EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Oct 2022

 1. Celebrating Black History in South Wales

  Comments Off on Celebrating Black History in South Wales

  Cymraeg

  70 community members joined us to celebrate an important part of Welsh history as we put on Afternoon Tea and a film showing to celebrate hosting the ‘Let Paul Robeson Sing’ exhibition.

  EVI have been privileged to host the inspiring ‘Let Paul Robeson Sing’ Exhibition from Swansea University South Wales Miners’ Library, chronicling the inspirational life of actor, singer and civil rights activist, Paul Robeson. In celebration, we hosted a sumptuous Afternoon Tea from the Café at EVI and The Proud Valley (1940) film showing, free to all due to funding through the UK Community Renewal Fund*.

  Welsh History

  The incredible exhibition explores Robeson’s journey against prejudice and intolerance, his connection with the miners of South Wales, and his work to promote diversity and racial equality.

  We have been proud to bring Robeson’s story back to Ebbw Vale, 64 years after his famed appearance at the 1958 Ebbw Vale National Eisteddfod in which he told the crowd, “You have shaped my life – I have learned from you.” 

  EVI itself plays an important role in the history, past, present, and future of Blaenau Gwent and the surrounding areas. The 170-year-old building is a reflection of the social and industrial heritage of the town of Ebbw Vale, previously providing training in iron, steel and coal for the area. 

  Throughout time, EVI has kept education at its heart. This work continues here today, as we work with local communities and beyond to create a centre of excellence to be proud of, in which people can participate, learn, create and be entertained, in keeping with the original ethos of the Ebbw Vale Institute.

  Launch Success

  The exhibition launch was a great success, with rave reviews for the Cafe at EVI and an afternoon well spent socialising, learning, and reminiscing;


  “The afternoon was most enjoyable. Great insight into life in South Wales coal mines and the inspiring life of Paul Robeson.


  “A wonderful afternoon spent socialising with great company and meeting new people. Lovely Afternoon Tea from the Cafe, and I enjoyed seeing ‘The Proud Valley’ again for the first time in 40 years.”


  As the exhibition draws to a close this week, we would like to thank the South Wales Miners’ Library and all community members who have visited to learn about Robeson’s story and his important role in Black and Welsh history at EVI, the oldest institute in Wales.

  Take a look at our upcoming events here.


  *The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, click here.

  ProMo Cymru, charity and social enterprise, operates and is the custodian of the Ebbw Vale Institute. We are proud to have saved EVI for future community use.

 2. Dathlu Hanes Pobl Dduon De Cymru

  Comments Off on Dathlu Hanes Pobl Dduon De Cymru

  English

  Ymunodd dros 70 o aelodau’r gymuned â ni i ddathlu cyfnod pwysig yn hanes Cymru gyda The Prynhawn a dangos ffilm i ddathlu’r arddangosfa ‘Gadewch i Paul Robeson Ganu’ a gynhaliwyd yma.

  Mae Institiwt Glynebwy wedi bod yn falch iawn o gael cynnal yr arddangosfa ysbrydoledig ‘Gadewch i Paul Robeson Ganu’ gan Lyfrgell y Glowyr De Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, yn dangos bywyd ysbrydoledig yr actor, canwr ac actifydd hawliau sifil, Paul Robeson. I ddathlu, roedd EVI wedi creu Te Prynhawn blasus yng Nghaffi’r EVI a dangoswyd y ffilm The Proud Valley (1940), am ddim i bawb diolch i arian Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU*.

  Hanes Cymru

  Mae’r arddangosfa wych yma yn edrych ar siwrne Robeson wrth iddo wynebu anfantais ac anoddefgarwch, ei gysylltiad gyda glowyr De Cymru, a’i waith yn hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb hiliol.

  Rydym wedi bod yn falch iawn i gael dychwelyd stori Robeson i Lyn Ebwy, 64 mlynedd yn ddiweddarach ers ei ymddangosiad enwog yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 1958 lle dywedodd wrth y dorf, “Rydych chi wedi siapio fy mywyd – rwyf wedi dysgu gennych chi.”

  Mae’r EVI ei hun yn chwarae rhan bwysig iawn yn hanes, gorffennol, presennol a dyfodol Blaenau Gwent a’r ardal gyfagos. Mae’r adeilad 170 oed yn adlewyrchu treftadaeth gymdeithasol a diwydiannol tref Glyn Ebwy, oedd cynt yn darparu hyfforddiant haearn, dur a glo i’r ardal.

  Mae’r EVI wedi cadw addysg wrth ei galon dros y blynyddoedd. Mae’r gwaith yma yn parhau yma heddiw, wrth i ni weithio gyda chymunedau lleol a thu hwnt i greu canolfan rhagoriaeth i fod yn falch ohoni, lle gall pobl gymryd rhan, dysgu, creu a chael eu hadlonni, gan gadw i ethos gwreiddiol Institiwt Glyn Ebwy.

  Llwyddiant y Lansiad

  Roedd lansiad yr arddangosfa yn llwyddiant mawr, gydag adolygiadau gwych i’r Caffi yn EVI a phrynhawn da yn cymdeithasu, dysgu, ac yn hel atgofion.


  “Roedd yn brynhawn dymunol iawn. Mewnwelediad gwych i fywyd pyllau glo De Cymru a bywyd ysbrydoledig Paul Robeson.”


  “Prynhawn hyfryd yn cymdeithasu gyda chwmni gwych a chyfarfod pobl newydd. Te Prynhawn lyfli gan y caffi, ac roeddwn i wedi mwynhau gweld ‘The Proud Valley’ unwaith eto am y tro cyntaf ers 40 mlynedd.”


  Wrth i’r arddangosfa ddod i ben yr wythnos hon, hoffwn ddiolch i Lyfrgell y Glowyr De Cymru a holl aelodau’r gymuned sydd wedi ymweld i ddysgu am stori Robeson a’i ran bwysig yn hanes Du a Chymru yn EVI, yr institiwt hynaf yng Nghymru.

  Ewch i weld digwyddiadau sydd i ddod yn EVI yma.


  *Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Y bwriad ydy cefnogi pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf ledled y DU i gynnal rhaglenni peilot a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymunedau a llefydd busnesau lleol, ac yn cefnogi pobl i mewn i swyddi. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma.

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up

Privacy Policy | Web Accessibility Policy