EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Jun 2019

 1. Taclo Llygredd Plastig yn yr EVI

  Comments Off on Taclo Llygredd Plastig yn yr EVI

  English article here

  Mae ‘cynaladwyedd’ i’w weld ym mhobman ar y funud, ac mae Institiwt Glynebwy yn hapus i fod yn cyfrannu at hyn gyda’i yriant cynaladwyedd cyfredol yn yr adeilad, ac yn y gymuned. Yn ôl yn fis Ebrill bu Llamau, elusen ddigartrefedd yng Nghymru, yn cynnal gweithdy llygredd plastig ar gyfer Diwrnod y Ddaear.

  Mae Laura Wheeler o Llamau, oedd yn cyflwyno’r gweithdy, yn angerddol iawn yn bersonol am lygredd plastig. Cychwynnodd Laura wrth ddangos delweddau brawychus o lygredd plastig i’r bobl ifanc, fel adar a bywyd gwyllt y môr yn cael eu mygu gan y rwbel plastig, neu bysgotwyr yn hwylio trwy’r riff gwenwynig. Yna, gofynnodd sut roedd hynny yn gwneud iddynt deimlo.

  Sut mae llygredd plastig yn gwneud i ti deimlo?

  “Yn sâl”, oedd ateb un.

  “Trist”, meddai rhywun arall.

  “Euog. Isel. Cywilydd. Sioc. Ffieidd-dod.”

  Mae’n glir nad yw neb yn falch o’r effaith mae angen pobl am blastig wedi ei gael ar foroedd y blaned. Ond sut mae hyn yn effeithio arnom ni?

  Plastig, plastig, ym mhobman

  Roedd yn amser meddwl am gyffredinrwydd plastig ym mhob agwedd o’n bywydau. Mae yna micro-ddarnau o blastig mewn cynnyrch gofal croen a phlastig mewn dillad polyester. Mae pethau sydd wedi’u creu o gerdyn, gwydr neu bren yn gallu cael darnau bach ychwanegol o blastig ynddynt. Pan fyddech chi’n golchi dillad synthetig mae darnau bach, bach o micro-ffibr plastig yn mynd i’r cyflenwad dŵr. Mae’r pysgod yn bwyta’r plastig yma ac yna rydym ni’n bwyta’r pysgod. Edrychwyd ar offer meddygol hefyd, fel pympiau asthma, diferion, pigiadau ac ati. Cytunwyd bod y rhain yn eithriad buddiol.

  Bu’r grŵp yn ystyried y dadansoddiad cost a budd o leihau’r defnydd o blastig. Mae’r oedolyn arferol yn prynu tair potel dŵr plastig yr wythnos. Os ydym yn talu am fotel gellir ei ail-ddefnyddio, pa mor hir nes y byddem wedi adennill y buddsoddiad yma? Ond pan rydych chi ar gyllideb dynn, mae’r gost gychwynnol yn gallu atal pobl yn anffodus. A ddylai’r llywodraeth a’r corfforaethau mawr fod yn gwneud pethau’n haws i unigolion fedru gwneud dewisiadau cynaliadwy?

  Gwneud gwahaniaeth

  Soniodd un mynychwr bod ei brawd yn mynd i’r archfarchnad weithiau ac yn gadael yr holl ddeunydd pacio plastig ar y ddesg talu. Wrth drafod hyn fel grŵp, penderfynwyd bod hyn yn achosi anhwylustod i’r gweithwyr yn yr archfarchnad a’r neges yn annhebygol o gyrraedd y rheolwyr uwch neu’r cyflenwyr.

  Dangosodd Laura ychydig o bethau oedd yn ddewis gwahanol i blastig. Er esiampl, wrth wneud brechdanau, mae’n eu lapio mewn defnydd cŵyr gwenyn yn hytrach nag ‘cling film’. Gallech chi ddefnyddio defnydd cŵyr gwenyn fel caead ar jariau hefyd – ei osod ar y top a bydd gwres eich llaw yn cau’r bwlch aer. Mae’n wrthfacteria, yn ddiwenwyn, ac yn gwbl fioddiraddadwy hefyd wrth gwrs. Mae posib creu hwn eich hun adref os hoffech.

  Yna dangosodd Laura lwyth o gynnyrch sydd yn rhydd o ddeunydd pacio a phlastig, o sgrwb corff i siampŵ, un o’r ffyrdd hawsaf i leihau plastig yn ein bywydau yn sylweddol.

  Un awgrym olaf gan Laura: os oes rhaid prynu rhywbeth mewn potel blastig, prynwch mewn poteli mwy ac/neu ei brynu’n ddwys (concentrate), ac felly’n lleihau eich defnydd o blastig.

  Ar y cyfan, roedd hwn yn sesiwn lwyddiannus iawn yn meddwl pa gamau bychan gellir ei gymryd i wella ein hymarferion cynaladwyedd.

  Mae’r EVI wedi bod yn gwella cynaladwyedd yr adeilad ac yn cynnal gweithdai cynaladwyedd fel rhan o brosiect sydd yn cael ei gefnogi gan WCVA, diolch i arian gan y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Rydym wedi cwblhau gwaith i wella’r pympiau gwres o’r awyr a’r goleuadau yn yr EVI.

 2. Tackling Plastic Pollution at the EVI

  Comments Off on Tackling Plastic Pollution at the EVI

  Erthygl Gymraeg yma

  ‘Sustainability’ is everywhere at the moment, and the Ebbw Vale Institute is on board with this and has an on-going sustainability drive at the building and in the community. Back in April Llamau, a leading homelessness charity in Wales, held a plastic pollution workshop at the EVI for Earth Day.

  Llamau’s Laura Wheeler, who was hosting the workshop, is herself really passionate about plastic pollution. Laura started by showing the young people attending some shocking images of plastic pollution, like birds and marine wildlife being choked by debris or fishermen sailing through toxic reefs. She then asked them how that made them feel.

  How does plastic pollution make you feel?

  Sick“, came one answer.

  Sad“, said another.

  Guilty. Depressed. Ashamed. Shocked. Disgusted.

  Clearly, nobody is proud of the effect mankind’s hunger for plastic has had on the planet’s oceans. But how does it affect us?

  Plastic, plastic, everywhere

  It was time to think about the prevalence of plastics in all areas of our lives. There are microbeads in skincare products and plastic in polyester clothes. Things made of card, glass or wood can even have small plastic additions. When you wash synthetic clothes tiny plastic microfibres get into the water supply. The fish digest this plastic and then we eat the fish. They took a look at medical equipment too, like asthma pumps, drips, jabs and more. It was agreed that this was a worthwhile exception.

  The group considered the cost-benefit analysis of reducing our plastic usage. The average adult buys three plastic water bottles each week. If we stump up the extra cost for a nice reusable bottle, how long until we start making back that initial investment? When you’re on a tight budget, sadly, even a small initial cost can be a big deterrent. Should the government and big corporations be making it easier for individuals to make sustainable choices?

  Selection of plastic alternatives for plastic pollution article

  Making a difference

  One workshop attendee mentioned that her brother sometimes goes into the supermarket and dumps all his plastic packaging on the checkout. Discussing this as a group they decided that this probably just inconvenienced the workers at the supermarket and rarely got through to anyone higher up in management or the supply chain

  Laura showed some serious alternatives to plastic. When making sandwiches, for example, she packs them with beeswax wraps rather than cling film. You can use beeswax wraps as a lid on a jar too – pack it over the top and the heat of your hand will close the air gap. It’s antibacterial, nontoxic, and of course fully biodegradable. You can even make it at home should you wish to.

  Then Laura showed a whole series of packaging and plastic free products, from body scrubs to shampoos, probably one of the easiest ways to cut plastic quite significantly from our lives.

  One final tip from Laura: if you do have to buy something in a plastic bottle, buy it in bulk and/or in concentrate, thus reducing your plastic usage.

  All in all it was a really successful session thinking about what little steps could be taken to improve our sustainability practices.

  The EVI has been improving the sustainability of the building and running sustainability workshops as part of a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. We have already carried out work to improve the air heat pumps and the lighting at the EVI.

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy