EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Feb 2022

 1. Great Things Are Coming At EVI

  Comments Off on Great Things Are Coming At EVI

  We are pleased to announce that Ebbw Vale Institute (EVI) has successfully been awarded a grant from the UK Community Renewal Fund. This means that the oldest institute in Wales, restored and refurbished by ProMo-Cymru, can reopen after the pandemic with some exciting new developments.

  This funding will allow EVI to develop opportunities with young people and support cultural and economic recovery in Ebbw Vale and Blaenau Gwent. We have lots of exciting plans and ideas for the centre this spring.

  ·  Creating opportunities and pathways into employment for young people involving our café and digital skills training

  ·  Promoting healthy living skills and socialising through our café and garden

  ·  Working with local artists and community groups, hosting cultural events for the community

  ·  Running environmental activities and workshops, increasing positive environmental behaviour both in and outside the building

  Centre of community life

  Although our partner support services have remained open and continue to operate, the centre has been closed to the public during the pandemic. We are so happy to be reopening our community cultural centre in the heart of Ebbw Vale with the launch of this exciting new project. Environmental innovation, sustainability, community and local culture are at the heart of this renewal project, aiming to make Blaenau Gwent a more attractive place to live, work, and visit.

  EVI has been at the centre of community life in Ebbw Vale for 173 years, and this project means it will continue to do so for generations to come

  Find out more

  What do you want to see EVI bring to your community? If you would like to discuss this project or work with us, get in touch with sam@evi.cymru. Follow or like us on Twitter, Instagram or Facebook to keep up to date with what’s happening and join us on our inspiring and exciting journey this spring. 

  Welsh translation of this article is available here

  This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

  The UK Community Renewal Fund is a UK Government programme for 2021/22. This aims to support people and communities most in need across the UK to pilot programmes and new approaches to prepare for the UK Shared Prosperity Fund. It invests in skills, community and place, local business, and supporting people into employment. For more information, visit https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

 2. Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Comments Off on Pethau Cyffrous ar y Gweill yn EVI

  Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi bod Institiwt Glynebwy (EVI) wedi derbyn grant gan Gronfa Adfywio Gymunedol y DU. Felly, bydd yr institiwt hynaf yng Nghymru, sydd wedi ei adfywio a’i adnewyddu gan ProMo-Cymru, yn gallu ailagor ar ôl y pandemig gyda datblygiadau newydd cyffrous.

  Bydd y cyllid yma yn caniatáu i EVI ddatblygu cyfleoedd gyda phobl ifanc a chefnogi adferiad diwylliannol ac economaidd yng Nglynebwy a Blaenau Gwent. Mae nifer o gynlluniau a syniadau cyffrous ar y gweill yn y ganolfan y gwanwyn hwn.

  ·  Creu cyfleoedd a llwybrau i gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc gan ddefnyddio ein caffi a hyfforddiant sgiliau digidol

  ·  Hyrwyddo sgiliau byw’n iach a chymdeithasol gan ddefnyddio’r caffi a’r ardd

  ·  Gweithio gydag artistiaid lleol a grwpiau cymunedol, cynnal digwyddiadau diwylliannol ar gyfer y gymuned

  ·  Cynnal gweithgareddau a gweithdai amgylcheddol, cynyddu ymddygiad amgylcheddol positif y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad

  Canolbwynt bywyd cymunedol

  Er bod ein gwasanaethau tenantiaid gwych wedi parhau i fod yn agored ac yn dal i weithredu, mae’r ganolfan wedi bod ar gau i’r cyhoedd yn ystod y pandemig. Rydym yn falch iawn o gael ailagor y ganolfan ddiwylliannol gymunedol yma yng nghanol Glynebwy gyda lansiad y prosiect cyffrous yma. Wrth galon y prosiect adfywio mae arloesi amgylcheddol, cynaliadwyedd, a diwylliant cymunedol a lleol, gyda’r bwriad o greu Blaenau Gwent sydd yn le mwy deniadol i fyw, gweithio ac ymweld.

  Mae EVI wedi bod wrth galon bywyd cymunedol Glynebwy ers 173 o flynyddoedd, a bydd yn parhau i wneud hynny am sawl cenhedlaeth i ddod diolch i’r prosiect yma.

  Darganfod mwy

  Pa fath o bethau ydych chi’n awyddus i EVI gyflwyno yn eich cymuned? Os hoffech drafod y prosiect neu’r gwaith â ni, cysylltwch â sam@evi.cymru. Dilynwch neu hoffwch ar Twitter, Instagram neu Facebook i gael gwybod y diweddaraf am yr hyn sydd yn digwydd, ac i ymuno â ni ar ein siwrne gyffrous dros y gwanwyn.

  English translation of this article is available here

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up

Privacy Policy | Web Accessibility Policy