EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Mar 2022

 1. FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Comments Off on FREE SOCIAL MEDIA TRAINING: Get your service seen and heard in Blaenau Gwent!

  Expert advice on how to use social media to promote your service in Blaenau Gwent!

  What can I expect?

  Guidance on  how you can increase engagement and promote your service on social media to get seen and heard in Blaenau Gwent and beyond! Join this 2.5 hour insightful and informative free-of-charge online social media training session with industry expert, Andrew Collins.

  SIGN UP

  During this session you’ll:

  ·  Explore everything you need to know about social media trends in 2022

  · Get to grips with short-form video (TikTok, Instagram reels and YouTube shorts)

  · Receive free and easy social media tips and tricks to save you time and money

  · Learn the benefits of paid social media ads and how to harness them for your organisation or business

  · Beat the algorithms by understanding how they work and use them to your advantage

  · Gain valuable social media skills to help promote your service in Blaenau Gwent

  Who is this training for?

  This free online session is for businesses or voluntary organisations that operate within the Blaenau Gwent local authority area who want to take their social media to the next level and improve their pages.

  What’s the course format?

  This session is offered in English and will be delivered on Zoom.

  Date and Duration

  Join us on Wednesday 6th April 2022 10am – 12.30pm 

  SIGN UP

  Spaces are limited on a first-come first-served basis.

  Contact andrew@promo.cymru for any training or eligibility queries.

  ——————-

  This training is being delivered by ProMo-Cymru. The facilitation of the course is being funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund*. 

  ProMo-Cymru offers a range of tailored training sessions and bespoke consultancy options. Find out more here https://www.promo.cymru/services/training-and-consulting/ 

  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fundprospectus

 2. HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Comments Off on HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DDIM: Dysgwch sut i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  Cyngor arbenigol ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent!

  Beth i’w ddisgwyl:

  Arweiniad ar sut i wella cyrhaeddiad a hybu eich gwasanaeth ar gyfryngau cymdeithasol fel eich bod yn denu sylw ym Mlaenau Gwent a thu hwnt! Ymunwch yn y sesiwn hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim yma, sydd yn 2.5 awr llawn gwybodaeth ddefnyddiol gydag arbenigwr yn y maes, Andrew Collins.

  COFRESTRU

  Yn y sesiwn yma byddech yn:

  ·  Archwilio popeth sydd angen ei wybod am dueddiadau cyfryngau cymdeithasol yn 2022

  ·  Dod i ddeall fideo ar ffurf fer (TikTok, Instagram reels a YouTube shorts)

  ·  Derbyn cyngor a thriciau cyfryngau cymdeithasol hawdd ac am ddim fydd yn arbed amser ac arian i chi

  ·  Dysgu am fuddiannau talu am hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a sut i ddefnyddio’r rhain ar gyfer eich sefydliad neu fusnes

  ·  Trechu’r algorithmau wrth ddeall sut maent yn gweithio a’u defnyddio i’ch budd

  ·  Dysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol gwerthfawr fydd yn helpu chi i hybu eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent

  I bwy mae’r hyfforddiant yma?

  Mae’r sesiwn ar-lein am ddim yma ar gyfer busnesau neu sefydliadau gwirfoddol sydd yn gweithio o fewn ardal awdurdod lleol Blaenau Gwent sydd yn awyddus i symud ymlaen gyda’u cyfryngau cymdeithasol a gwella eu tudalennau.

  Ar ba ffurf mae’r hyfforddiant yma?

  Mae’r sesiwn yn cael ei gynnig yn Saesneg ac yn cael ei gyflwyno dros Zoom.

  Dyddiad a hyd:

  Ymunwch â ni ar ddydd Mercher 6ed Ebrill 2022 10yb – 12:30yp

  COFRESTRU

  Llefydd cyfyngedig felly cyntaf i’r felin.

  Cysylltwch â andrew@promo.cymru ar gyfer unrhyw ymholiadau hyfforddiant neu os ydych chi’n gymwys.

  ——————-

  Mae’r hyfforddiant yma yn cael ei gyflwyno gan ProMo-Cymru. Mae cwrs yma yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.*

  Mae ProMo-Cymru yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant wedi’u teilwra ac opsiynau ymgynghoriaeth arbennig. Gwybodaeth bellach yma: https://www.promo.cymru/services/hyfforddiant-ac-ymgynghoriad/?lang=cy 

  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewalfund-prospectus 

 3. Have Your Say On What Happens at EVI 

  Comments Off on Have Your Say On What Happens at EVI 

  Do you live in Ebbw Vale or Blaenau Gwent and would like a say on the live events that happen in your area? Ebbw Vale Institute (EVI) is setting up a Community Programming Group to plan what’s going on in this historic community building. 

  After a period of closure due to COVID-19, EVI is reopening, and we want YOU to help us decide on a programme of cultural events for the town and surrounding area. Think live music, comedy, theatre, family events, exhibitions and more!  

  About EVI 

  EVI was founded in 1849 to promote cultural exchange in the neighbourhood. ProMo-Cymru regenerated the empty building to develop EVI as a community and cultural centre, with facilities including training and meeting spaces, a professional recording studio, café, bar and live performance space. It is a venue that offers a programme of creative activities, learning and social enterprise development for the communities it serves. 

  Join our group 

  As we get ready to open our doors to the public once again, we’re looking for your help. 

  The EVI Community Programming group will be a unique opportunity to have a say about what happens in your area. Volunteering your time means you will learn new skills about how a building like ours operates and what goes on behind the scenes when programming and promoting events. You don’t need to have any experience – we want to hear from anyone of any age or background. Tell us about the type of events that you, your friends and family would like to see taking place in the building.  

  The EVI Community Meet will be held every other Thursday, 5-6pm, starting on 24 March 2022. You will be able to attend in person or join us on Zoom.  

  To register your interest or to find out more, email Tom: tom@promo.cymru or contact EVI: 01495 708022  

  This work is being developed with funding from the UK Community Renewal Fund. To find out more, click here. 

 4. Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Comments Off on Help i Benderfynu Beth Sy’n Digwydd Yn EVI 

  Ydych chi’n byw yng Nglynebwy neu Flaenau Gwent ac eisiau barn ar ddigwyddiadau byw sydd yn digwydd yn eich ardal? Mae Institiwt Glynebwy (EVI) yn sefydlu Grŵp Rhaglennu Cymunedol i gynllunio’r hyn fydd yn digwydd yn yr adeilad cymunedol hanesyddol yma. 

  Yn dilyn cyfnod o fod wedi cau oherwydd COVID-19, mae EVI yn ailagor, ac rydym yn chwilio am eich help CHI i benderfynu ar raglen o ddigwyddiadau diwylliannol ar gyfer y dref a’r ardal gyfagos. Dychmygwch gerddoriaeth byw, comedi, theatr, digwyddiadau teuluol, arddangosfeydd a mwy! 

  Mwy am EVI 

  Sefydlwyd EVI yn 1849 i hyrwyddo cyfnewid diwylliannol yn yr ardal. Cafodd yr adeilad gwag ei adfywio gan ProMo-Cymru i ddatblygu’r EVI fel canolfan cymunedol a diwylliannol, gydag adnoddau yn cynnwys gofodau hyfforddi a chyfarfod, stiwdio recordio broffesiynol, caffi, bar a gofod perfformio byw. Mae’n lleoliad sydd yn cynnig rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiad menter gymdeithasol ar gyfer y cymunedau mae’n ei wasanaethu. 

  Ymunwch â’n grŵp 

  Wrth i ni baratoi i agor ein drysau i’r cyhoedd unwaith eto, rydym yn chwilio am eich cymorth chi. Bydd grŵp Rhaglennu Cymunedol EVI yn gyfle unigryw i gael dweud eich dweud am yr hyn sydd yn digwydd yn eich ardal. Wrth wirfoddoli eich amser byddech yn dysgu sgiliau newydd am sut mae adeilad fel hyn yn gweithredu a’r pethau sydd yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth baratoi rhaglen a hyrwyddo digwyddiadau. Nid oes rhaid i chi fod â phrofiad – rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un, o unrhyw oedran neu gefndir. Rhannwch y math o ddigwyddiadau hoffech chi, eich ffrindiau a’ch teulu ei weld yn digwydd yn yr adeilad. 

  Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob yn ail ddydd Iau, 5-6yh, yn cychwyn ar 24 Mawrth 2022. Gallech ddewis mynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb neu ymuno ar Zoom. 

  I gofrestru eich diddordeb neu i ddarganfod mwy, e-bostiwch Tom: tom@promo.cymru neu cysylltwch EVI:  01495 708022 

  Mae’r gwaith yma yn cael ei ddatblygu gyda chyllid o grant Cronfa Adfywio Gymunedol y DU. I ddarganfod mwy, cliciwch yma. 

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy