EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Author Archives: evistaff

 1. Great Things Are Coming At EVI

  Comments Off on Great Things Are Coming At EVI

  We are pleased to announce that Ebbw Vale Institute (EVI) has successfully been awarded a grant from the UK Community Renewal Fund. This means that the oldest institute in Wales, restored and refurbished by ProMo-Cymru, can reopen after the pandemic with some exciting new developments.

  This funding will allow EVI to develop opportunities with young people and support cultural and economic recovery in Ebbw Vale and Blaenau Gwent. We have lots of exciting plans and ideas for the centre this spring.

  ·  Creating opportunities and pathways into employment for young people involving our café and digital skills training

  ·  Promoting healthy living skills and socialising through our café and garden

  ·  Working with local artists and community groups, hosting cultural events for the community

  ·  Running environmental activities and workshops, increasing positive environmental behaviour both in and outside the building

  Centre of community life

  Although our partner support services have remained open and continue to operate, the centre has been closed to the public during the pandemic. We are so happy to be reopening our community cultural centre in the heart of Ebbw Vale with the launch of this exciting new project. Environmental innovation, sustainability, community and local culture are at the heart of this renewal project, aiming to make Blaenau Gwent a more attractive place to live, work, and visit.

  EVI has been at the centre of community life in Ebbw Vale for 173 years, and this project means it will continue to do so for generations to come

  Find out more

  What do you want to see EVI bring to your community? If you would like to discuss this project or work with us, get in touch with sam@evi.cymru. Follow or like us on Twitter, Instagram or Facebook to keep up to date with what’s happening and join us on our inspiring and exciting journey this spring. 

  Welsh translation of this article is available here

  This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

  The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

 2. Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Comments Off on Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Institiwt Glynebwy (EVI) wedi derbyn grant gan Gronfa Adfywio Gymunedol y DU. Felly, bydd yr institiwt hynaf yng Nghymru, sydd wedi ei adfywio a’i adnewyddu gan ProMo-Cymru, yn gallu ailagor ar ôl y pandemig gyda datblygiadau newydd cyffrous.

  Bydd y cyllid yma yn caniatáu i EVI ddatblygu cyfleoedd gyda phobl ifanc a chefnogi adferiad diwylliannol ac economaidd yng Nglynebwy a Blaenau Gwent. Mae nifer o gynlluniau a syniadau cyffrous ar y gweill yn y ganolfan y gwanwyn hwn.

  ·  Creu cyfleoedd a llwybrau i gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc gan ddefnyddio ein caffi a hyfforddiant sgiliau digidol

  ·  Hyrwyddo sgiliau byw’n iach a chymdeithasol gan ddefnyddio’r caffi a’r ardd

  ·  Gweithio gydag artistiaid lleol a grwpiau cymunedol, cynnal digwyddiadau diwylliannol ar gyfer y gymuned

  ·  Cynnal gweithgareddau a gweithdai amgylcheddol, cynyddu ymddygiad amgylcheddol positif y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad

  Canolbwynt bywyd cymunedol

  Er bod ein gwasanaethau tenantiaid gwych wedi parhau i fod yn agored ac yn dal i weithredu, mae’r ganolfan wedi bod ar gau i’r cyhoedd yn ystod y pandemig. Rydym yn falch iawn o gael ailagor y ganolfan ddiwylliannol gymunedol yma yng nghanol Glynebwy gyda lansiad y prosiect cyffrous yma. Wrth galon y prosiect adfywio mae arloesi amgylcheddol, cynaliadwyedd, a diwylliant cymunedol a lleol, gyda’r bwriad o greu Blaenau Gwent sydd yn le mwy deniadol i fyw, gweithio ac ymweld.

  Mae EVI wedi bod wrth galon bywyd cymunedol Glynebwy ers 173 o flynyddoedd, a bydd yn parhau i wneud hynny am sawl cenhedlaeth i ddod diolch i’r prosiect yma.

  Darganfod mwy

  Pa fath o bethau ydych chi’n awyddus i EVI gyflwyno yn eich cymuned? Os hoffech drafod y prosiect neu’r gwaith â ni, cysylltwch â sam@evi.cymru. Dilynwch neu hoffwch ar Twitter, Instagram neu Facebook i gael gwybod y diweddaraf am yr hyn sydd yn digwydd, ac i ymuno â ni ar ein siwrne gyffrous dros y gwanwyn.

  English translation of this article is available here

 3. Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  Comments Off on Dathliadau Nadolig a Chynaladwyedd

  English article here

  Gwahoddwyd teuluoedd Glynebwy i ddigwyddiad Dathlu Nadoligaidd yn yr EVI yn ddiweddar. Roeddem yn nodi diwedd prosiect cynaladwyedd blwyddyn o hyd, yn gwella effeithlonrwydd ynni yn yr adeilad hanesyddol ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr o’r gymuned.

  Yn fis Rhagfyr 2019 derbyniodd yr EVI £32.523 o Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn cael ei reoli gan CGGC. Dros y flwyddyn rydym wedi gwella’r gwresogi a’r goleuadau yn yr EVI, wedi cynnal gweithdy Llygredd Plastig gyda phobl ifanc, creu paradwys trychfilod yn yr ardd o flaen yr adeilad yn ystod gweithdy garddio bywyd gwyllt, wedi hyfforddi gwirfoddolwyr mewn ysgrifennu blogiau a chreu fideos gan greu banc o erthyglau ar ein gwefan, ac yn olaf, dathliad Nadolig mawr gyda thwist cynaliadwy.

  Gwahoddiad i ddathlu

  Ymestynnwyd gwahoddiad i bobl y gymuned i ddod i ymuno gyda ni ar ddiwedd mis Tachwedd i ddathlu Nadolig cynaliadwy gyda bwyd a disgo pŵer pedal i’r plant, gwin poeth a mins pei i’r rhieni, a gweithdai yn creu nwyddau Nadolig o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu.

  Roedd 100 o lefydd ar gael, a llenwyd y rhain yn sydyn iawn. Darparwyd adloniant gan U3A (University of the Third Age) fu’n canu ac yn cynnal gweithgareddau canu i’r plant. Roedd y bwyd yn llwyddiant mawr, a phob briwsyn wedi’i fwyta, dim gwastraff o gwbl!

  Pweru parti

  Roedd pawb wedi gwirioni gyda’r disgo pŵer pedal, a’r dyn eira, gyda’r plant yn cadw’r gerddoriaeth i fynd, y dyn eira llawn aer a goleuadau’r goeden Nadolig i fflachio drwy’r nos. Pŵer y bobl!

  Roedd y gweithdai yn boblogaidd iawn, gyda phawb yn cymryd rhan. Roedd pobl wrth eu boddau yn cael creu’r coed Nadolig a’r bôbls allan o froc môr a hen baledi, dysgu ychydig o pyrograffeg a chael mynd â’r rhain gartref gyda nhw.

  Daeth dau o’r gwirfoddolwyr fu’n rhan o’n hyfforddiant ysgrifennu blog draw i helpu. Roedd Jamie Lee a Victoria yn gymorth mawr gyda’r gweithdai ac roeddem wrth ein boddau cael clywed sut roedd erthygl Jamie Lee, Plannu Coed i Achub y Byd, wedi’u hysbrydoli i blannu coed mewn coedwig gwarchodfa.

  Addewid i fod yn wyrddach

  Daeth adran ailgylchu a gwastraff Cyngor Blaenau Gwent draw i roi gwybodaeth a chyngor am gasgliadau ailgylchu wythnosol.

  Daeth dysgwyr Llamau (fu’n cymryd rhan yn rhai o’n gweithdai) draw hefyd gydag arddangosfa ryngweithiol. Roeddent yn gofyn i bobl i wneud addewidion ar gyfer Nadolig cynaliadwy ac i helpu’r amgylchedd.

  Cafodd y dysgwyr amser da iawn yn gweithio â’i gilydd i greu’r byrddau arddangos, a dysgodd pawb rywbeth newydd am gynaladwyedd, a gobeithio bydd y negeseuon yma yn cael eu rhannu.” meddai tiwtor Learning 4 Life Llamau.

  Cafwyd addewidion gwych ar y goeden addewidion. Dyma ychydig ohonynt:

  • – Defnyddio bagiau cotwm i siopa
  • – Addo ceisio defnyddio’r swm lleiaf o blastig bosib
  • – Lapio anrhegion Nadolig mewn papur newydd!
  • – Ailgylchu cymaint ag sy’n bosib
  • – Clirio plastig oddi ar y traeth

  Roedd Llamau yn cymryd archebion am glecars ‘Dolig di-blastig ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol am ffyrdd cyfeillgar i’r amgylchedd i lapio anrhegion.

  Nid dyma’r diwedd

  Roedd Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau’r EVI, wrth ei bodd gyda llwyddiant y digwyddiad ac yn meddwl mai dyma oedd y ffordd berffaith i gloi’r prosiect blwyddyn.

  “Rydym wedi cyrraedd pen taith y prosiect hwn, ac wedi cyflawni cymaint yma yn yr EVI,” meddai.

  “Rydym wedi helpu codi ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a materion amgylcheddol ac mae’r gwirfoddolwyr wedi bod yn integrol i hyn. Maent wedi helpu gyda’r ymgyrch cyfathrebu. Ar ôl derbyn hyfforddiant mae rhai ohonynt wedi symud ymlaen i helpu prosiectau amgylcheddol eraill. Roedd y digwyddiad Nadolig yn ffordd berffaith i derfyn pethau, wrth gynnwys y gymuned gyfan yn yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yma.”

  Ac nid dyma ddiwedd y daith i’r gwaith cynaladwyedd yn yr EVI meddai Sam.

  “Dim ond megis cychwyn mae’r gwaith i greu EVI mwy cynaliadwy a gwyrddach. Rydym wedi dysgu llawer o wybodaeth a  sgiliau newydd ar hyd y daith ac yn awyddus i barhau’r gwaith yma”.

 4. Christmas & Sustainability Celebrations

  Comments Off on Christmas & Sustainability Celebrations

  Erthygl Gymraeg yma

  Ebbw Vale families were invited to a Christmas Celebration event at the EVI recently. We were marking the end of a yearlong sustainability project, improving energy efficiency at the historic building and involving and training volunteers from the community.

  In December 2018 the EVI received £32,523 from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme, a Welsh Government Programme managed by the WCVA. Over the year we’ve made improvements to the heating and lighting at the EVI, held a Plastic Pollution workshop with young people, created a bug paradise in the front of our building during a wildlife gardening workshop, trained volunteers in blog writing and creating videos creating a bank of sustainability articles on our website, and lastly a huge Christmas celebration with a sustainable twist.

  Driftwood christmas trees at Landfill Christmas celebration event

  An invitation to celebrate

  We invited people in the community to join us at the end of November to celebrate a sustainable Christmas with festive food and a pedal powered disco for the children, mulled wine and a mince pie for the parents, and workshops making Christmas goods from recycled materials.

  The 100 spaces we had on offer for the event filled up quickly. Entertainment was provided by the U3A (University of the Third Age) singing group, who sang and held singing activities for the children. The food went down very well, and every scrap was eaten, no wastage here!

  Pedal powered snowman at Landfill Christmas celebration event

  Powering a party

  Everyone loved the pedal powered disco, and the snowman, with the children keeping the music playing, the snowman inflated and the Christmas tree lights powered all night. People power!

  The workshops proved popular with everyone taking part, people loved taking home the Christmas trees and baubles they had made using driftwood and old pallets and learning a bit of pyrography.

  Two of the volunteers who had been part of our blog writing training came to help out. Jamie Lee and Victoria helped with the workshops and we loved hearing how Jamie Lee’s Planting Trees to Save the World article inspired them to plant trees in a woodland sanctuary.

  Llamau's pledge tree at Landfill Christmas celebration event

  Pledging to be greener

  Blaenau Gwent Council’s waste and recycling department also came along to give information and advice about weekly recycling collections.

  Llamau learners (who also took part in some of our previous workshops) came along with an interactive display. They asked people to make pledges for a sustainable Christmas and help the environment.

  “The learners had a really good time working together to make the display boards up, and they all learned something new about sustainability, and we hope these messages will be passed on,” said a Llamau Learning 4 Life tutor.

  There were some great pledges made and stuck onto the pledge tree. Here are just some of them:

  • – Use cotton carrier bags for my shopping
  • – I promise to us as less plastic as I possibly can
  • – Wrap all my Christmas presents in newspaper!
  • – I will recycle as much as I can
  • – Pick up the plastic at the beach

  People could also put in orders with Llamau for plastic free Christmas crackers and were given handy tips on environmentally friendly ways to wrap presents.

  Christmas tree pyrography at Landfill Christmas celebration event

  This is not the end

  Samantha James, Operations Coordinator at the EVi, was overjoyed with the success of the event and thought it was a perfect end to the yearlong project.

  “We’ve come to the end of this project and we’ve achieved so much here at the EVI,” she said.

  “We’ve helped raise awareness of biodiversity and environmental issues and our volunteers have been integral to this. They’ve helped us with our communication campaign. After receiving training with us some of them have gone on to help other environmental projects. The Christmas event was great to cap it all off by involving the whole community in what we’ve been doing here.

  And this is not the end for the EVI’s sustainability drive says Sam.

  “This has just been the beginning of the EVI becoming more sustainable and greener. We have learnt lots of new skills and information along the way and strive to keep up this good work”.

 5. Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  Comments Off on Ymunwch â Ni i Ddathlu Nadolig Cynaliadwy

  English article here

  Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae yna lawer wedi bod yn digwydd yn yr EVI i wella cynaladwyedd yr adeilad a’r ardal gyfagos. Wrth i ni gyrraedd diwedd y cyfnod yma o’n gyriad cynaladwyedd arbennig rydym yn gwahodd trigolion Glynebwy i ymuno â ni mewn dathliad Nadoligaidd a chreu addurniadau sydd yn gyfeillgar i’r amgylchedd.

  Ar ddydd Mercher, 27 Tachwedd rydym yn gwahodd holl aelodau ein cymuned i ymuno gyda ni rhwng 4yp a 7yh ar gyfer ein digwyddiad Hwyl yr Ŵyl i’r teulu. Bydd yna ddisgo pŵer pedal, bwffe i’r plant a gwydriad o win poeth a mins pei i’r rhieni. Byddem hefyd yn cynnal gweithdai ailgylchu hwyl yn creu coed Nadolig o froc môr a bôbls Nadolig… a hyn i gyd AM DDIM.

  Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal i ddathlu diwedd ein prosiect cynaliadwy sydd wedi bod yn rhedeg dros yr ychydig fisoedd nesaf gyda £32,523 o ariannu gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi trwy’r WCVA. Mae’r EVI wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau fel rhan o’r prosiect hwn.

  Goleuadau Godidog

  Y peth cyntaf i’w wneud oedd ceisio lleihau’r defnydd o ynni yn yr EVI. Roedd adolygiad ynni’r EVI eisoes wedi’i gyflawni ac yn amlygu’r ardaloedd yn yr adeilad oedd yn gwastraffu ynni fwyaf. Roedd yr arian derbyniodd yr EVI yn caniatáu i ni gyflawni’r gwelliannau awgrymwyd yn yr adroddiad adolygiad ynni. Roedd goleuadau yn wastraff ynni mawr, felly defnyddiwyd peth o’r arian i newid y goleuadau i gyd i rai LED, sydd yn defnyddio 90% llai o ynni. Gosodwyd sychwyr dwylo eco newydd yn y toiledau hefyd, sydd yn defnyddio aer oer yn hytrach na phoeth.

  Roedd drafftiau a gwres yn broblem yn yr adeilad mawr, hanesyddol yma. Rhai o’r problemau mwyaf oedd drysau’n cael eu cadw’n agored, gwresogi ystafelloedd gwag a defnyddio gwresogyddion trydan drud. Cafodd hyn ei ddatrys wrth osod dyfais cau drws awtomatig ar y drysau i gyd, rheolyddion awtomatig ar y rheiddiaduron a mesurwyr ynni. Cafwyd gwared ar y gwresogyddion trydan cludadwy a gosod gwresogyddion wal ynni effeithlon newydd gydag amserydd 10 munud. Roedd y pympiau gwres o’r awyr, gosodwyd pan adferwyd yr adeilad dros ddegawd yn ôl, angen eu trwsio gan am eu bod yn aneffeithlon bellach. Yn y gaeaf roedd rhaid defnyddio’r boeler nwy wrth gefn i gynhesu’r adeilad. Caniataodd yr ariannu yma i ni drwsio’r pympiau, ac felly gallem unwaith eto wresogi’r EVI gyda’r pympiau ynni effeithlon ran amlaf.

  Bug Houses/Tai trychfilod - a Sustainable Christmas - nadolig cynaliadwy

  Ysbrydoli’r Gymuned

  Fel rhan o’n prosiect cynaladwyedd roeddem yn awyddus i gynnwys y gymuned wrth gynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant. Y bwriad oedd dysgu sgiliau a hysbysu’r cyhoedd am gynaladwyedd a’r hyn gallant ei wneud. Yn fis Ebrill cynhaliwyd gweithdy llygredd plastig yn yr EVI ar gyfer Diwrnod y Ddaear. Rhannom wybodaeth am gyffredinrwydd plastig yn ein bywydau a’r hyn gellir ei wneud i leihau hyn.

  Yn fis Mehefin cynhaliwyd gweithdy garddio bywyd gwyllt gyda Eggseeds i gynyddu bioamrywiaeth yr ardal. Bu’r gwirfoddolwyr ifanc yn adeiladu sawl gwesty trychfilod a bomiau hadau. Mae’r gwestai trychfilod lliwgar yn sefyll yn falch o flaen yr EVI.

  Grym mewn Gwybodaeth

  Rhan bwysig o’r prosiect i ni ydy annog pobl yn yr ardal i’n helpu i rannu’r neges cynaladwyedd. Rhoddwyd gwahoddiad i’r rhai oedd â diddordeb helpu rhannu’r neges i fynychu dwy sesiwn hyfforddiant gwahanol. Roedd y cyntaf yn weithdy blogio a chreu fideo. Dysgwyd sgiliau cynllunio a chreu fideo eu hunain. Er mai dim ond diwrnod oedd ganddynt i wneud popeth, llwyddwyd i greu’r fideo canlynol hefyd, yn dangos yr holl waith oedd wedi bod yn digwydd yn yr EVI hyd yma.

  Roedd yr ail sesiwn yn weithdy ysgrifennu blogiau. Dewisodd y mynychwyr bwnc oedd o ddiddordeb iddynt a chreu sawl erthygl yn hyrwyddo’r neges cynaladwyedd ac effeithiolrwydd ynni. Roedd yr erthyglau yn cynnwys sut i leihau’n defnydd o garbon, plannu coed, te cynaliadwy a mwy. Mae’r erthyglau yma i gyd wedi cael eu cyhoeddi ar y wefan yr EVI. Mae’r rhestr lawn i’w weld yn yr Erthyglau Perthnasol isod.

  Ymunwch â ni

  Mae’r digwyddiad Hwyl yr Ŵyl yn ffordd o ddathlu’r holl waith sydd wedi’i gyflawni ac i barhau i rannu’r neges cynaladwyedd mewn ffordd hwyl wrth greu addurniadau Nadolig i fynd adref gyda chi. Felly i ailadrodd – disgo pŵer pedal, bwffe, gwin poeth a mins peis – a glywsoch chi ei fod yn rhad ac AM DDIM? Ymunwch â ni i ddathlu a chreu gan gofrestru’ch diddordeb yma:

  https://evi.cymru/classes/hwyl-nadoligaidd-am-ddim-ir-teulu/

  Erthyglau perthnasol:


 6. Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  Comments Off on Join Us To Celebrate A Sustainable Christmas

  Erthygl Gymraeg yma

  Over the last few months the EVI has been doing lots to improve the sustainability of the building and the surrounding area. As we come to the end of this period of our special sustainability drive we’re inviting the residents of Ebbw Vale to join us in a Christmas Celebration and create some environmentally friendly decorations.

  On Wednesday, 27th November we invite all members of the community to join us between 4pm and 7pm for our Festive Family Fun event. There will be a pedal powered disco, a buffet for the kids and a glass of mulled wine and a mince pie for the parents. We’ll also have some fun recycling workshops turning driftwood into fun Christmas trees and creating Christmas baubles… and we’ll be doing all this for FREE.

  Festive Fun Day - a Sustainable Christmas

  The event is being held to celebrate the end of our sustainability project that has been running for the past few months with £32,523 funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme through WCVA. A load has been going on at the EVI as a part of this project.

  EVI light - a Sustainable Christmas

  The Light Fantastic

  The first thing we did was attempted to reduce energy consumption at the EVI. An energy review that had been carried out previously at the EVI highlighted where energy was being wasted the most in the building. The funding the EVI received allowed us to carry out improvements based on recommendations made in the energy review report. Lighting was a huge energy waster therefore some of the funding was used to convert all the lighting to LED, which uses 90% less energy. New eco driers that use cold air rather than cold air were also fitted in the bathrooms.

  Drafts and heating were also an issue in this large, historic building. Doors being left open, heating empty rooms and expensive electric heaters being used was a big issue. This was solved by fitting automatic door closers on all the doors, automatic controls were fitted on radiators and energy meters were installed. The portable electric heaters were banished as new energy efficient wall heaters were fitted with 10-minute timers. The air source heat pumps that were installed when the EVI underwent restoration over a decade ago were in dire need of repair works as they had become inefficient meaning that in the winter we had to rely on heating the building with a back up gas boiler. The fund allowed the repairs to take place meaning the EVI was once again being heated primarily through the energy efficient pumps.

  Bug houses - a Sustainable Christmas

  Community Spirit

  As a part of our sustainability project we wanted to involve the community by offering volunteering and training opportunities. The aim was to teach skills and inform the public about sustainability and what they could do. In April we ran a plastic pollution workshop at the EVI for Earth Day. Here we shared information about the prevalence of plastics in our lives and what we could do to cut down on this.

  In June we held a wildlife gardening workshop with Eggseeds to increase the biodiversity of the area. Young volunteers built bug hotels and made seed bombs. The colourful bug hotels take pride of place at the front of the EVI.

  Knowledge is Power

  An important part of the project for us is that we encourage people in the area to help us share the sustainability message. We invited those that were interested in helping us spread the word to attend two separate training sessions. The first was a blogging and video creation workshop. Attendees learnt skills on how to plan and create their own videos. They also, despite only having a day to fit in everything, managed to create the following video detailing all the work that had gone on at the EVI so far.

  The second session was a blog writing workshop. Attendees chose a subject that interested them and created a number of articles to promote the sustainability and energy efficiency message.  Articles included how to cut down on carbon, planting trees, sustainable tea and more. All these articles have been published on the EVI website. Check them out in the related articles below.

  Join us

  This Festive Fun event is our way of celebrating all the work that has been done and to keep spreading the sustainability message in a fun way by creating some Christmas goodies to take home. To reiterate – a pedal powered disco, buffet, mulled wine and mince pies – and did we mention it was FREE? Join us to celebrate and make by registering your interest here:

  https://evi.cymru/classes/free-festive-family-fun/

  Related articles:

  5 Steps To Live A More Sustainable Life

  5 Things You Can Do To Help The Earth

  The Ultimate Guide To Sustainabili-TEA

  Planting Trees To Save The World

  Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

 7. Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

  Comments Off on Easy Ways To Cut Carbon For The Environment

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Thomas Morris during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  It’s tempting to think that it’s someone else’s problem to fix our totally screwed environment. But we all have a responsibility to show the powers-that-be that we care about our planet and the human race’s future existence. I’m going to show you some easy ways to cut carbon in your daily life.

  Rolls of material for cutting carbon article

  Make it your outfit of the day, every day

  Apparently some people only wear an outfit once! Considering the massive amount of energy and resources used by the textile industry, this is a terrible idea! Think about how much money you waste by only using something once. Re-wear all your clothes. Look stylish every day and send a message to fast fashion – this has to stop!

  Move greener

  There are many ways to make your day-to-day travel green. The great thing about greenifying your transport is that it improves the local environment as well as the global. However, this may require some legwork (ha!) in terms of the politics.

  • – Use you car less by using alternative methods of transport when you travel alone
  • – When thinking about moving house, consider the public transport and active transport potential of your location. Let housing developers know that you won’t buy a house if it’s not near a railway station
  • – Write to railway companies to ask for more and better bicycle parking at railway stations
  • – Instead of buying a second car, consider an electric bike
  • – Educate your friends eg. did you know that hybrid cars are not as environmentally friendly as advertisers would like you to think? Many are worse polluters than petrol cars. (but not diesel)
  • – Instead of buying your own car, consider joining a car sharing club for the times when you need a car
  • – Ask the Government to subsidise active and public travel more than they currently subsidise private car travel through cheap fuel, free parking etc.
  • – Work to make streets and towns liveable and walkable – if our hometowns are utopian, we’ll want to go on holidays less and therefore fly less
  Wind farm image for cutting carbon article

  Switch to a green energy tariff

  Whilst all energy on the National Grid is mixed together (they don’t know whether it comes from coal or wind power) you can choose to pay your bills to an energy company that only puts electricity into the grid from sustainable sources. 

  Change to LED and double-glazing

  But not if you already replaced your lights and windows recently. This will save money. This is what the EVI has been doing with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  Take a staycation

  Commit yourself to one return flight a year if you can help it. There are probably plenty of places in the UK that you have never visited. Consider a multimodal bike-on-a-train trip for yourself or pack up a car with your whole family and head somewhere new. 

  You’ll not be contributing to the erosion of famous places like Venice by tourism, and you’ll be contributing your hard earned pounds to British local economies that are often suffering.

  Divest and boycott fossil fuel

  Don’t put money in banks that invest in oil. Ask your school, company etc. to take stocks out of oil. Check what your pension is invested in.

  Prepare when shopping

  If you’re trying to reduce your plastic waste, you need to be prepared when you go shopping. Bring boxes and jars to the shop with you, this way you can buy things loose but keep them clean. You might spend less also by only buying what you came for.

  In order to further reduce car journeys you could consider cycling to the shop or ordering online. Businesses can even consider getting money off a cargo bike through the Energy Saving Trust.

  Steak with red cross over it for cutting carbon article

  Eat local and eat less meat

  Beef in particular is known as a big producer of greenhouse gases. Cutting down on meat such as beef, lamb and pork is a great way to reduce your carbon footprint.

  However, even a vegan diet can end up costing the Earth if it’s all fresh produce being flown in from overseas. Look for food which is grown in Britain or at least Europe- this may mean adopting a more seasonal diet.

  Teach people how to recycle better

  Help the people around you to do better when it comes to recycling. If you know them well and they trust you then you’ll know how to get on their good side!

  Leave your lawnmower to rust

  Improve local biodiversity by growing your garden wilder- don’t mow or use grass. Here’s why:

  • – Obviously most mowers run on petrol or electricity, so that’s less fossil fuel being used
  • – You’ll be contributing to local biodiversity. In modern cities, bees, butterflies and many other insects will be looking for a place to nest. Your garden of delights – rather than a boring patch of cut grass – provides them with a handy home
  • – Letting your garden grow wild not only helps the planet but also functions as a local carbon sink
  • – Plant wildflowers using seed bombs and have a small pool – perhaps you could use an old tyre and tarpaulin to create a wet area for bugs. We did this at the EVI in our bugs and flower bomb workshop.

  So there you go, hopefully some of the tips above will help you to cut your carbon use and do your bit to help the environment. Just one person cutting their carbon use might not make much difference, but if we all decide to make these small changes then it can make a huge difference.

  Related articles

 8. Ffyrdd Hawdd i Leihau Carbon i’r Amgylchedd

  Comments Off on Ffyrdd Hawdd i Leihau Carbon i’r Amgylchedd

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Thomas Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Braf yw meddwl bod trwsio ein hamgylchedd anniben yn broblem i rywun arall. Ond mae gan bawb gyfrifioldeb i ddangos i’r rhai sydd mewn grym ein bod eisiau gofalu am ddyfodol bodolaeth ein planed a’r dynol ryw. Byddaf yn dangos ffyrdd hawdd i leihau carbon yn eich bywyd bob dydd.

  Rolls of material for cutting carbon article

  Gwisg y dydd – bob dydd

  Yn ôl pob sôn, mae yna rai pobl sydd yn gwisgo gwisg unwaith yn unig! O ystyried y swm enfawr o ynni ac adnoddau defnyddir gan y diwydiant tecstilau, mae hyn yn syniad ofnadwy! Meddyliwch am yr arian sydd yn cael ei wastraffu wrth ddefnyddio rhywbeth unwaith. Ail-wisgwch eich dillad i gyd. Edrychwch yn steilus bob dydd a gyrru neges i ffasiwn sydyn – mae’n hen bryd i hyn stopio!

  Symud yn fwy gwyrdd

  Mae yna sawl ffordd i deithio o ddydd i ddydd yn wyrdd. Y peth da am wyrddeiddio eich trafnidiaeth ydy bod hyn yn gwella’r amgylchedd lleol yn ogystal â byd eang. Ond, efallai bydd hi’n dipyn o her yn nhermau’r wleidyddiaeth.

  • – Defnyddiwch eich car llai wrth ddefnyddio dulliau eraill o drafnidiaeth pan fyddech chi’n teithio eich hun.
  • – Wrth feddwl am symud tŷ, rhaid ystyried potensial trafnidiaeth gyhoeddus a thrafnidiaeth weithgar eich lleoliad. Dywedwch wrth ddatblygwyr tai na fyddech chi’n prynu tŷ os nad yw’n agos i orsaf trenau.
  • – Ysgrifennwch i gwmnïau rheilffordd i ofyn am fwy o barcio i feiciau mewn gorsafoedd rheilffordd, a pharcio gwell.
  • – Yn hytrach nag prynu ail gar, gallech chi ystyried beic trydan.
  • – Addysgwch eich ffrindiau e.e. oeddech chi’n ymwybodol nad yw ceir hybrid mor gyfeillgar i’r amgylchedd ag y mae’r hysbysebwyr yn ceisio dweud? Mae llawer yn achosi mwy o lygredd na cheir petrol (ond nid disel)
  • – Yn hytrach na phrynu car eich hun, gallech chi ystyried ymuno â chlwb rhannu ceir am y cyfnodau pan fyddech chi angen car
  • – Gofynnwch i’r Llywodraeth i roi mwy o gymhorthdal i deithio cyhoeddus ac actif , yn fwy nag y maent yn cymorthdalu teithio car preifat gyda thanwydd rhad, parcio am ddim ayb yn bresennol.
  • – Gweithio i greu strydoedd a threfi y gellir byw a cherdded ynddynt – os yw’n trefi genedigol yn iwtopaidd, yna ni fydd angen cymaint o wyliau a bydd llai yn hedfan.

  Newid i dariff ynni gwyrdd

  Er bod holl ynni’r Grid Cenedlaethol wedi cymysgu â’i gilydd (nid oes posib gwybod os yw’n dod o ynni glo neu wynt) gallech chi ddewis talu eich biliau i gwmni ynni sydd yn darparu ynni i’r grid o ffynonellau cynaliadwy yn unig.

  Newid i LED a ffenestri dwbl

  Ond nid os ydych chi wedi newid eich goleuadau a’ch ffenestri yn ddiweddar. Bydd hyn yn arbed arian. Dyma sydd wedi bod yn digwydd yn yr EVI yn ddiweddar gydag arian o Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

  Gwyliau Gartref

  Ceisiwch lynu at un daith awyren y flwyddyn os yn bosib. Mae’n debyg nad ydych chi wedi ymweld â llawer iawn lefydd yn y DU. Beth am ystyried taith amlfodd beic-ar-drên i chi’ch hun, neu bacio’r car a mynd i rywle newydd gyda’r teulu i gyd.

  Ni fyddech yn cyfrannu at erydiad llefydd enwog fel Fenis oherwydd twristiaeth, a byddech yn gwario’ch arian ar economïau lleol Prydeinig sydd yn aml yn dioddef.

  Dihatru a boicotio tanwydd ffosil

  Peidiwch roi arian i fanciau sydd yn buddsoddi mewn olew. Gofynnwch i’ch ysgol, cwmni ayb i dynnu stociau allan o olew. Gofynnwch beth mae eich pensiwn yn buddsoddi ynddo.

  Paratoi wrth siopa

  Os ydych chi’n ceisio lleihau eich gwastraff plastig, bydd angen i chi baratoi cyn mynd i siopa. Gallwch chi gario bocsys a jariau i’r siop i brynu pethau rhydd a’u cadw’n lân. Efallai byddech chi’n gwario llai hefyd wrth brynu’r pethau rydych chi eu hangen yn unig.

  Er mwyn lleihau eich teithiau yn y car ymhellach dylech chi feddwl beicio i’r siop neu brynu ar-lein. Gall busnesau ystyried cael beic llwyth yn rhatach trwy’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

  Bwyta’n lleol a bwyta llai o gig

  Un o’r bwydydd sydd yn cynhyrchu nwyon tŷ gwydr uchel yw cig eidion. Mae bwyta llai o gigoedd fel cig eidion, cig oen a phorc yn ffordd dda i leihau’ch ôl troed carbon.

  Ond os yw’r holl fwydydd ffres yn cael ei hedfan o dramor yna mae byw ar ddiet fegan yn gallu bod yn ddrud iawn i’r Ddaear hefyd . Chwiliwch am fwyd sydd yn cael ei dyfu ym Mhrydain, neu Ewrop o leiaf – efallai bydd angen mabwysiadu diet mwy tymhorol.

  Dysgu pobl sut i ailgylchu’n well

  Helpwch y bobl o’ch cwmpas i ailgylchu’n well. Os ydych chi’n eu hadnabod yn dda yna byddech chi’n deall sut i gael ar yr ochr dda ohonynt!

  Gadael y peiriant torri lawnt i rydu

  Gallech chi wella bioamrywiaeth leol wrth adael i’ch gardd dyfu’n wyllt – peidiwch torri’r lawnt. Dyma pam:

  • – Mae’r mwyafrif o beiriannau torri lawnt yn gweithio gyda phetrol neu drydan, felly bydd hyn yn defnyddio llai o danwydd ffosil.
  • – Byddech chi’n cyfrannu at fioamrywiaeth leol. Mewn dinasoedd modern bydd gwenyn, glöyn byw a llawer o drychfilod eraill yn chwilio am le i nythu. Bydd eich gardd o hyfrydwch – yn hytrach nag darn o lawnt ddiflas wedi’i dorri – yn cynnig cartref clud iddynt.
  • – Mae gadael i’r ardd dyfu’n wyllt yn helpu’r blaned ond mae’n ymddwyn fel sinc carbon lleol hefyd.
  • – Defnyddiwch fomiau hadau i blannu blodau gwyllt a chael pwll bach – efallai gallech chi ddefnyddio hen deiar a tharpolin i greu ardal wlyb i drychfilod. Fe wnaethom hyn yr EVI yn ein gweithdai bomiau blodau a thrychfilod.

  Felly dyna chi, gobeithio bod rhai o’r awgrymiadau uchod yn eich helpu i leihau eich defnydd o garbon a chwarae eich rhan i helpu’r amgylchedd. Efallai nad yw un person yn gostwng ei ddefnydd o garbon yn cael llawer o effaith, ond os yw pawb yn penderfynu gwneud y newidiadau bach yma, yna gallai wneud gwahaniaeth mawr.

  Erthyglau perthnasol

 9. Plannu Coed i Achub y Byd?

  Comments Off on Plannu Coed i Achub y Byd?

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Jamie Lee Morris mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Mae datgoedwigo yn un o’r materion amgylcheddol sydd yn cael ei anwybyddu fwyaf, un sydd angen mwy o  gydnabyddiaeth. Mae colli coed neu lystyfiant arall yn gallu arwain at nifer o broblemau pryderus i’r byd a’n planed.

  Mae’r problemau yma yn cynnwys:

  • – Newid hinsawdd
  • – Llifogydd
  • – Cynyddiad mewn nwyon tŷ gwydr
  • – Diffeithdiro
  • – Dinistrio Cynefinoedd

  Newid hinsawdd

  Yn ôl y Stern Review on the Economics of Climate Change, mae datgoedwigo yn cyfrannu at dros 18% o holl allyriadau’r byd. Mae hynny’n fwy nag allyriadau byd-eang trafnidiaeth i gyd – gwarthus!

  Lifogydd

  Darganfuwyd hefyd bod datgoedwigo yn gallu cynyddu’r perygl o lifogydd. Mae llystyfiant yn amsugno ac yn rhyngdorri’r dŵr i gydbwyso’r lefelau dŵr.

  Mae Cymoedd De Cymru yn llawn cerrig anathraidd (tywodfaen yn benodol, sydd yn boblogaidd gyda dringwyr), sydd yn cynyddu’r dŵr ffo. Gall hyn gyfrannu at lifogydd.

  Cynyddiad nwyon tŷ gwydr

   Mae torri coed i lawr yn golygu bod anghydbwysedd o nwyon tai gwydr yn yr atmosffer. Mae hyn yn cynyddu lefelau carbon deuocsid. Mae hyn yn cyfrannu at gynhesu byd-eang a chwalfa cynefinoedd oherwydd newid hinsawdd.

  Diffeithdiro

  Datgoedwigo yw prif achos colli llystyfiant mewn ardaloedd, ac felly’n creu anialwch mewn lleoliad oedd unwaith yn dir ffrwythlon. Mae hyn hefyd yn chwalu bywyd gwyllt a chartrefi anifeiliaid.

  Casgliad

  Mae’n amlwg bod yr effaith mae coed yn ei gael ar ein hamgylchedd yn enfawr pan ddaw at gynnal byd cynaliadwy. Dychmygwch fyd heb goed a’r canlyniadau niweidiol fydda hyn yn achosi. Gall pawb wneud gwahaniaeth. Helpwch ni i ganiatáu i’r byd ffynnu.

  Erthyglau perthnasol

 10. Planting Trees To Save the World?

  Comments Off on Planting Trees To Save the World?

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by Jamie Lee Morris during a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  Deforestation is the most unacknowledged environmental issue that needs to be recognised. The loss of trees and other vegetation can result in a plethora of concerning problems to the world and to our planet.  

  These problems include: 

  • – Climate change 
  • – Flooding 
  • – Increased greenhouse gases 
  • – Desertification 
  • – Habitat Destruction 
  Image of tree with text saying "Planting Trees Can Save The World"

  Climate change 

  According to the Stern Review on the Economics of Climate Change, deforestation accounts for more than 18% of all global emissions. That is more than the global emissions from all transport- outrageous! 

  Flooding 

  It also found that deforestation could increase the risk of flooding. Vegetation absorbs and intercepts water to balance water levels. 

  The South Wales Valleys are made up of impermeable rocks (sandstone in particular, which is popular with climbers), which increase the surface run off. This can result in floods.  

  Increase in greenhouse gases 

  Cutting down trees results in an imbalance of greenhouses gases in the atmosphere. This means that there is a rise in carbon dioxide levels. This contributes to global warming and the disruption of habitats from climate change.  

  Desertification 

  Deforestation is the main cause of the loss of vegetation in areas, thus creating a desert in what was once fertile land. This also destroys wildlife and the homes of animals. 

  Conclusion 

  It is evident that the impact trees have on the environment is major in regards to maintaining a sustainable world. Imagine a world with no trees and the detrimental outcomes that would bring. We can all make a difference. Help us allow the world to flourish.  

  Related articles

 11. Trafod Cynaladwyedd Dros Baned o De

  Comments Off on Trafod Cynaladwyedd Dros Baned o De

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Victoria Williams mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Mae pawb yn bwriadu bod yn ecogyfeillgar a chael effaith positif ar ein byd, ond oeddech chi’n gwybod bod yfed eich paned arferol yn gallu achosi difrod?

  Pam? Prydain yw’r drydedd wlad sydd yn yfed y mwyaf o de yn y byd (y tu ôl i Dwrci a’r Iwerddon), ond nid yw’r te yma yn cael ei dyfu gartref. Mae’r mwyafrif yn dod o’r Affrica (Kenya yn enwedig), Sri Lanka, India a Tsieina. Mae hyn yn llawer iawn o amser teithio i’n hoff ddiod boeth.

  Yn ogystal, mae’r bagiau yn aml yn cynnwys plastig ac nid ydynt yn troi’n gompost yn iawn – felly mae’r miloedd rydym yn ei yfed bob dydd, fel arfer, yn mynd i dirlenwi. Hyn i gyd cyn hyd yn oed ystyried y trydan ychwanegol sydd ei angen i bweru miloedd o degellau am hanner amser pan fydd y bêl droed ymlaen.

  Yn ôl Cyfrifydd Bwyd Newid Hinsawdd y BBC, mae yfed ychydig gwpanau’r dydd, bob dydd, am flwyddyn yn allyrru 30kg o garbon bob blwyddyn – cymaint â gyrru car petrol am 78 milltir. Y newyddion gorau i de ydy bod coffi, cwrw a gwin yn waeth nag hynny.

  Paned eco-ymwybodol

  Mae yna gwmnïoedd yn bodoli sydd yn ceisio gwneud gwahaniaeth. Os ydych chi’n dymuno gwneud dewis mwy cynaliadwy pan ddaw at eich hoff baned, yna edrychwch ar y rhestr isod.

  1. Cornish Tea Company

  Box of Cornish Tea for sustainabili-TEA article
   Delwedd gan Cornish Tea Co

  Mae prynu a defnyddio bagiau te yn rhywbeth sydd yn rhaid gwneud i chi gael yfed te. I helpu’r amgylchedd newidiwch i fagiau bioddiraddadwy. Mae “bagiau ymdoddiad” arbennig Cornish Tea yn cynnwys sawl blas ac wedi’u creu o fagiau 100% corn startsh bioddiraddadwy.

  Delwedd gan teapigs

  2. Tea Pigs

  Brand cynaliadwy arall ydy Tea Pigs. Maent yn creu amrywiaeth eang o flasau ar gyfer unrhyw dymer a sefyllfa. Maent yn credu dylai te fod yn bur ac yn syml, ac maent yn gwireddu hyn wrth beidio ychwanegu unrhyw beth niweidiol. Mae’r pecynnu yn gwbl rydd o  blastig a nhw yw’r brand cyntaf i dderbyn y Plastic Free Trust Mark.

  Delwedd gan Clipper

  3.Clipper Tea

  Mae Clipper yn frand naturiol a chwbl organig. Maent yn derbyn arweiniad o egwyddorion organig ac wedi ymrwymo i fod yn rhydd o organebau wedi’i haddasu’n enetig (OAG) wrth ddefnyddio cynhwysion o ffynonellau sydd ddim yn OAG. Mae’r brand ei hun yn canolbwyntio ar ddarganfod ffyrdd newydd i fod yn naturiol yn gyson.

  Delwedd gan Numi Tea

  4.Numi Teas

  Mae Numi yn cyflawni ymhob agwedd pan ddaw at gynaladwyedd. Nid yn unig wrth ddefnyddio cynhwysion sydd yn dod yn syth o’r planhigion 100% ond wrth ddefnyddio pecynnu cynaliadwy hefyd. Maent hefyd yn cyfrannu rhoddion i osod yn erbyn eu hallyriadau carbon a chefnogi sefydliadau amgylcheddol dielw.


  Felly dyna chi, y brandiau gorau i ganiatáu i chi fwynhau eich paned o de heb deimlo euogrwydd amgylcheddol. Mwynhewch!

  Erthyglau perthnasol:

 12. 5 Peth Gallech Chi Ei Wneud i Helpu’r Ddaear

  Comments Off on 5 Peth Gallech Chi Ei Wneud i Helpu’r Ddaear

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan wirfoddolwr mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Mae yna sawl ffordd i helpu’r Ddaear. Mae rhai yn effeithlon, rhai ddim. Bwriad y blog yma yw dangos y ffyrdd fwyaf effeithlon i helpu’r Ddaear ynghyd â’r rhesymau pam bod y rhain yn effeithlon.

  Water tap for 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  1. Bod yn ddifrifol am ddŵr

  Rydym yn defnyddio dŵr bob dydd, rhai yn defnyddio mwy nac eraill, ond ta waeth am hynny. Os oes dŵr yn gollwng rhywle yn eich tŷ yna trwsiwch hyn mor sydyn â phosib i atal colli dŵr a gwella’ch amgylchedd lleol.

  Peth hanfodol arall gallech chi ei wneud gyda’r dŵr yn eich cartref ydy diffodd unrhyw dapiau sydd ddim yn cael eu defnyddio. Er esiampl, mae rhai pobl yn gadael i’r tap redeg wrth iddynt frwsio eu dannedd – yn gwastraffu dŵr gallai roi i ddefnydd gwell.

  Awgrymiadau i arbed dŵr gan yr Energy Saving Trust

  smart tech 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  2. Gosod technoleg ‘smart’

  Mae gosod mesurydd ‘smart’ yn eich cartref yn caniatáu i chi gadw golwg ar yr ynni rydych chi’n ei ddefnyddio, a’i gost. Gallai weld faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio go iawn eich annog i wneud newidiadau a lleihau eich defnydd ynni. Mae mesurydd ‘smart’ yn cysylltu trwy’r cysylltiad Wi-Fi ac yn gyrru eich defnydd o ynni i’ch cyflenwr, sydd yn golygu nad oes rhaid i chi gyflwyno darlleniadau ynni eich hun. Mae hyn yn rhoi bil mwy cywir yn cyfrifo’r ynni rydych chi yn ei ddefnyddio go iawn, yn hytrach nag dyfalu.

  Mae gosod thermostat ‘smart’ yn gallu’ch helpu chi i gwtogi ar eich costau ynni. Mae’n caniatáu i chi reoli’r gwres yn eich tŷ trwy app ar eich ffôn; gallech chi fod yn y gwaith a chysylltu i’ch thermostat ‘smart’ i droi’r gwres i lawr gartref.

  Gwybodaeth bellach am fesuryddion a thechnoleg ‘smart’ – Energy Saving Trust.

  LED light 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  3. Bylbiau ynni effeithlon

  Mae pawb yn defnyddio bylbiau golau – ni fyddai’n bosib gweld y tu mewn hebddynt. Mae’n bosib helpu’r amgylchedd i ddefnyddio bylbiau golau LED yn hytrach nag bylbiau twngsten hen. Mae bylbiau golau LED yn llawer mwy effeithlon, yn gallu cael eu newid yn hawdd, yn parhau’n hirach ac yn goleuo’n fwy llachar hefyd!

  Mae’r goleuadau yn yr EVI wedi cael eu newid am rai LED diolch i arian gan y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Darganfyddwch fwy yma.

  solar panels for 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  4. Gosod paneli solar

  Ffordd arall i gael ynni o’r haul ydy trwy osod paneli solar. Mae paneli solar yn cymryd gwres a golau o’r haul ac yn ei newid i ynni at ddefnydd bob dydd. Nid yw paneli solar yn cynhyrchu ynni yn y nos gan nad oes haul, ond mae’r ynni sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn ystod y dydd yn cael ei storio mewn batri sydd yn cael ei ddefnyddio yn y nos neu os nad oes digon yna rydych chi’n gallu cael ynni o’r grid os oes angen. Mae unrhyw ynni solar sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn gallu cael ei werthu i’r grid, sydd yn gallu rhoi ychydig o arian i chi.

  Edrychwch ar y wybodaeth yma gan uSwitch am sut mae pŵer solar yn gweithio yn y DU.

  reusable water bottles for 5 Things You Can Do To Help The Earth article

  5. Ailgylchu ac ailddefnyddio

  Mae ailgylchu yn hanfodol os ydym am achub y ddaear. Mae ailgylchu yn defnyddio ynni yn ei hun, felly mae ail-ddefnyddio yn well os yn bosib. Mae yna ddau beth syml gellir ei wneud i gychwyn – ailddefnyddio poteli i yfed a gofyn i’r cyngor lleol ychwanegu mwy o finiau ailgylchu yn y dref fel bod y moroedd a chynefinoedd bywyd gwyllt lleol yn gallu aros yn ddiogel ac yn lân.

  Efallai byddech chi’n darganfod ychydig o syniadau i ailddefnyddio eitemau bob dydd o’r rhestr Canllaw Ailgylchu yma – fel defnyddio hen ddillad i greu clustogau neu roddi hen gartonau wyau i ysgolion.

  Erthyglau perthnasol:

 13. 5 Things You Can Do To Help The Earth

  Comments Off on 5 Things You Can Do To Help The Earth

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by a volunteer from a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  There are many ways to help the Earth. Some are efficient, and some are not.  This blog will show you the most efficient ways to help the Earth along with the reasons why they are efficient. 

  1. Getting serious about water 

  We use water everyday in our lives, some people use it more than others but that doesn’t matter.  If there are any noticeable leaks in your home then make sure to fix them as soon as possible to prevent any water loss and to improve your local environment. 

  Another essential thing you could do with the water in your household is to turn off any taps that are being unused. For example, some people leave the tap on while they are brushing their teeth – wasting water that could otherwise be put to good use. 

  Tips to save water from the Energy Saving Trust.

  2. Installing smart technology

  Installing a smart meter in your home will let you keep track of the energy you’re using and it’s cost. Seeing how much energy your actually using might encourage you to make changes and cut down on your energy use. A smart meter connects through your Wi-Fi connection and sends your energy usage to your supplier meaning you don’t have to submit energy readings yourself. This gives you a more accurate bill based on the energy you’re using rather than a guesstimate.

  Installing a smart thermostat can also help you cut down on your energy costs. This allows you to control the heating in your home through an app on your phone; you can be at work and connect to your smart thermostat to turn the heating down at home.

  Further information about smart meters and technology – Energy Saving Trust

  3. Energy efficient light bulbs 

  We all use light bulbs- we couldn’t see inside many internal rooms without them.  A way to help the environment is to use LED light bulbs instead of the old tungsten bulbs.  LED light bulbs are more efficient, can be easily replaced, last longer and they shine brighter too! 

  The lighting at the EVI has been replaced with LED thanks to funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Find out more here.

  4. Installing solar panels 

  Another way we can get energy is from the sun via solar panels.  Solar panels take heat and light from the sun and convert it to energy for our everyday usage.  Solar panels don’t produce energy at night due to there being no sun but energy that isn’t used during the day can be stored in batteries to be used during the night, or if there isn’t enough you can get still get your energy from the grid if you need it. Any solar energy you don’t use can be sold to the grid, which can make you a little money.

  Check out this How Solar Power Works in the UK information from uSwitch.

  5. Recycle and reuse 

  Recycling is a must if we want to save the Earth.  Recycling itself uses energy, so re-using is better where possible. There are two simple things you can do to start – reuse bottles to drink out of and ask your local council to add more recycling bins around town so that the oceans and local wildlife habitats can stay safe and clean. 

  You might find some ideas to reuse everyday items from this list on Recycling Guide – like using old clothes to create cushions or donating old egg cartons to schools.

  Related articles:

 14. 5 Cam i Fyw Bywyd Mwy Cynaliadwy

  Comments Off on 5 Cam i Fyw Bywyd Mwy Cynaliadwy

  English article here

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan wirfoddolwr mewn gweithdy diweddar yn yr EVI. Gwirfoddolodd aelodau’r gymuned i greu cynnwys yn canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. Yn ystod y gweithdai fideo a blogio yma dysgwyd sut i greu cynnwys ar-lein eu hunain. Gwnaed hyn yn bosib gydag arian o’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Edrychwch ar ein herthyglau eraill ar waelod y dudalen.

  Yn 2019, oherwydd tyfiant cyflym yn y boblogaeth a threfoli, disgwylir bydd cynhyrchiad gwastraff blynyddol yn cynyddu 70% o lefelau 2016 i 3.40 biliwn tunnell yn 2050.

  Ond mae’n gyfnod gwahanol nawr ac mae pobl wedi darganfod ffyrdd newydd anhygoel i gynnal y bywyd rydym yn ei fyw ac efallai bydd yn newid dyfodol dynoliaeth.

  Plastig

  Plastic straws for sustainable article

  Mae llygredd plastig yn bryder mawr, yn llygru ein moroedd a niweidio bywyd gwyllt. Ond mae dylanwadwyr mawr fel y YouTuber Jeffree Star ac enwogion eraill wedi dod yn ymwybodol o’r sefyllfa ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth. Mae Star wedi creu gwelltyn metel sydd yn gallu cael  ei ailddefnyddio ac yn ecogyfeillgar (o gymharu â gwelltyn plastig, sydd ddim yn gallu cael ei ailddefnyddio).

  Gwresogi

  radiator for sustainable article

  Wrth ddefnyddio’r system gwresogi yn ein cartref, rydym yn cynyddu’r defnydd o danwydd ffosil a nwyon tŷ gwydr. Mae gan y mwyafrif o bobl systemau gwres canolog yn eu cartref sydd yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y dydd. Gall pawb ddefnyddio llai o wres wrth lapio’n gynnes a gwisgo mwy o ddillad.

  Trafnidiaeth

  bicycle for sustainable article

  Yn 2019 amcangyfrif bydd dros 79 miliwn o geir wedi’u gwerthu. Er bod gan lawer o bobl gar, maent yn defnyddio llawer iawn o garbon yn y broses cynhyrchu yn ogystal â gyrru. Mae mwy a mwy o bobl yn arloesol pan ddaw at drafnidiaeth weithredol, fel beicio a cherdded. Mae ceir yn fwy cynorthwyol mewn sefyllfaoedd ble mae pobl yn teithio pellteroedd hir. Mae yna restr ddefnyddiol o lwybrau beicio yng Nglynebwy ar RouteYou.com.

  Materoliaeth

  balloon for sustainable article

  Mae’r cyfnod wedi newid, ac yn ôl ymchwil, mae profiadau yn gwneud rhywun yn hapusach yn hirach nag y mae pethau materyddol, sydd ag ystyr cyfyngedig fel arfer. Y tro nesaf rydych chi eisiau dangos i rywun pa mor bwysig ydynt i chi, rhowch eich amser iddynt, a phrofiad sydd yn annhebyg i ddim arall – un na fyddech yn anghofio. Mae pethau materyddol yn aml yn cael ei daflu ac yn cael ei anghofio, sydd yn gwastraffu darn bach, ond sylweddol, o’n byd. Dyma restr Going Zero Waste am 50 syniad am anrhegion profiad sydd yn amrywio o ran cost – o goffi i wyliau.

  Bwyd

  Yn olaf, wrth ddefnyddio bwyd dros ben o’r oergell a’r rhewgell gall pobl ddod yn gynaliadwy. Wrth gadw trac o’r hyn sydd yn cael ei brynu a’i daflu, byddech chi’n gwastraffu llai o fwyd. Mae yna dystiolaeth hefyd bod dyddiadau ‘Best Before’ yn gamarweiniol ac yn golygu bod pobl yn taflu bwyd yn rhy fuan. Edrychwch ar rai o’r ryseitiau yma gan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn defnyddio bwyd dros ben.


  Ar y cyfan, prif syniad cynaladwyedd ydy canolbwyntio ar anghenion y presennol heb gyfaddawdu gallu cenhedlaeth y dyfodol i gyfarfod eu hanghenion. Yn fyr, mae angen i ni wneud newidiadau bach yn y ffordd rydym yn byw fel nad yw cenhedlaeth y dyfodol yn gwneud yr un camgymeriadau.

  Erthyglau perthnasol.

 15. 5 Steps To Live a More Sustainable Life

  Comments Off on 5 Steps To Live a More Sustainable Life

  Erthygl Gymraeg yma

  This article was written by a volunteer from a recent workshop held at the EVI. Community members volunteered themselves to create content focusing on environmental issues. During these video and blogging workshops they were taught the skills to create their own online content. This was all made possible with funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. Check out the related articles at the bottom of the page.

  In 2019 due to rapid population growth and urbanization, annual waste generation is expected to increase by 70% from 2016 levels to 3.40 billion tonnes in 2050.

  However times have changed and people have found amazing new ways to sustain the life we live and it may even change the future of humanity.

  Plastic

  Plastic pollution is a massive concern, polluting our oceans and harming wildlife. However major influencers like YouTuber Jeffree Star and other celebrities have become aware of the situation and are committed to making a difference. Star has released a metal straw that is reusable and eco friendly (compared to plastic straws, which can’t be re-used).

  Heating

  By using the heating system in our home, we increase the use of fossil fuels and greenhouse gases. Most people have central heating systems in their homes and use them throughout the day. Everyone can reduce their use of their heating by wrapping up warm and putting on layers of clothing.

  Transport

  In 2019 it is calculated that over 79 million cars were sold. Though many people have cars, they require a great deal of carbon in production as well as for driving. More and more people are innovating in active transit, like cycling and walking. Cars are most helpful in situations where people have to travel long distances. Here’s a handy list of cycle routes in Ebbw Vale from RouteYou.com.

  Materialism

  Times have changed and, according to research, experiences result in longer lasting happiness for people as opposed to materialistic things that usually have limited meaning. Next time you want to show someone how much they mean to you, give them your time, and an experience like no other- one that neither of you will ever forget. Materialistic things are usually thrown away and forgotten about, which wastes away a small but meaningful part of our world. Here’s Going Zero Waste’s list of 50 experience gift ideas of varying costs from coffee to a holiday.

  Food

  Finally, by using leftover food from the fridge and freezer people can become sustainable. By keeping track of what they buy and throw away, you can waste much less food. There is also evidence that Best Before dates are often misleading and lead to people throwing away food too early. Check out some of these recipes from Love Food Hate Waste using leftover food.


  Overall the main idea of sustainability is to focus on the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. In short we need to make small changes in the way we live so that future generations don’t make the same mistake.

  Related articles:

 16. Creu Paradwys Trychfilod ar Gyfer Bioamrywiaeth

  Comments Off on Creu Paradwys Trychfilod ar Gyfer Bioamrywiaeth

  English article here

  Ar gychwyn fis Mehefin bu grŵp o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn Gweithdy Gardd Wyllt yn Institiwt Glynebwy. Bu’r criw yn creu gwestai trychfilod a bomiau hadau fydd yn help i’r trychfilod peillio a gwella’r ardal o amgylch yr adeilad.

  Yn cymryd rhan yn y gweithdy arbennig yma wedi’i gynnal gan Eggseeds roedd pobl ifanc o Llamau, Hyfforddiant ACT a Gwasanaethau Ieuenctid Blaenau Gwent. Mae Eggseeds yn sefydliad sydd yn dysgu addysg awyr agored am natur a bioamrywiaeth. Trefnwyd y gweithdy fel rhan o gyfres o fesurau cynaliadwy yn yr EVI, wedi’i wireddu o ganlyn Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, prosiect sy’n cael ei gefnogi gan yr WCVA.

  Tai chwilod yn cael eu peintio - paradwys trychfilod
  Peintio’r gwestai trychfilod mewn lliwiau llachar hyfryd

  Llefydd ar osod yn y gwesty trychfilod

  Cychwynnodd y gweithdy wrth adeiladu gwestai trychfilod, adeiladau pren bach gall fod yn gartref i bob math o bryfaid a rhai adar hyd yn oed. Mae’r adeiladau pren yma wedi cael eu gosod ar slab mawr o AstroTurf a’i osod o fewn yr ardd gymunedol o flaen yr EVI. Bydd hwn yn creu stryd fach uchel i’r trychfilod ffynnu ynddi.

  Ond cyn i’r adeiladau fod yn barod i groesawu’r trychfilod roedd rhaid tacluso tipyn arnynt er mwyn tynnu sylw unrhyw un sydd yn cerdded heibio. Dechreuodd y bobl ifanc wrth beintio’r tai a gwestai trychfilod!

  Tu mewn i'r tai chwilod
  To bwrdd sialc, gyda llenwad gwellt a bambŵ

  Denu’r trychfilod

  “Bydd y tri adeilad mwyaf yn denu pryfaid sy’n hedfan. Efallai bydd gwenyn, pili-pala ac adain siderog (lacewing) yn hoff o nythu ynddynt,” eglurodd Sam o Eggseeds.

  “Bûm yn stwffio’r tai llai llawn llwch lli gydag ychydig o fylchau bychan i gael i mewn. Mae hwn yn berffaith i chwilen dyrchu iddo. Ychwanegwyd tyllau crwn mwy i rai o’r tai llai hefyd, i greu gofod nythu perffaith i adar.”

  Ar ôl peintio’r rhain, gosodwyd y toeau bwrdd sialc (perffaith i ysgrifennu negeseuon arnynt) gyda hoelion ac offer pŵer. Llenwyd y tai gyda llwch lli a thiwbiau bambŵ wedi’u torri. Mae stwffin llwch lli yn creu awyrgylch hydrin i’r trychfilod dyrchu a nythu ynddo. Meddyliwch am yr holl arwynebedd ychwanegol sydd i fedru llithro eu cyrff bach i mewn iddo ac ymlusgo ar ei hyd. Gobeithir bydd y tiwbia bambŵ yn dod yn le i’r gwenyn ddodwy wyau.

  bomiau hadau gorffenedig
  Mae bomiau hadau yn ffordd wych o blannu blodau gwyllt

  Bomiau’n blodeuo

  Gyda’r adeiladau trychfilod yn edrych yn wych roedd hi’n hen bryd symud ymlaen i’r gweithgaredd nesaf – creu’r bomiau hadau. Mae bomio hadau yn hen dechneg ffermio organig Japaneaidd, ffordd o hadu sydd yn well i’r tir ac yn amddiffyn yr hadau rhag cael eu bwyta gan adar a bywyd gwyllt fel arall. Dyma ffordd wych i gynyddu bioamrywiaeth yn eich ardal leol.

  Defnyddiwyd hadau blodau gwyllt gwydn. Gan fod yr hadau yn cael eu cau mewn pridd wedi’i bacio’n galed, nid yw’n hawdd i adar eu bwyta ac mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ddechrau tyfu.

  dwylo mwdlyd yn rholio bomiau hadau
  Dwylo mwdlyd wrth greu bomiau hadau

  Sut i greu Bomiau Hadau eich hun:

  Cam 1: Defnyddiwch ychydig o glai gwlyb a’i gymysgu gyda phridd. Rholiwch hwn yn belen a rhoi tolc ynddo gyda’ch bys

  Cam 2: Dewiswch dau neu dri hedyn a’u gollwng i mewn i’r tolc. Os ydych chi’n rhoi mwy yna bydd yr hadau yn cystadlu am yr adnoddau yn y ddaear a ddim yn tyfu i’w llawn botensial

  Cam 3: Tylinwch yr hadau i mewn i ganol y belen

  Cam 4: Taflwch y bom hadau ar unrhyw dir ffrwythlon neu ddiffaith a gobeithio bydd y planhigion yn tyfu

  tai chwilod yn eu lle
  Y gwestai a thai trychfilod yn edrych yn wych y tu allan i’r EVI

  Byddwch yn arwr bywyd gwyllt

  Mae’n eithaf hawdd cyfrannu at fioamrywiaeth eich ardal leol. Beth am gymryd rhai o’r syniadau uchod a chreu paradwys i adar a thrychfilod yn eich gardd chi? Roedd y cyfranogwyr yn hapus iawn gyda’r canlyniadau ac i ffwrdd â nhw adref wedi dysgu sgiliau gwerthfawr diolch i’r tîm Eggseeds am eu profiad a’u gwaith caled.


  Ariannwyd y gweithdy hwn drwy Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi trwy’r WCVA. Derbyniodd yr EVI arian i wella effeithiolrwydd ynni’r adeilad, cynyddu bioamrywiaeth yn lleol a chynnwys y gymuned drwy wirfoddoli.

  Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o erthyglau ar y sawl ffordd rydym yn hyrwyddo cynaladwyedd yn Institiwt Glynebwy. Darllenwch y gweddill yma:

 17. Creating a Bug Paradise For Biodiversity

  Comments Off on Creating a Bug Paradise For Biodiversity

  Erthygl Gymraeg yma

  At the start of June a group of young people took part in a Wildlife Garden Workshop at the Ebbw Vale Institute. They created bug hotels and seed bombs to help pollinating bugs and improve the area around the building.

  Young people from Llamau, Act Training and Blaenau Gwent Youth Services took part in this special workshop run by Eggseeds, an organisation that delivers outdoor education teaching people about nature and biodiversity. The workshop was organised as part of a series of sustainability measures taking place at the EVI as part of a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  bug houses being painted
  Painting the bug hotels in lovely bright colours

  Vacancies at the Bug Hotel

  The workshop began by building bug hotels, small wooden buildings that can house all kinds of insects and even some birds. These wooden structures will be attached to a big slab of AstroTurf and placed just outside the front of the EVI. This will create a small, elevated street for bugs to thrive in inside the community garden.

  Before the buildings could be made ready for the bugs to move in though, it was time to smarten them up a little to catch the eye of passers-by. The young people got to work by painting the bug houses and bug hotels!

  The inside of the bug houses
  Chalkboard roofs, with straw and bamboo filling

  Attracting the bugs

  “The three taller structures will mainly attract flying insects. Bees, butterflies and lacewings might like to nest inside them” explained Sam from Eggseeds.

  “We stuffed some of the smaller houses full of sawdust with just a few small gaps to get in. This makes it ideal for beetles to burrow through. We added larger round holes to some of the smaller houses too, to make an ideal nesting place for birds.”

  Once painted, the chalkboard roofs (good for writing messages on) were nailed to the buildings with power tools. The houses were then stuffed with sawdust and cut bamboo tubes. Sawdust stuffing creates a malleable environment for insects to burrow and nest inside. Think of all the extra surface area for their tiny bodies to slip into and crawl along. It’s hoped that the bamboo tubes will become a place for bees to lay eggs.

  finished seed bombs
  Seed bombs are a great way of planting wildflowers

  Bombing for blooms

  With the bug buildings looking fantastic it was time to move on to the next activity – creating seed bombs. Seed bombing is an ancient Japanese organic farming technique, a way of seeding which is kinder to the land and protects the seeds from birds and other wildlife. This is a great way to increase biodiversity in your local area. 

  They used seeds that sprout hardy wildflowers. As the seeds are encased inside hard-packed earth, birds can’t easily eat them, giving them time to start growing.

  dirty hands rolling seed bombs
  Getting muddy creating seed bombs

  How to create your own Seed Bombs:

  Step 1: Scoop up some wet clay and mix it with some soil. Roll into a ball and make a dent with your finger

  Step 2: Pick up two or three seeds and drop them into the dent. Any more and the seeds will be competing for resources and won’t grow to their full potensial

  Step 3: Knead the seeds into the centre of the ball

  Step 4: Throw the seed bomb onto any fertile or waste ground and hope that plants will grow

  bug houses in situ
  The bug hotels and houses standing proudly outside the EVI

  Be a wildlife hero

  It doesn’t take much to make a difference to the biodiversity of your local area. Why not take some of the ideas above and create a paradise for birds and insects in your own garden? The participants were really happy with the finished results and headed off home having learnt some valuable skills thanks to the Eggseeds team for all their expertise and hard work.


  This workshop was funded through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme through the WCVA. The EVI received funding to improve energy efficiency at the building, increase the local biodiversity and involving the community through volunteering.

  This is the latest in a series of articles on the many ways we’re promoting sustainability at the Ebbw Vale Institute. Read the others here:

 18. Taclo Llygredd Plastig yn yr EVI

  Comments Off on Taclo Llygredd Plastig yn yr EVI

  English article here

  Mae ‘cynaladwyedd’ i’w weld ym mhobman ar y funud, ac mae Institiwt Glynebwy yn hapus i fod yn cyfrannu at hyn gyda’i yriant cynaladwyedd cyfredol yn yr adeilad, ac yn y gymuned. Yn ôl yn fis Ebrill bu Llamau, elusen ddigartrefedd yng Nghymru, yn cynnal gweithdy llygredd plastig ar gyfer Diwrnod y Ddaear.

  Mae Laura Wheeler o Llamau, oedd yn cyflwyno’r gweithdy, yn angerddol iawn yn bersonol am lygredd plastig. Cychwynnodd Laura wrth ddangos delweddau brawychus o lygredd plastig i’r bobl ifanc, fel adar a bywyd gwyllt y môr yn cael eu mygu gan y rwbel plastig, neu bysgotwyr yn hwylio trwy’r riff gwenwynig. Yna, gofynnodd sut roedd hynny yn gwneud iddynt deimlo.

  Sut mae llygredd plastig yn gwneud i ti deimlo?

  “Yn sâl”, oedd ateb un.

  “Trist”, meddai rhywun arall.

  “Euog. Isel. Cywilydd. Sioc. Ffieidd-dod.”

  Mae’n glir nad yw neb yn falch o’r effaith mae angen pobl am blastig wedi ei gael ar foroedd y blaned. Ond sut mae hyn yn effeithio arnom ni?

  Plastig, plastig, ym mhobman

  Roedd yn amser meddwl am gyffredinrwydd plastig ym mhob agwedd o’n bywydau. Mae yna micro-ddarnau o blastig mewn cynnyrch gofal croen a phlastig mewn dillad polyester. Mae pethau sydd wedi’u creu o gerdyn, gwydr neu bren yn gallu cael darnau bach ychwanegol o blastig ynddynt. Pan fyddech chi’n golchi dillad synthetig mae darnau bach, bach o micro-ffibr plastig yn mynd i’r cyflenwad dŵr. Mae’r pysgod yn bwyta’r plastig yma ac yna rydym ni’n bwyta’r pysgod. Edrychwyd ar offer meddygol hefyd, fel pympiau asthma, diferion, pigiadau ac ati. Cytunwyd bod y rhain yn eithriad buddiol.

  Bu’r grŵp yn ystyried y dadansoddiad cost a budd o leihau’r defnydd o blastig. Mae’r oedolyn arferol yn prynu tair potel dŵr plastig yr wythnos. Os ydym yn talu am fotel gellir ei ail-ddefnyddio, pa mor hir nes y byddem wedi adennill y buddsoddiad yma? Ond pan rydych chi ar gyllideb dynn, mae’r gost gychwynnol yn gallu atal pobl yn anffodus. A ddylai’r llywodraeth a’r corfforaethau mawr fod yn gwneud pethau’n haws i unigolion fedru gwneud dewisiadau cynaliadwy?

  Gwneud gwahaniaeth

  Soniodd un mynychwr bod ei brawd yn mynd i’r archfarchnad weithiau ac yn gadael yr holl ddeunydd pacio plastig ar y ddesg talu. Wrth drafod hyn fel grŵp, penderfynwyd bod hyn yn achosi anhwylustod i’r gweithwyr yn yr archfarchnad a’r neges yn annhebygol o gyrraedd y rheolwyr uwch neu’r cyflenwyr.

  Dangosodd Laura ychydig o bethau oedd yn ddewis gwahanol i blastig. Er esiampl, wrth wneud brechdanau, mae’n eu lapio mewn defnydd cŵyr gwenyn yn hytrach nag ‘cling film’. Gallech chi ddefnyddio defnydd cŵyr gwenyn fel caead ar jariau hefyd – ei osod ar y top a bydd gwres eich llaw yn cau’r bwlch aer. Mae’n wrthfacteria, yn ddiwenwyn, ac yn gwbl fioddiraddadwy hefyd wrth gwrs. Mae posib creu hwn eich hun adref os hoffech.

  Yna dangosodd Laura lwyth o gynnyrch sydd yn rhydd o ddeunydd pacio a phlastig, o sgrwb corff i siampŵ, un o’r ffyrdd hawsaf i leihau plastig yn ein bywydau yn sylweddol.

  Un awgrym olaf gan Laura: os oes rhaid prynu rhywbeth mewn potel blastig, prynwch mewn poteli mwy ac/neu ei brynu’n ddwys (concentrate), ac felly’n lleihau eich defnydd o blastig.

  Ar y cyfan, roedd hwn yn sesiwn lwyddiannus iawn yn meddwl pa gamau bychan gellir ei gymryd i wella ein hymarferion cynaladwyedd.

  Mae’r EVI wedi bod yn gwella cynaladwyedd yr adeilad ac yn cynnal gweithdai cynaladwyedd fel rhan o brosiect sydd yn cael ei gefnogi gan WCVA, diolch i arian gan y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Rydym wedi cwblhau gwaith i wella’r pympiau gwres o’r awyr a’r goleuadau yn yr EVI.

 19. Tackling Plastic Pollution at the EVI

  Comments Off on Tackling Plastic Pollution at the EVI

  Erthygl Gymraeg yma

  ‘Sustainability’ is everywhere at the moment, and the Ebbw Vale Institute is on board with this and has an on-going sustainability drive at the building and in the community. Back in April Llamau, a leading homelessness charity in Wales, held a plastic pollution workshop at the EVI for Earth Day.

  Llamau’s Laura Wheeler, who was hosting the workshop, is herself really passionate about plastic pollution. Laura started by showing the young people attending some shocking images of plastic pollution, like birds and marine wildlife being choked by debris or fishermen sailing through toxic reefs. She then asked them how that made them feel.

  How does plastic pollution make you feel?

  Sick“, came one answer.

  Sad“, said another.

  Guilty. Depressed. Ashamed. Shocked. Disgusted.

  Clearly, nobody is proud of the effect mankind’s hunger for plastic has had on the planet’s oceans. But how does it affect us?

  Plastic, plastic, everywhere

  It was time to think about the prevalence of plastics in all areas of our lives. There are microbeads in skincare products and plastic in polyester clothes. Things made of card, glass or wood can even have small plastic additions. When you wash synthetic clothes tiny plastic microfibres get into the water supply. The fish digest this plastic and then we eat the fish. They took a look at medical equipment too, like asthma pumps, drips, jabs and more. It was agreed that this was a worthwhile exception.

  The group considered the cost-benefit analysis of reducing our plastic usage. The average adult buys three plastic water bottles each week. If we stump up the extra cost for a nice reusable bottle, how long until we start making back that initial investment? When you’re on a tight budget, sadly, even a small initial cost can be a big deterrent. Should the government and big corporations be making it easier for individuals to make sustainable choices?

  Selection of plastic alternatives for plastic pollution article

  Making a difference

  One workshop attendee mentioned that her brother sometimes goes into the supermarket and dumps all his plastic packaging on the checkout. Discussing this as a group they decided that this probably just inconvenienced the workers at the supermarket and rarely got through to anyone higher up in management or the supply chain

  Laura showed some serious alternatives to plastic. When making sandwiches, for example, she packs them with beeswax wraps rather than cling film. You can use beeswax wraps as a lid on a jar too – pack it over the top and the heat of your hand will close the air gap. It’s antibacterial, nontoxic, and of course fully biodegradable. You can even make it at home should you wish to.

  Then Laura showed a whole series of packaging and plastic free products, from body scrubs to shampoos, probably one of the easiest ways to cut plastic quite significantly from our lives.

  One final tip from Laura: if you do have to buy something in a plastic bottle, buy it in bulk and/or in concentrate, thus reducing your plastic usage.

  All in all it was a really successful session thinking about what little steps could be taken to improve our sustainability practices.

  The EVI has been improving the sustainability of the building and running sustainability workshops as part of a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. We have already carried out work to improve the air heat pumps and the lighting at the EVI.

 20. Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  Comments Off on Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  Read article in English

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glynebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun.

  Rydym eisoes wedi dweud wrthych am newid yr holl oleuadau yn yr adeilad hanesyddol yma i rai LED ar ôl derbyn arian gan y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Yn yr erthygl hon byddem yn egluro’r newidiadau sydd wedi digwydd i atal drafftiau a gwella’r system wres.

  Mae’r EVI yn lleoliad cymunedol hanesyddol Gradd II yn dyddio’n ôl i 1849. Mae’n cael ei redeg gan ProMo-Cymru Mae’n darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector ac yn croesawu dros 5,000 o bobl bob mis.

  Wfft i’r drafftiau

  drysau'n cau Defnyddio'r Awyr i Gynhesu'r EVI
  Gosodwyd dyfeisiau newydd i gau’r drysau’n awtomatig

  Mae’n anochel bod drafft yn broblem mewn adeilad cyhoeddus, mawr, hanesyddol fel hyn, ac roedd yn broblem fawr pan ddaw at filiau ynni’r EVi. Roedd drysau yn cael eu cadw’n agored drwy’r adeg ac felly roedd angen mwy o egni i gynhesu ystafelloedd, roedd ystafelloedd gwag yn cael ei gynhesu pan nad oedd angen ac roedd tenantiaid yn defnyddio gwresogydd trydan i gynhesu ystafelloedd.

  Yn dilyn derbyn £32,523 o arian gan y cynllun ariannir gan y WCVA, penderfynom ddefnyddio peth o’r arian i geisio atal y drafftiau a gwella effeithiolrwydd egni’r adeilad.

  Gosodwyd dyfais ar bob drws i gau yn awtomatig a chafwyd rheolyddion awtomatig ar y rheiddiaduron, fel eu bod yn cynhesu dim ond pan fydd rhywun yn yr ystafell, yn arbed egni ar gynhesu ystafell wag yn ddiangen.

  “Nodwyd mai’r gegin a’r stiwdio recordio oedd yr ardaloedd gyda’r swm uchaf o ddefnydd ynni,” eglurai Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau yn yr EVI.

  “Felly gosodwyd mesurydd ynni a gweithredu i gywiro fel bod yr anghenion pŵer yn y gegin yn lleihau.”

  Aer oer ac ystafelloedd cynnes

  sychwyr aer oer - Defnyddio'r Awyr i Gynhesu'r EVI
  Mae defnyddio aer oer i sychu dwylo yn arbed egni

  Newidiwyd y sychwyr dwylo yn y toiledau i sychwyr-eco, sydd yn defnyddio aer oer yn hytrach nag aer cynnes. Dylid hyn leihau’r defnydd o ynni a’r defnydd o dyweli.

  “Roedd sawl un o’n tenantiaid a’r rhai oedd yn llogi’r adeilad yn defnyddio gwresogydd trydan i gynhesu ardaloedd oer o’r adeilad, bellach rydym wedi gosod gwresogyddion wal ynni effeithlon sydd yn sicrhau diogelwch ac effeithiolrwydd,” ychwanegai Samantha.

  “Mae’r gwresogyddion ar amserydd 10 munud ac yn amhrisiadwy i gael gwared ar fannau oer.”

  Defnyddio’r awyr i gynhesu!

  Daeth ProMo-Cymru yn gyfrifol am redeg yr adeilad hanesyddol yma dros 10 mlynedd yn ôl, yn ei achub o gael ei ddymchwel. Aeth yr adeilad drwy gyfnod mawr o adfywiad ac roedd effeithlonrwydd ynni yn bwysig iawn bryd hynny hefyd a gosodwyd dau bwmp gwres o’r awyr o’r radd flaenaf.

  Gosodwyd y pympiau 40kW gwres o’r awyr yng nghefn yr adeilad yn darparu gwres gradd isel. Roedd y rhain yn gweithio gyda’r rheiddiaduron haearn bwrw gwreiddiol yn ogystal â gosod SmartRads i gadw’r adeilad yn gynnes. Gosodwyd boeler nwy hefyd i fod yn gefn i’r pympiau mewn tywydd oer iawn.

  pympiau gwres Defnyddio'r Awyr i Gynhesu'r EVI
  Mae defnyddio aer oer i gynhesu’r adeilad hanesyddol yn arbed arian ac egni

  Problemau a datrysiadau

  Cafwyd archwiliad o’r pympiau gwres wrth i ni edrych ar wneud newidiadau effeithiolrwydd ynni pellach a darganfod nad oedd un yn gweithio. Roedd y pympiau wedi bod yn rhedeg ar amseroedd sylweddol gwahanol ar y cywasgyddion, roedd yna beipen cyddwysiad wedi’i blocio gyda hylif yn gollwng ac roedd y peipiau yn rhy fach ac wedi’u hinsiwleiddio’n wael. Roedd y pympiau hefyd yn gweithio ar 50 gradd, sydd yn ddrud i’w redeg, ac yn gyfrifol am 41% o ddefnydd ynni’r EVI.

  Ond nid oedd gan yr EVI arian i ddatrys y problemau yma a thrwsio’r pympiau gwres, ac felly roedd rhaid defnyddio’r boeler nwy wrth gefn yn y gaeaf. Roedd hyn yn achosi sbigyn yn y defnydd o ynni, tra bod y pympiau gwres aneffeithlon yn parhau i redeg a chynyddu defnydd ymhellach.

  “Daeth yr ateb gyda’r arian derbyniwyd drwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, a chaniatawyd i’r gwaith fynd yn ei flaen,” meddai Samantha.

  “Unwaith eto, mae’r EVI yn cael ei gynhesu gan bympiau gwres ynni effeithlon yn y lle cyntaf.”


  Darllenwch ein herthygl arall yn edrych ar y newidiadau sydd wedi digwydd i’r goleuadau yn yr EVI i ostwng costau a dod yn fwy ynni effeithlon.

  Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.


  Os oes gennych ddiddordeb yn llogi cyfleusterau’r EVI yna cysylltwch i ddarganfod mwy.

 21. Using Air To Heat the EVI

  Comments Off on Using Air To Heat the EVI

  Darllen yr erthygl yn Gymraeg

  In an age where saving money and being aware of your carbon footprint is more important than ever, Ebbw Vale Institute has been through it’s very own energy efficient makeover.

  We’ve already told you about changing all the lighting in this historic building to LED lights after receiving funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. In this article we’ll tell you about the changes made to improve draught exclusion and the heating source.

  EVI is a Grade II listed building ran by ProMo-Cymru. We are a landmark community venue dating back to 1849. We provide a programme of creative activities, learning and social enterprise developments. A variety of third sector organisations have settled into EVI and we welcome over 5,000 people a month.

  Banishing the drafts

  New automatic door closers were installed

  It’s inevitable that a big historic public building like this has draughts and this was a big problem when it came to the EVI’s energy bills. Doors were left open all the time so it took more energy to heat up rooms, empty rooms were being heated when it wasn’t needed and tenants were using electric heaters to warm their rooms.

  Following receiving £32,523 through the WCVA funded scheme we decided to use some of this to try banishing the drafts and improving the energy efficiency of the building.

  Automatic door closers were fitted on top of the doors. Automatic controls were fitted on the radiators, meaning they activate only when the room is occupied. This saves energy on unnecessarily heating an empty room.

  “We identified that the kitchen and the recording studio were the areas with the highest energy consumption,” explains Samantha James, Operations Coordinator at the EVI.

  “So we had energy meters installed and we took corrective action to reduce the power requirements in the kitchen.”

  Cold air and warm rooms

  Using cold air to dry hands saves energy

  The hand driers in the toilets were replaced with eco-driers, which use cold air rather than warm air. This should reduce energy consumption and reduce the use of hand towels.

  “Many of our tenants and hirers had been using electrical heaters to warm cold areas of the building. We’ve now installed energy efficient wall heaters which ensure safety and efficiency.” adds Samantha.

  “The heaters are on 10 minute timers and are invaluable when it comes to eradicating cold spots.”

  Using air to heat

  ProMo-Cymru took over the running of the historic building over ten years ago, saving it from demolition. The building went through a huge regeneration and energy efficiency was top priority back then too. Two state of the art air heat pumps were installed.

  The 40kW air source heat pumps were installed at the rear of the building and provided low-grade heat. These would work with the original cast iron radiators as well as installing SmartRads to keep the building warm. A gas boiler was also installed to supplement the heat pumps in extremely cold weather.

  Using air to heat the historic building saves money and energy

  Problems and solutions

  We carried out an inspection of the heat pumps when we were looking at making further energy efficiency changes and found that one was not operating. The pumps had been running at significantly different times on the compressors. There was a blocked condensate pipe with fluid leaking and the piping was too small and poorly insulated. The pumps were also operating at 50 degrees, which is expensive to run. It made up 41% of the EVI’s energy consumption.

  But we didn’t have the funds to fix these issues and repair the heat pumps, resulting in having to use the back up gas boiler in the winter. This caused a spike in energy usage, while the inefficient heat pumps were still running and increasing consumption further.

  “The funding received through the Landfill Disposal Tax Community Scheme came to the EVI’s rescue and allowed the repairs to go ahead,” says a relieved Samantha.

  “The EVI is once again being heated primarily through the energy efficient heat pumps.”


  Check out our other article looking at the changes made to the lighting at the EVI to help cut costs and become more energy efficient.

  This is a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.


  If you’re interested in hiring facilities at the EVi then contact us to find out more.

 22. Effeithiolrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  Comments Off on Effeithiolrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  Read article in English

  Mae Institiwt Glynebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithiolrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd yn cael ei redeg gan y WCVA. Mae’r holl waith wedi dod i ben bellach a hoffem roi gwybod i chi am yr hyn sydd wedi cael ei wneud.

  goleuadau'r evi - nadolig cynaliadwy

  Mae’r EVI yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru. Rydym yn lleoliad cymunedol sydd yn garreg filltir, yn darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector ac yn croesawu dros 5,000 o bobl bob mis.

  Un rhan o’r gwaith gostwng defnydd ynni yn yr adeilad hanesyddol yma oedd gwella’r goleuadau, a dyma fyddem yn edrych arno yn yr erthygl hon. Byddem hefyd yn edrych ar pam bod goleuadau LED yn syniad da i bob tŷ ac adeilad.

  Gwelliant Goleuo

  Roedd 21%* o ddefnydd ynni’r EVi yn cael ei ddefnyddio i gadw’r goleuadau ymlaen, swm uchel iawn. Mae’n adeilad mawr ac felly angen llawer o oleuadau! (*Canlyniadau adolygiad ynni gan REW)

  “Roedd y goleuadau yn hen ac yn aneffeithiol,” eglurai Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau yn yr EVi.

  “Roedd y tiwbiau fflworolau yn chwythu drwy’r adeg, rhai o’r tryledwyr wedi torri ac yn gorfod prynu bylbiau newydd drwy’r adeg.”

  Y brif neuadd yw’r ystafell fwyaf yn yr adeilad. Mae’r gofod wedi cael ei logi ar gyfer perfformiadau byw, cynadleddau, arddangosfeydd, partïon preifat, priodasau a mwy. Ond roedd dau set o oleuadau yn y neuadd yn ddiffygiol ac nid yw hyn yn creu argraff dda wrth geisio llogi’r ystafell i bobl! Ond roedd y gost o gael rhai newydd yn uchel, nid yn unig oherwydd y bylbiau arbenigol, ond roedd rhaid llogi sgaffald a galw trydanwyr arbenigol dro ar ôl tro i’w gosod.

  Llwyddiant Ariannu

  Roedd rhaid chwilio am ddatrysiad, ac roedd yr arian derbyniwyd gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi wedi caniatáu hyn.

  “Defnyddiwyd peth o’r £32,523 i brynu goleuadau LED o’r radd flaenaf ar gyfer y neuadd,” meddai Samantha.

  Ac nid y neuadd yn unig sydd wedi cael goleuadau newydd. Mae holl oleuadau’r adeilad wedi cael eu newid i LED.

  Mae LED, sef Deuod Allyrru Golau, yn defnyddio hyd at 90% yn llai o ynni. Tra bod bwlb traddodiadol yn cynhyrchu llawer o wres er mwyn cynhyrchu golau, mae LED yn defnyddio llawer llai o wres i wneud yr un peth, ac felly mae’n llawer fwy ynni effeithlon.

  Mae goleuadau yn gallu cyfrif am hyd at 20% o’ch biliau ynni felly mae posib creu arbedion sylweddol wrth newid i LED. Maent yn parhau’n hirach hefyd, tua 20 gwaith yn hirach nag bwlb golau traddodiadol, felly nid oes rhaid mynd allan i brynu bylbiau a’u newid drwy’r adeg. Bonws arall ydy bod bylbiau LED yn gallu cael eu hailgylchu, gan nad ydynt yn cynnwys mercwri fel rhai bylbiau hŷn.

  Y newyddion da i unrhyw un sydd yn ystyried newid i LED ydy bod gostyngiad mawr wedi bod yn y pris ers iddynt ddod allan i gychwyn, ac nid sbotolau yn unig chwaith. Bellach mae yna amrywiaeth eang ar gael, fel bayonet, sgriw neu oleuadau strip hyd yn oed. (*Ffynhonnell gwybodaeth: 7 Reasons Why You Should Swap To LED Lighting – thegreenage.co.uk)


  Cadwch olwg allan am yr erthyglau nesaf fydd yn edrych ar y gwaith gwelliannau drafft a gwres yn yr EVi.

  Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

  Os oes gennych ddiddordeb yn llogi cyfleusterau’r EVI yna cysylltwch i ddarganfod mwy.

 23. An Energy Efficient EVi: Lighting The Way Forward

  Comments Off on An Energy Efficient EVi: Lighting The Way Forward

  Darllen yr erthygl yn Gymraeg

  It’s been a hive of activity at the Ebbw Vale Institute (EVi) recently with lots of energy efficiency works going on thanks to generous funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme managed by the WCVA. All work is now complete and we wanted to let you know exactly what we’ve been doing.

  EVi cafe for Energy Efficiency article

  The EVi is ran by ProMo-Cymru. We are a landmark community venue that provides a programme of creative activities, learning and social enterprise developments. We are home to a variety of third sector organisations, welcoming over 5,000 people a month.

  One aspect of the work to reduce energy consumption at this historic building was the lighting improvements, which we will look at in this article. We’ll also take a look at why LED lighting is a good idea for all homes and buildings.

  Light Improvements

  A massive 21%* of the EVi’s energy consumption went towards keeping all the lights on. It’s a big building so it needs a lot of light!  (*Results of an energy review carried out by REW)

  “Our lighting was out of date and inefficient,” explains Samantha James, Operations Coordinator at the EVi.

  “The fluorescent tubes were constantly shorting out, some of the diffusers were broken and we were continuously purchasing new bulbs.” 

  The main hall is the biggest space in the building. The space has been hired out for live performances, conferences, exhibitions, private parties, weddings and more. But two banks of lights in the main hall were not working, not a great look when hiring out the space to people! But the cost of replacing them was high, not just because they needed specialist bulbs, but also scaffolding had to be hired and specialised electricians had to be called in repeatedly to fit them.

  Funding Success

  A solution had to be sought, and the funding received from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme made this possible.

  “We used some of the £32,523 we received to source state of the art LED lighting for the hall,” said Samantha.

  “The scaffolding and works were organised and carried out with no disruption to any of the groups hiring the hall.”

  And it’s not just the hall that’s had a lighting make over. The entire buildings lighting has been converted to LED.

  The benefits of LED *

  LED, or a Light Emitting Diode, uses up to 90% less energy. While a traditional bulb produces a lot of heat to be able to produce light, an LED uses far less heat to do the same thing and is therefore much more energy efficient.

  Lighting can make up to 20% of your energy bills so you can make significant savings by switching to LED. They also last, about 20 times longer than a traditional light bulb, meaning you don’t have to keep popping out to buy bulbs and change them all the time. Another bonus is that LED bulbs are also recyclable, as they don’t contain mercury like some older bulbs.

  The good news for anyone who’s thinking of changing to LED is that there’s been a big reduction in prince since they first came out, and it’s not just spotlights anymore either. There’s now a wide range available, like bayonet, screw or strip lights even. (*Information source: 7 Reasons Why You Should Swap To LED Lighting – thegreenage.co.uk)


  Check back with us soon when we’ll be looking at the draught and heating improvement works that have been carried out at the EVi.

  This is a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  If you’re interested in hiring facilities at the EVi then contact us to find out more.

 24. Cynyddu Effeithiolrwydd Ynni’r EVI

  Comments Off on Cynyddu Effeithiolrwydd Ynni’r EVI

  English article here

  Mae Institiwt Glynebwy yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael ei redeg gan WCVA.

  Bwriedir gwella effeithiolrwydd ynni’r EVi gan gynyddu’r fioamrywiaeth leol a chynnwys y gymuned gyda gwirfoddoli a rhannu’r hyn dysgwyd.

  Yr EVi

  Mae’r EVi yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru. Rydym yn lleoliad cymunedol sydd yn garreg filltir, yn darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector gan gynnwys Barnardo’s, Gwasanaethau Ieuenctid Blaenau Gwent, Llamau, Leeders Vale, Gyrfa Cymru a Learn About Us.

  Mae dros 5,000 o bobl yn ymweld â’r EVi bob mis, gydag amrywiaeth eang o ddefnyddiau a defnyddwyr i’r adeilad cymunedol yma. Bydd lleihau’r defnydd o egni mewn adeilad mor fawr yn creu arbedion sylweddol, ac yn helpu gostwng ein hôl troed carbon.

  EVi outside for Energy Efficiency article

  Gwella’r adeilad

  Eleni mae’r EVi yn dathlu 170 mlynedd. Mae dros degawd ers i ProMo-Cymru ddechrau rhedeg yr adeilad. Pan symudwyd i mewn i’r adeilad yn wreiddiol, gwyddom fod angen llawer o waith i wella ffabrig yr adeilad. Cychwynnodd y gwaith gyda’r dyfodol mewn meddwl. Gosodwyd dau bwmp gwres ddaear o’r radd flaenaf i gynhyrchu gwres mwy effeithlon. Diolch i’r gronfa hon, byddem yn gweithredu nifer o nodweddion arbed egni eraill cyn hir. Byddem yn cynnwys y gymuned fel gwirfoddolwyr i helpu cynyddu bioamrywiaeth o amgylch yr adeilad.

  Efallai nad yw effeithiolrwydd ynni ac arbed arian yn swnio’n gyffrous iawn i’r rhai sydd yn defnyddio’r adeilad, ond mae’n bwysig iawn i bopeth sydd yn digwydd yn yr EVi. Mae’r gwaith tu ôl i’r llenni yma yn caniatáu i’r EVi barhau i gefnogi’r gymuned leol. Dros y flwyddyn nesaf byddem yn gofyn i’r gwirfoddolwyr a’r staff yn yr EVi i rannu barn am pam bod yr EVi yn le mor arbennig i weithio a chwarae. Rydym yn gyffrous iawn hefyd i gael y bobl ifanc sydd yn defnyddio’r adeilad i rannu’r hyn maen nhw’n ei wneud. Byddem yn darlledu popeth dros ein sianeli digidol. Mae hyn yn sicrhau bod pawb yn cael gweld y gwaith mae ProMo-Cymru a’r gymuned yn ei wneud i ddatblygu cynaladwyedd yng Nglynebwy.


  Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

  Os hoffech wybodaeth bellach am logi’r cyfleusterau’r EVi yna cysylltwch i ddarganfod mwy.

 25. Increasing Energy Efficiency At The EVi

  Comments Off on Increasing Energy Efficiency At The EVi

  Erthygl Gymraeg yma

  The Ebbw Vale Institute is pleased to announce that we have received £32,523 funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. This is a Welsh Government fund programme managed by WCVA.

  We will be improving energy efficiency at the EVi increasing the local biodiversity and involving the community through volunteering and sharing what we learn.   

  The EVi 

  The EVi is ran by ProMo-Cymru. We are a landmark community venue that provides a programme of creative activities, learning and social enterprise developments. We are home to a variety of third sector organisations including Barnardo’sBlaenau Gwent Youth ServicesLlamauLeeders Vale, Careers Wales and Learn About Us.   
   
  Over 5000 people a month visit us here at the EVi, with a wide variety of uses and users for this community building. Reducing energy usage in a large building like this creates major savings and helps reduce our carbon footprint. 

  EVi outside for Energy Efficiency article

  Improving the building

  This year marks the 170th year of the EVi. It’s been over a decade since ProMo-Cymru took over the running of the building. When we originally moved in, we knew that it needed a lot of work to improve the fabric of the building. From the very beginning we worked with the future in mind. We installed two state of the art ground heat pumps to make heating more efficient. Thanks to this fund, we will soon be implementing a number of other energy saving features. We will also be involving the community as volunteers to help increase biodiversity around the building.

  Energy efficiency and cost-saving may not sound very exciting to those using the building, but it is very important to all that goes on at the EVi. This behind the scenes work allows the EVi to continue to support the local community. Over the next year we will be asking volunteers and staff to share what makes it such a special place to work and play. We are also excited to get the young people who use the building to share what they are doing. We will broadcast everything over our digital channels. This ensures that everyone gets to see the work that ProMo-Cymru and the community does to develop sustainability in Ebbw Vale.


  This is a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  If you’re interested in hiring facilities at the EVi then contact us to find out more.

 26. INCLEMENT WEATHER ANNOUNCEMENT OASIS / FOREIGNER ‘S JOURNEY

  Leave a Comment

   

  Inclement Weather.

   

  Due to the RED weather warning in force for Blaenau Gwent, we have been advised to close the building this weekend. If you have tickets for this weekends showS, the rescheduled dates are as follows.

   

  Oasis Friday2nd March NEW DATE SATURDAY MARCH 10TH

   

  Foreigner’s Journey Saturday 3rd March NEW DATE Saturday APRIL 14TH

   

  ALL TICKETS VALID FOR RESCHEDULED DATES

   

  ANY REFUNDS AVAILABLE FROM POINT OF PURCHASE IF YOU CANNOT MAKE RESCHEDULED DATES.

 27. Evi

  Leave a Comment

  February

  How would you like to see EVI develop?

  Main Content Inline SmallWe welcome your feedback and ideas to help inform the development of this historic, vibrant community & cultural centre.

  May we request that you [and any colleagues, clients, friends who are affiliated with EVI] complete this short 3min questionnaire to  enable us to seek funding support to help restore our building & develop our facilities.

  We’d be most grateful if you could complete this short questionnaire by Thursday 1st March 2018.

  http://www.surveygizmo.com/s3/4203190/EVI-What-do-you-think

  Thank you for your continued support.

  Back to top

  Family Fun Day – Wed 28th March 2018

  rch 2018Main Content Inline SmallAll welcome at the EVI Family Fun day !

  Wednesday 28th March, 3pm – 6pm

  Free activities, information & Easter celebration !

  Back to top

  For more information…

  Main Content Inline Smallplease visit our website :

 28. 2017: An eventful year at the EVI…

  Leave a Comment

  2017 was a busy year at the EVi, the community and cultural centre at the heart of Ebbw Vale regenerated and developed by ProMo-Cymru. Chris Phillips, EVi Events Officer, looks back at the past year and the diverse and exciting variety of music and theatrical events.

  January is normally notoriously slow in the events business because of the unpredictable weather, especially up here in the mountains of Ebbw Vale. The fact that most customers are bereft of funds after the excesses of the Christmas period doesn’t help either. When we were approached with a guaranteed fee for the whole of January to use the main hall we were more than happy to oblige.

  An impromptu studio

  The Public Service Broadcasting (PSB) bandwagon arrived on 2 January. For the next four weeks, they transformed the hall into an impromptu studio.

  Guest musicians and all sorts of weird and wonderful instruments arrived on a daily basis, whether it was James Dean Bradfield from the Manic Street Preachers or a glockenspiel. We had to keep the utmost secrecy. Visitors with prying eyes all wanted to know exactly what was going on behind the boarded up doors.

  Work finished in early February and we had our hall back. It looked eerily empty after the multitude of electronica and soundproofing had been stripped out. When the album was released in July 2017 it stormed the charts outselling Jay–Z in first few days of release. It finally peaked at number four in the UK Charts. Rather an impressive start to the year with more to come from the PSB boys with two sell-out launch shows… but more of that later.

  Interactive theatre

  2017 was definitely a diverse year and with the hall back in our possession, our first show was an interactive theatre piece by Be Aware Productions. The play was funded by the Arts Council of Wales. Written by Turkish playwright Meltem Arikan, directed by Memet Ali Alahora and starring Maddie Jones, Pinar Ogun, Francesca Dimech and Emma Daman Thomas. The show was in the form of a gig. Band members talked about experiences of sexual violence by real people through song and very dark humour. The show was very hard hitting and very thought-provoking and included a lively Q&A session at the end.

  A sell out tribute

  Along with the spring, March brought our first full house when the Bon Giovi tribute act sold 300 tickets. I’m told there were people so desperate to come that they were offering double the entrance fee to ticket holders on Facebook. The evening was such a hit that the Bon Jovi tribute act was booked again for December. That too sold out months in advance.

  Tribute bands may not be to everyone’s taste, and may not be everyone’s idea of art, but they are very popular. With a healthy balance of the real and the ‘fake’ we can continue to offer something for everyone.

  Charity fundraisers

  Charity events are always welcome here at the EVi. We had a fantastic night when Faith Parry put on an evening of acoustic music to celebrate her struggle with mental health. Her fathers’ band Mattraffia also reunited for the evening to raise money and awareness for Mind, the mental health charity.

  The fundraising continued in April with an event to raise funds for the local cinema. The local authority was threatening closure. Bands from all over the area played to a healthy crowd and the cinema was eventually kept open. We don’t know what effect our event had on the decision, but “every little helps”.

  UK Subs at the EVi

  Not all rock and metal

  There may have been some criticism in the past that there was too much rock and heavy metal at the EVi. April dispelled a lot of that. We had a night of hardcore dance with hoards of ravers in hot pants and waving glow sticks. We also had punk legends UK Subs performing a set of rarities and standards to celebrate 40 Years at the forefront of youth rebellion. Yes, youthful rebellion with Charlie Harper… a sprightly 73 years young!

  Summer lovin’

  The EVi can be hired for personal parties and events. In May the local vicar held his retirement event here. A personal highlight for me was my own daughters’ wedding. Throw in another sell out, this time from a Guns N’ Roses tribute act. The end of spring saw an eclectic mix of events at the venue proving we provide something for most tastes.

  The summer and wedding season really kicked off in June. We had a steampunk union that was an absolute joy and a pagan handfasting ceremony. It’s not all confetti and lace. The halfway point of the year also saw the return of a major musical event. Odin’s Rock Club held their fifth annual two-day festival with acts from all over the country playing.

  Showing gratitude

  Public Service Broadcasting returned for two sold-out shows to launch Every Valley, the album lovingly created in the concert hall at the EVi. Ever since the recording of Every Valley PSB Management and myself had been in constant email contact. We talked about the possibility of the band playing some shows as a thank you to the area for being so welcoming to these “middle-class Londoners” who came to write about their industry and struggles.

  The album was now ready and the dates were set and announced. The 400 general sale tickets were put online and sold out in less than two minutes. The band gave us 50 half-price tickets to sell for each night. The condition was that buyers had to provide evidence that they lived within 15 miles of the venue. These tickets lasted a little longer, about an hour and a half. People were waiting for the box office to open to get their hands on these “once in a lifetime” golden tickets.

  Media interviews with PSB at the EVi

  A huge production

  Most bands arrive in vans and PSB were no different, except they had four vans and a large truck full of rigging, lights and equipment. It was all hands on deck as myself and our local volunteers set about helping the crew. We put up the magnificent structure that held the giant screens and the myriad of lights. The hall was once again transformed. It was hard to believe that you were still in Ebbw Vale with the sheer size of the production.

  The morning of the show saw media arrive from across Wales and even journalists from France. Janice Long arrived from Radio Wales and held an extensive interview with J from the band. The show was to be streamed as a 360degree production. The EVi was a hive of activity and the way everything came together was miraculous. There were a few teething problems. The generator that powered the show was too big to get through the doors. They had to hire a crane as the driver would not leave it on the street. It was lifted over the fence and retrieved after the shows.

  Happy fans

  Both shows were fantastic and locals and the PSB fan club still rave about it six months later. A really lovely story came out of this too. After the first show, we heard that an eight-year-old in his pyjamas had been sat in the car park listening.  The show was for ages 14 plus but the child was a massive fan. I relayed this story to J and the management. They agreed that the boy and his parents could sit on the balcony above the bar with the bands’ guests and watch the show. The child got to meet his heroes and it was a great way to finish the shows off. It seems PSB hadn’t quite finished with us but more of that later.

  EVi Events Officer Chris Phillips with James Dean Bradfield

  Video shoot with a Manic Street Preacher

  July brought another three weddings and a funeral and a return to live action when Swansea rockers Buffalo Summer rocked the hall.

  August saw PSB return, this time with the Manic Street Preachers’ James Dean Bradfield. They were here to shoot a video for their collaboration single from the album. They also kindly donated a Ludwig drum kit, Fender Stratocaster guitar and the bands old touring bass amp for young musicians to learn to play. All in all they are a great bunch of people and this was a mutually advantageous union with the album being the bands highest charting. Hopefully, there will be more to come in 2018… watch this space!

  Autumn Blues

  After a few tributes, engagements, funerals and children’s parties, musically the autumn saw the return of local heroes Henry’s Funeral Shoe. They brought their down n’ dirty blues driven rock back to the Valleys.

  Charity events started again in September with two nights in aid of Musicians Against Homelessness. Both were well attended and worked to raise the profile and funds of this fledgeling charity.

  Dan Reed performing at the EVi

  Hooked on the EVi

  Once acts play the EVi they invariably want to come again, whether it is the audience, staff or well-stocked bar, they usually return. Mike Peters of The Alarm has played twice. Most of the local acts have been numerous times. In October, rock legend Dan Reed made his third visit. It coincided with a 50th birthday for one of the Odin’s Rock Club booking staff. They had a party in a back room and all bought tickets to Dan’s show. So Dan basically played to a birthday party and full gig audience. Long after everyone else had gone home he held court for hours playing his acoustic and regaling with tales of touring with the Stones and other musical royalty.

  Paying with batteries

  Diversity in music and entrance fee came next when Heavenly Records brought the unique Make Noise event to the EVi. Instead of an admission fee customers had to bring an old electrical item to recycle as ‘payment’ for a gig featuring quirky Cardiff indie troubadour Sweet Baboo. The payment included everything from a handful of batteries to a chainsaw (well hedge trimmer but still vicious looking!).

  Orbs show up in photos during a paranormal investigation at the EVi

  Spooky goings on

  A paranormal investigation by the Ebbw Vale Paranormal Society made me uneasy to be in the venue alone at night for a few weeks. They found a fair bit of activity in the shape of orbs, voices and unexplained noises. I am more than a little sceptical, but it did make me think twice about certain things that go bump in the night in this very old building

  Motown and Indie

  I mentioned before that bands like to return to the venue and in November Big Mac’s Wholly Soul Band paid us their fifth visit to celebrate their 25thAnniversary. A sell out crowd danced the night away to the glorious hits of Motown. After the success of the PSB events, it seemed we were in demand by touring bands and SWN in Cardiff asked us if we could accommodate We Are Scientists for a late-announced gig as part of a whistle-stop tour of only three UK gigs. We gladly agreed and had a fantastic evening with the New York Indie Stars.

  The Church at the Brain Freeze Festival

  Brain freeze

  The saying goes you can never have too much of a good thing and that was evident when Charlie Harper brought the UK Subs back for another visit in late November. This was just a warm-up for the third annual staging of Pity My Brain’s Brain Freeze Festival. This event always delivers the best in local, national and international rock music with previous acts including Atomic Bitchwax and Crobot.

  On the menu this year was the lauded Jim Jones and the Righteous Mind, Church of the Cosmic Skull, Virginmarys and an outstanding array of local talent. Add in a record fair and local ales from the Tudor brewery plus acoustic acts such as Brandy Row and Aled Clifford and you get the best value two-day festival money can buy.

  The Church had the most people in a band on stage (apart from Gruff Rhys’ nine-piece band a few years back) and what a sight they were all bedecked in white (as well as a fair portion of the audience avec blanc). It was like a cult sermon but what a heavenly racket they made.

  Festive celebrations

  The festive season arrived and we had a tremendous party night with our own Dean Richards providing the cabaret, a free party for local children complete with buffet and magician, and another sell-out show from those Bon Giovi guys.

  In conclusion, what a year it has been, from international touring megastars, local bands at the start of their journeys, raves, thought-provoking plays, mediums, debates and all manner of family functions – hatches, matches and dispatches! Add in a top five album recorded at the EVi and you have a pretty diverse and satisfying year. Who knows what 2018 will bring but it sure has a lot to live up too!

  See you at the front!

  Chris Phillips

 29. BRAINFREEZE ON RADIO 6

  Leave a Comment

  The weekend of November 24th and 25th sees some Giants of the Underground arriving at the EVi as part of Pity My Brain’s Brainfreeze festival. To celebrate festival big wig Jamie Richards went on Radio 6 with Radcliffe and Maconie to chat about this unique event. Follow the link and click 2.13 in to hear about this diverse weekend, including Real Ales, Record Fair and acts of the calibre of Jim Jones and The Righteous Mind, VirginMarys and Church of the Cosmic Skull

  Click here to listen dont forget 2hr 13 min in

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy