EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: May 2022

 1. Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  Comments Off on Adborth Gwych o’n Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

  English article here

  Cynhaliodd EVI sesiwn hyfforddi cyfryngau cymdeithasol ar-lein am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector Blaenau Gwent yn ddiweddar. Roedd y sesiwn llawn gwybodaeth yma, cyflwynir gan ProMo-Cymru, arbenigwyr y diwydiant, yn datblygu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i helpu denu mwy o sylw i’w gwasanaeth.

  Roedd Andrew Collins, arbenigwr cyfathrebu digidol ProMo-Cymru, yn ymdrin â sawl pwnc defnyddiol fel:

  • – Fideo ffurf fer (TikTok, reels Instagram a YouTube shorts)
  • – Tueddiadau cyfryngau cymdeithasol
  • – Hysbysebion taladwy cyfryngau cymdeithasol
  • – Algorithmau cyfryngau cymdeithasol

  Llwyddodd y rhai mynychodd i ddysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol gwerthfawr i symud eu tudalennau ymlaen i’r lefel nesaf, gan hefyd fanteisio ar y cyfle i ofyn cwestiynau a derbyn cyngor penodol gan arbenigwr yn y maes.

  Adborth


  Ymwybyddiaeth wych o’r pwnc, dymunol iawn ac yn ymateb yn dda i gwestiynau pobl”

  *

  Hyfforddiant defnyddiol iawn, perthnasol iawn, hawdd i’w ddilyn. Sesiwn grêt!

  *

  Roedd yn llawn gwybodaeth, ac yn trafod pethau nad oeddwn i erioed wedi meddwl amdanynt

  *

  Egni anhygoel, yn amlwg yn angerddol iawn am y pwnc, yn sicrhau bod pawb yn cael ei glywed


  Gwybodaeth bellach

  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn hyfforddiant sgiliau digidol (hysbysebion taledig, Canva, fideo ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a mwy) i helpu hyrwyddo eich gwasanaeth ym Mlaenau Gwent, cysylltwch gyda’r EVI drwy e-bost sian@evi.cymru.

  Mae ProMo-Cymru, gwarcheidwaid EVI, yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi wedi’u teilwro – dysgwch fwy yma.

  Ariennir yr hyfforddiant yma gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU*.


  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Y bwriad ydy cefnogi pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf ledled y DU i gynnal rhaglenni peilot a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymunedau a llefydd busnesau lleol, ac yn cefnogi pobl i mewn i swyddi. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma.

 2. Great Feedback From Our Social Media Training

  Comments Off on Great Feedback From Our Social Media Training

  Erthygl Gymraeg yma

  EVI recently provided a free online social media training session for Blaenau Gwent businesses and third sector organisations. This informative session, delivered by industry experts ProMo-Cymru, developed attendees social media skills to help get their service seen and heard.

  Andrew Collins, a digital communications specialist from ProMo-Cymru, covered a range of useful topics such as:

  • – Short form video (TikTok, Instagram reels and YouTube shorts)
  • – Social media trends
  • – Paid social media ads
  • – Social media algorithms

  Attendees gained valuable social media skills to help take their pages to the next level, while also getting the opportunity to ask questions and receive tailored advice from an industry expert.

  Feedback


  “Excellent subject knowledge, very personable and reactive to people’s questions”

  *

  “Really useful training, very relevant, easy to follow. A great session!”

  *

  “It was very informative, covered things I hadn’t even thought of”

  *

  “Amazing energy, clearly passionate about the topic, ensured everyone was heard”

  *

  “Really useful training, very relevant, easy to follow. A great session!”


  Further Information

  If you are interested in receiving digital skills training (paid advertising, Canva, video for social media and more) to help promote your service in Blaenau Gwent, get in touch with EVI by emailing sian@evi.cymru.

  ProMo-Cymru, custodians of EVI, offer a range of tailored training sessions – find out more here.

  This training was funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund*. 


  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, click here.

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales