EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: May 2019

 1. Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  Comments Off on Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  Read article in English

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glynebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun.

  Rydym eisoes wedi dweud wrthych am newid yr holl oleuadau yn yr adeilad hanesyddol yma i rai LED ar ôl derbyn arian gan y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Yn yr erthygl hon byddem yn egluro’r newidiadau sydd wedi digwydd i atal drafftiau a gwella’r system wres.

  Mae’r EVI yn lleoliad cymunedol hanesyddol Gradd II yn dyddio’n ôl i 1849. Mae’n cael ei redeg gan ProMo-Cymru Mae’n darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector ac yn croesawu dros 5,000 o bobl bob mis.

  Wfft i’r drafftiau

  drysau'n cau Defnyddio'r Awyr i Gynhesu'r EVI
  Gosodwyd dyfeisiau newydd i gau’r drysau’n awtomatig

  Mae’n anochel bod drafft yn broblem mewn adeilad cyhoeddus, mawr, hanesyddol fel hyn, ac roedd yn broblem fawr pan ddaw at filiau ynni’r EVi. Roedd drysau yn cael eu cadw’n agored drwy’r adeg ac felly roedd angen mwy o egni i gynhesu ystafelloedd, roedd ystafelloedd gwag yn cael ei gynhesu pan nad oedd angen ac roedd tenantiaid yn defnyddio gwresogydd trydan i gynhesu ystafelloedd.

  Yn dilyn derbyn £32,523 o arian gan y cynllun ariannir gan y WCVA, penderfynom ddefnyddio peth o’r arian i geisio atal y drafftiau a gwella effeithiolrwydd egni’r adeilad.

  Gosodwyd dyfais ar bob drws i gau yn awtomatig a chafwyd rheolyddion awtomatig ar y rheiddiaduron, fel eu bod yn cynhesu dim ond pan fydd rhywun yn yr ystafell, yn arbed egni ar gynhesu ystafell wag yn ddiangen.

  “Nodwyd mai’r gegin a’r stiwdio recordio oedd yr ardaloedd gyda’r swm uchaf o ddefnydd ynni,” eglurai Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau yn yr EVI.

  “Felly gosodwyd mesurydd ynni a gweithredu i gywiro fel bod yr anghenion pŵer yn y gegin yn lleihau.”

  Aer oer ac ystafelloedd cynnes

  sychwyr aer oer - Defnyddio'r Awyr i Gynhesu'r EVI
  Mae defnyddio aer oer i sychu dwylo yn arbed egni

  Newidiwyd y sychwyr dwylo yn y toiledau i sychwyr-eco, sydd yn defnyddio aer oer yn hytrach nag aer cynnes. Dylid hyn leihau’r defnydd o ynni a’r defnydd o dyweli.

  “Roedd sawl un o’n tenantiaid a’r rhai oedd yn llogi’r adeilad yn defnyddio gwresogydd trydan i gynhesu ardaloedd oer o’r adeilad, bellach rydym wedi gosod gwresogyddion wal ynni effeithlon sydd yn sicrhau diogelwch ac effeithiolrwydd,” ychwanegai Samantha.

  “Mae’r gwresogyddion ar amserydd 10 munud ac yn amhrisiadwy i gael gwared ar fannau oer.”

  Defnyddio’r awyr i gynhesu!

  Daeth ProMo-Cymru yn gyfrifol am redeg yr adeilad hanesyddol yma dros 10 mlynedd yn ôl, yn ei achub o gael ei ddymchwel. Aeth yr adeilad drwy gyfnod mawr o adfywiad ac roedd effeithlonrwydd ynni yn bwysig iawn bryd hynny hefyd a gosodwyd dau bwmp gwres o’r awyr o’r radd flaenaf.

  Gosodwyd y pympiau 40kW gwres o’r awyr yng nghefn yr adeilad yn darparu gwres gradd isel. Roedd y rhain yn gweithio gyda’r rheiddiaduron haearn bwrw gwreiddiol yn ogystal â gosod SmartRads i gadw’r adeilad yn gynnes. Gosodwyd boeler nwy hefyd i fod yn gefn i’r pympiau mewn tywydd oer iawn.

  pympiau gwres Defnyddio'r Awyr i Gynhesu'r EVI
  Mae defnyddio aer oer i gynhesu’r adeilad hanesyddol yn arbed arian ac egni

  Problemau a datrysiadau

  Cafwyd archwiliad o’r pympiau gwres wrth i ni edrych ar wneud newidiadau effeithiolrwydd ynni pellach a darganfod nad oedd un yn gweithio. Roedd y pympiau wedi bod yn rhedeg ar amseroedd sylweddol gwahanol ar y cywasgyddion, roedd yna beipen cyddwysiad wedi’i blocio gyda hylif yn gollwng ac roedd y peipiau yn rhy fach ac wedi’u hinsiwleiddio’n wael. Roedd y pympiau hefyd yn gweithio ar 50 gradd, sydd yn ddrud i’w redeg, ac yn gyfrifol am 41% o ddefnydd ynni’r EVI.

  Ond nid oedd gan yr EVI arian i ddatrys y problemau yma a thrwsio’r pympiau gwres, ac felly roedd rhaid defnyddio’r boeler nwy wrth gefn yn y gaeaf. Roedd hyn yn achosi sbigyn yn y defnydd o ynni, tra bod y pympiau gwres aneffeithlon yn parhau i redeg a chynyddu defnydd ymhellach.

  “Daeth yr ateb gyda’r arian derbyniwyd drwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, a chaniatawyd i’r gwaith fynd yn ei flaen,” meddai Samantha.

  “Unwaith eto, mae’r EVI yn cael ei gynhesu gan bympiau gwres ynni effeithlon yn y lle cyntaf.”


  Darllenwch ein herthygl arall yn edrych ar y newidiadau sydd wedi digwydd i’r goleuadau yn yr EVI i ostwng costau a dod yn fwy ynni effeithlon.

  Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.


  Os oes gennych ddiddordeb yn llogi cyfleusterau’r EVI yna cysylltwch i ddarganfod mwy.

 2. Using Air To Heat the EVI

  Comments Off on Using Air To Heat the EVI

  Darllen yr erthygl yn Gymraeg

  In an age where saving money and being aware of your carbon footprint is more important than ever, Ebbw Vale Institute has been through it’s very own energy efficient makeover.

  We’ve already told you about changing all the lighting in this historic building to LED lights after receiving funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. In this article we’ll tell you about the changes made to improve draught exclusion and the heating source.

  EVI is a Grade II listed building ran by ProMo-Cymru. We are a landmark community venue dating back to 1849. We provide a programme of creative activities, learning and social enterprise developments. A variety of third sector organisations have settled into EVI and we welcome over 5,000 people a month.

  Banishing the drafts

  New automatic door closers were installed

  It’s inevitable that a big historic public building like this has draughts and this was a big problem when it came to the EVI’s energy bills. Doors were left open all the time so it took more energy to heat up rooms, empty rooms were being heated when it wasn’t needed and tenants were using electric heaters to warm their rooms.

  Following receiving £32,523 through the WCVA funded scheme we decided to use some of this to try banishing the drafts and improving the energy efficiency of the building.

  Automatic door closers were fitted on top of the doors. Automatic controls were fitted on the radiators, meaning they activate only when the room is occupied. This saves energy on unnecessarily heating an empty room.

  “We identified that the kitchen and the recording studio were the areas with the highest energy consumption,” explains Samantha James, Operations Coordinator at the EVI.

  “So we had energy meters installed and we took corrective action to reduce the power requirements in the kitchen.”

  Cold air and warm rooms

  Using cold air to dry hands saves energy

  The hand driers in the toilets were replaced with eco-driers, which use cold air rather than warm air. This should reduce energy consumption and reduce the use of hand towels.

  “Many of our tenants and hirers had been using electrical heaters to warm cold areas of the building. We’ve now installed energy efficient wall heaters which ensure safety and efficiency.” adds Samantha.

  “The heaters are on 10 minute timers and are invaluable when it comes to eradicating cold spots.”

  Using air to heat

  ProMo-Cymru took over the running of the historic building over ten years ago, saving it from demolition. The building went through a huge regeneration and energy efficiency was top priority back then too. Two state of the art air heat pumps were installed.

  The 40kW air source heat pumps were installed at the rear of the building and provided low-grade heat. These would work with the original cast iron radiators as well as installing SmartRads to keep the building warm. A gas boiler was also installed to supplement the heat pumps in extremely cold weather.

  Using air to heat the historic building saves money and energy

  Problems and solutions

  We carried out an inspection of the heat pumps when we were looking at making further energy efficiency changes and found that one was not operating. The pumps had been running at significantly different times on the compressors. There was a blocked condensate pipe with fluid leaking and the piping was too small and poorly insulated. The pumps were also operating at 50 degrees, which is expensive to run. It made up 41% of the EVI’s energy consumption.

  But we didn’t have the funds to fix these issues and repair the heat pumps, resulting in having to use the back up gas boiler in the winter. This caused a spike in energy usage, while the inefficient heat pumps were still running and increasing consumption further.

  “The funding received through the Landfill Disposal Tax Community Scheme came to the EVI’s rescue and allowed the repairs to go ahead,” says a relieved Samantha.

  “The EVI is once again being heated primarily through the energy efficient heat pumps.”


  Check out our other article looking at the changes made to the lighting at the EVI to help cut costs and become more energy efficient.

  This is a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.


  If you’re interested in hiring facilities at the EVi then contact us to find out more.

 3. Effeithiolrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  Comments Off on Effeithiolrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  Read article in English

  Mae Institiwt Glynebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithiolrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd yn cael ei redeg gan y WCVA. Mae’r holl waith wedi dod i ben bellach a hoffem roi gwybod i chi am yr hyn sydd wedi cael ei wneud.

  goleuadau'r evi - nadolig cynaliadwy

  Mae’r EVI yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru. Rydym yn lleoliad cymunedol sydd yn garreg filltir, yn darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector ac yn croesawu dros 5,000 o bobl bob mis.

  Un rhan o’r gwaith gostwng defnydd ynni yn yr adeilad hanesyddol yma oedd gwella’r goleuadau, a dyma fyddem yn edrych arno yn yr erthygl hon. Byddem hefyd yn edrych ar pam bod goleuadau LED yn syniad da i bob tŷ ac adeilad.

  Gwelliant Goleuo

  Roedd 21%* o ddefnydd ynni’r EVi yn cael ei ddefnyddio i gadw’r goleuadau ymlaen, swm uchel iawn. Mae’n adeilad mawr ac felly angen llawer o oleuadau! (*Canlyniadau adolygiad ynni gan REW)

  “Roedd y goleuadau yn hen ac yn aneffeithiol,” eglurai Samantha James, Cydlynydd Gweithrediadau yn yr EVi.

  “Roedd y tiwbiau fflworolau yn chwythu drwy’r adeg, rhai o’r tryledwyr wedi torri ac yn gorfod prynu bylbiau newydd drwy’r adeg.”

  Y brif neuadd yw’r ystafell fwyaf yn yr adeilad. Mae’r gofod wedi cael ei logi ar gyfer perfformiadau byw, cynadleddau, arddangosfeydd, partïon preifat, priodasau a mwy. Ond roedd dau set o oleuadau yn y neuadd yn ddiffygiol ac nid yw hyn yn creu argraff dda wrth geisio llogi’r ystafell i bobl! Ond roedd y gost o gael rhai newydd yn uchel, nid yn unig oherwydd y bylbiau arbenigol, ond roedd rhaid llogi sgaffald a galw trydanwyr arbenigol dro ar ôl tro i’w gosod.

  Llwyddiant Ariannu

  Roedd rhaid chwilio am ddatrysiad, ac roedd yr arian derbyniwyd gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi wedi caniatáu hyn.

  “Defnyddiwyd peth o’r £32,523 i brynu goleuadau LED o’r radd flaenaf ar gyfer y neuadd,” meddai Samantha.

  Ac nid y neuadd yn unig sydd wedi cael goleuadau newydd. Mae holl oleuadau’r adeilad wedi cael eu newid i LED.

  Mae LED, sef Deuod Allyrru Golau, yn defnyddio hyd at 90% yn llai o ynni. Tra bod bwlb traddodiadol yn cynhyrchu llawer o wres er mwyn cynhyrchu golau, mae LED yn defnyddio llawer llai o wres i wneud yr un peth, ac felly mae’n llawer fwy ynni effeithlon.

  Mae goleuadau yn gallu cyfrif am hyd at 20% o’ch biliau ynni felly mae posib creu arbedion sylweddol wrth newid i LED. Maent yn parhau’n hirach hefyd, tua 20 gwaith yn hirach nag bwlb golau traddodiadol, felly nid oes rhaid mynd allan i brynu bylbiau a’u newid drwy’r adeg. Bonws arall ydy bod bylbiau LED yn gallu cael eu hailgylchu, gan nad ydynt yn cynnwys mercwri fel rhai bylbiau hŷn.

  Y newyddion da i unrhyw un sydd yn ystyried newid i LED ydy bod gostyngiad mawr wedi bod yn y pris ers iddynt ddod allan i gychwyn, ac nid sbotolau yn unig chwaith. Bellach mae yna amrywiaeth eang ar gael, fel bayonet, sgriw neu oleuadau strip hyd yn oed. (*Ffynhonnell gwybodaeth: 7 Reasons Why You Should Swap To LED Lighting – thegreenage.co.uk)


  Cadwch olwg allan am yr erthyglau nesaf fydd yn edrych ar y gwaith gwelliannau drafft a gwres yn yr EVi.

  Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

  Os oes gennych ddiddordeb yn llogi cyfleusterau’r EVI yna cysylltwch i ddarganfod mwy.

 4. An Energy Efficient EVi: Lighting The Way Forward

  Comments Off on An Energy Efficient EVi: Lighting The Way Forward

  Darllen yr erthygl yn Gymraeg

  It’s been a hive of activity at the Ebbw Vale Institute (EVi) recently with lots of energy efficiency works going on thanks to generous funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme managed by the WCVA. All work is now complete and we wanted to let you know exactly what we’ve been doing.

  EVi cafe for Energy Efficiency article

  The EVi is ran by ProMo-Cymru. We are a landmark community venue that provides a programme of creative activities, learning and social enterprise developments. We are home to a variety of third sector organisations, welcoming over 5,000 people a month.

  One aspect of the work to reduce energy consumption at this historic building was the lighting improvements, which we will look at in this article. We’ll also take a look at why LED lighting is a good idea for all homes and buildings.

  Light Improvements

  A massive 21%* of the EVi’s energy consumption went towards keeping all the lights on. It’s a big building so it needs a lot of light!  (*Results of an energy review carried out by REW)

  “Our lighting was out of date and inefficient,” explains Samantha James, Operations Coordinator at the EVi.

  “The fluorescent tubes were constantly shorting out, some of the diffusers were broken and we were continuously purchasing new bulbs.” 

  The main hall is the biggest space in the building. The space has been hired out for live performances, conferences, exhibitions, private parties, weddings and more. But two banks of lights in the main hall were not working, not a great look when hiring out the space to people! But the cost of replacing them was high, not just because they needed specialist bulbs, but also scaffolding had to be hired and specialised electricians had to be called in repeatedly to fit them.

  Funding Success

  A solution had to be sought, and the funding received from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme made this possible.

  “We used some of the £32,523 we received to source state of the art LED lighting for the hall,” said Samantha.

  “The scaffolding and works were organised and carried out with no disruption to any of the groups hiring the hall.”

  And it’s not just the hall that’s had a lighting make over. The entire buildings lighting has been converted to LED.

  The benefits of LED *

  LED, or a Light Emitting Diode, uses up to 90% less energy. While a traditional bulb produces a lot of heat to be able to produce light, an LED uses far less heat to do the same thing and is therefore much more energy efficient.

  Lighting can make up to 20% of your energy bills so you can make significant savings by switching to LED. They also last, about 20 times longer than a traditional light bulb, meaning you don’t have to keep popping out to buy bulbs and change them all the time. Another bonus is that LED bulbs are also recyclable, as they don’t contain mercury like some older bulbs.

  The good news for anyone who’s thinking of changing to LED is that there’s been a big reduction in prince since they first came out, and it’s not just spotlights anymore either. There’s now a wide range available, like bayonet, screw or strip lights even. (*Information source: 7 Reasons Why You Should Swap To LED Lighting – thegreenage.co.uk)


  Check back with us soon when we’ll be looking at the draught and heating improvement works that have been carried out at the EVi.

  This is a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  If you’re interested in hiring facilities at the EVi then contact us to find out more.

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy