area touchpoints (keypads, door handles, stair rails, toilets/hand basins) twice a day and deep clean at the end of each day.

  There are ‘stay safe’ information signs throughout EVI communal areas and hand sanitation points. 

  All routes/entrances/exits have floor markings and signs to assist with 2m social distancing requirements around the building. 

  We have allocated each tenant organisation a toilet to be used by their staff and clients, with anti bacterial wipes to clean down after every use.

  We will advise that face masks are worn in EVI and will have an emergency stock of face masks available, if required.  

  All staff and visitors must sign in / out to comply with test, trace and protect protocols – please bring your own pen.

  We have closed our café, kitchens and smoking areas until such times as is safe to reopen. 

  For further information

  We are here to support all users of EVI during this difficult time and should you need to discuss any related matter please do not hesitate to contact: – 

  Sam  James– EVI operations coordinator 

   sam@evi.cymru tel – 01495 708022 

  John McKernan – Deputy CEO promo Cymru 

   john@promo.cymru  tel –  07968111636 

 16. Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  Comments Off on Lighting EVI in purple to mark World Polio Day

  On the 24th October, World Polio Day, thousands of Rotary clubs around the world will hold events and fundraisers to recognise the progress in the global fight to end polio.

  International Rotary members have contributed $1.9 billion and countless volunteer hours to protect more than 2.5 billion children in 122 countries from this paralysing disease. Rotary’s advocacy efforts have played a role in decisions by governments to contribute more than $8 billion to the effort.

  As part of Rotary International in Great Britain and Ireland’s Purple4Polio campaign, Ebbw Vale Rotary Club is marking historic progress towards a polio-free world by lighting up local landmarks.  

  The plan locally is to light up Ebbw Vale Institute in purple. Purple is chosen to represent the children who in many countries, have their little finger painted with a purple dye so it is clear they have been immunised.

  The Rotary Club of Ebbw Vale work tirelessly to raise funds for local good causes, placing them right at the heart of their local communities.

  Recent & upcoming rotary activities include:

  Donation to EVI defibrillator Unit, enabling local people to access this life saving equipment

  Planting Purple Crocus bulbs for World Polio Day at several schools, EVI & Ebbw Vale Hospital, planted by local children

  Selling Poppies at Tesco for British Legion, with 3 wreaths by be laid at Ebbw Vale

  Inviting Young Carers to a show at the Motorpoint, Cardiff

  Providing chocolates for Ebbw Vale Hospital for Christmas  If you would like more information about Ebbw Vale Rotary Club or would like to be considered for membership of this prestigious organisation, which has been in existence worldwide since 1905, please contact:

  Fred Prosser, President Elect, Ebbw Vale Rotary Club  tel:01495 306072    

 17. The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Comments Off on The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Victoria Williams during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  We all aim to be eco-friendly and make a positive impact on our Earth, but did you know that by drinking your regular brew you could be doing more damage than good? 

  Why’s this? Whilst Britain is the third-most tea-drinking country in the world (just behind Turkey and Ireland), that tea is not homegrown. Most of it comes from Africa (especially Kenya), Sri Lanka, India and China. This means a lot of travel-time for our favourite hot drink. 

  What’s more is that the bags often contain plastic and do not compost properly- thus the millions we consume each day generally go to landfill. And that’s before we even think about all the extra electricity needed to power a million kettles at half time when the football’s on.    

  According to the BBC’s Climate Change Food Calculator, drinking a few cups a day, every day, for a year emits 30kg of carbon a year- as much as driving a petrol car 78 miles. The good news is that’s not nearly as bad as the equivalent amount of coffee, beer or wine.  

  An eco-conscious cuppa

  But there are some companies who are trying to make a difference. If you want to make a more sustainable choice when it comes to your favourite brew then take a look at the list below.

  Box of Cornish Tea for sustainabili-TEA article
  Image from Cornish Tea Co

  1. The Cornish Tea Company  

  Buying and using tea bags is something you just have to do if you want to drink tea. In order to help the environment switch to biodegradable bags. Cornish Tea’s signature “fusion bags” feature a variety of flavors and the bags are created from 100% biodegradable cornstarch. 

  Teapigs logo for Sustainabili-TEA article
  Image from teapigs

  2. Tea Pigs 

  Another sustainable brand is Tea Pigs. They create a wide variety of flavors for every mood and situation. They believe tea should be pure and simple, and they keep it this way by never adding anything harmful. Their packaging is 100% plastic free and they are the brand first brand to be awarded the Plastic Free Trust Mark. 

  Clipper logo for Sustainabili-TEA article
  Image from Clipper

  3.Clipper Tea 

  Clipper is a natural and completely organic brand. They’re guided by organic principles and are committed to being GM-free whilst using ingredients from non-GM sources. The brand itself focuses on constantly finding new ways to be natural. 

  Numi logo for Sustainabili-TEA article
  Image from Numi Tea

  4.Numi Teas 

  Numi delivers on every aspect when it comes to sustainability. Not only are their ingredients 100% real coming straight from the plants but they also feature sustainable packaging. They also make donations to offset their carbon emissions and support environmental nonprofits.   


  So, there you have it, the best brands to allow you to enjoy a cup of tea free from environmental guilt. Enjoy!

  Related articles:

 18. Thank you for your feedback & informing our plans for EVIs development

  2 Comments

  During a recent survey, you told us that you would like EVI to…

  • Create a Community Garden (57%):
   We hope to transform the unused land out the back to create a community space for recreation & activities, whilst enabling access to EVI via the Mount Street car park.
  • Develop our Live Music Venue (55%):
   We’d like to refurbish our venue and equipment to attract larger acts and audiences whilst diversifying our arts programming.
  • Create Art & Photography Exhibition space (45%):
   We’d love to host regular art exhibitions in an affordable way for the community.
  • Improve our training and reception facilities (40%):
   We’d like to refurbish our training and reception facilities and improve our free WIFI service, attracting more training and development opportunities.
  • Install solar panels, improve our heating & lighting & replace our roof (48%):
   This will help us become more energy efficient, keeping all our rooms warm and comfortable.

  We’d love to hear more about what you think :

  • What do you think of the plans above?
  • How will these improvements impact you?
  • How would you like to use the community garden?
  • Do you have any other ideas ?

  Please let us know your thoughts by emailing info@evi.cymru, or leave your comments below – your input directly informs our plans for developing EVI.

 19. Lot’s of fun & information at the EVI Family Fun Day…

  Comments Off on Lot’s of fun & information at the EVI Family Fun Day…

  Thank you to everyone who took part in our Family Fun Day !

  It was great to see families explore the EVI building during the Easter Information Trail, asking questions about the support services available and taking part in the activities !

  Arts & Crafts Workshop…

  Dance…

  Wrestling…

  EVI Easter Information Trail:

  Lot’s of organisations were at hand to provide information on support services available, both within EVI (Barod Cymru Gwent N-Gage project, BGCBC Youth Services, Changing Minds, ACT Training and Llamau)

  and external to EVI:

       

  EVI TV

  EVI TV is now live, providing information on EVI services, news, classes and events !

  With the funding support received from the Police & Crime Commissioner Partnership Fund, EVI was able to develop this TV system to help make information and support services easier to access.

  We will soon be showing our archive of local history / community films on our EVI Youtube channel – watch this space !

 20. EVI awarded £4,000 from Police & Crime Commissioners for Gwent Partnership Fund

  Leave a Comment

  ProMo-Cymru, the charity that runs Ebbw Vale Institute has been awarded £4,000 from the Police & Crime Commissioner for Gwent Partnership Fund which is funded by the proceeds of crime awarded to the police and from the sale of unclaimed found property.

  With this support, EVI will provide an ‘information point’ for visitors to find out more about the services available within EVI, particularly around supporting vulnerable people, crime prevention and community cohesion.

  • BGCBC Youth Services: offers information, guidance and support including Anti-Social Behaviour prevention and Health & Well Being to young people.
  • ACT Training: provides opportunities for young people who are looking to get started in the world of work or improve their career prospects.
  • Gwent-N-Gage: offers free, confidential and friendly one to one specialist support for young people who use substances and for their loved ones.
  • Changing Minds:  provides support to young people aged 14-25 who have or are experiencing mental health difficulties.
  • Llamau SY/MF project provides young people [16-19yrs] who have offended and those leaving the care system greater access to employment and training by undertaking a six month paid work placement.
  • Expressions: helps people deal with the root causes of anti-social behaviour, depression, anxiety and many other problems though CBT.
  • NHS Road to Wellbeing: Stress Control & ACTivate (Mental Health Support for adults)
  • Youth Offending Service (Community Panel)
  • GDAS: Provides direct support & intervention to service users and families.
  • And many more…

  In celebration of Easter and with thanks to the key services provided to support the community (located within and external to EVI), we will hold a Family Fun Day  on Wednesday 28th March 2018, from 3pm – 6pm.

  Free activities include sumo wrestling, dance mats, arts & crafts, sugar craft demonstration, goodie bags and more – the first 50 people to complete the trail will receive a free Easter Cup Cake.

  All ages welcome, cafe with WIFI available.

  I would like to congratulate all the projects funded on their success.  I know that small amounts of funding can often make a big difference to people’s lives and can sometimes be the catalyst which can help small community projects to develop, grow and help even more people.  The Partnership Fund is a fantastic way of putting money we have seized from criminals back into the public purse so it can be used for positive community action.  The Police & Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert.

   

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales