EVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale InstituteEVI | Ebbw Vale Institute : Ebbw Vale Institute

Launch Menu Launch Menu

Archive: Feb 2019

 1. Cynyddu Effeithiolrwydd Ynni’r EVI

  Comments Off on Cynyddu Effeithiolrwydd Ynni’r EVI

  English article here

  Mae Institiwt Glynebwy yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael ei redeg gan WCVA.

  Bwriedir gwella effeithiolrwydd ynni’r EVi gan gynyddu’r fioamrywiaeth leol a chynnwys y gymuned gyda gwirfoddoli a rhannu’r hyn dysgwyd.

  Yr EVi

  Mae’r EVi yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru. Rydym yn lleoliad cymunedol sydd yn garreg filltir, yn darparu rhaglen o weithgareddau creadigol, dysgu a datblygiadau mentrau cymdeithasol. Mae’n gartref i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector gan gynnwys Barnardo’s, Gwasanaethau Ieuenctid Blaenau Gwent, Llamau, Leeders Vale, Gyrfa Cymru a Learn About Us.

  Mae dros 5,000 o bobl yn ymweld â’r EVi bob mis, gydag amrywiaeth eang o ddefnyddiau a defnyddwyr i’r adeilad cymunedol yma. Bydd lleihau’r defnydd o egni mewn adeilad mor fawr yn creu arbedion sylweddol, ac yn helpu gostwng ein hôl troed carbon.

  EVi outside for Energy Efficiency article

  Gwella’r adeilad

  Eleni mae’r EVi yn dathlu 170 mlynedd. Mae dros degawd ers i ProMo-Cymru ddechrau rhedeg yr adeilad. Pan symudwyd i mewn i’r adeilad yn wreiddiol, gwyddom fod angen llawer o waith i wella ffabrig yr adeilad. Cychwynnodd y gwaith gyda’r dyfodol mewn meddwl. Gosodwyd dau bwmp gwres ddaear o’r radd flaenaf i gynhyrchu gwres mwy effeithlon. Diolch i’r gronfa hon, byddem yn gweithredu nifer o nodweddion arbed egni eraill cyn hir. Byddem yn cynnwys y gymuned fel gwirfoddolwyr i helpu cynyddu bioamrywiaeth o amgylch yr adeilad.

  Efallai nad yw effeithiolrwydd ynni ac arbed arian yn swnio’n gyffrous iawn i’r rhai sydd yn defnyddio’r adeilad, ond mae’n bwysig iawn i bopeth sydd yn digwydd yn yr EVi. Mae’r gwaith tu ôl i’r llenni yma yn caniatáu i’r EVi barhau i gefnogi’r gymuned leol. Dros y flwyddyn nesaf byddem yn gofyn i’r gwirfoddolwyr a’r staff yn yr EVi i rannu barn am pam bod yr EVi yn le mor arbennig i weithio a chwarae. Rydym yn gyffrous iawn hefyd i gael y bobl ifanc sydd yn defnyddio’r adeilad i rannu’r hyn maen nhw’n ei wneud. Byddem yn darlledu popeth dros ein sianeli digidol. Mae hyn yn sicrhau bod pawb yn cael gweld y gwaith mae ProMo-Cymru a’r gymuned yn ei wneud i ddatblygu cynaladwyedd yng Nglynebwy.


  Mae hwn yn brosiect wedi’i gefnogi gan y WCVA trwy’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

  Os hoffech wybodaeth bellach am logi’r cyfleusterau’r EVi yna cysylltwch i ddarganfod mwy.

 2. Increasing Energy Efficiency At The EVi

  Comments Off on Increasing Energy Efficiency At The EVi

  Erthygl Gymraeg yma

  The Ebbw Vale Institute is pleased to announce that we have received £32,523 funding from the Landfill Disposals Tax Communities Scheme. This is a Welsh Government fund programme managed by WCVA.

  We will be improving energy efficiency at the EVi increasing the local biodiversity and involving the community through volunteering and sharing what we learn.   

  The EVi 

  The EVi is ran by ProMo-Cymru. We are a landmark community venue that provides a programme of creative activities, learning and social enterprise developments. We are home to a variety of third sector organisations including Barnardo’sBlaenau Gwent Youth ServicesLlamauLeeders Vale, Careers Wales and Learn About Us.   
   
  Over 5000 people a month visit us here at the EVi, with a wide variety of uses and users for this community building. Reducing energy usage in a large building like this creates major savings and helps reduce our carbon footprint. 

  EVi outside for Energy Efficiency article

  Improving the building

  This year marks the 170th year of the EVi. It’s been over a decade since ProMo-Cymru took over the running of the building. When we originally moved in, we knew that it needed a lot of work to improve the fabric of the building. From the very beginning we worked with the future in mind. We installed two state of the art ground heat pumps to make heating more efficient. Thanks to this fund, we will soon be implementing a number of other energy saving features. We will also be involving the community as volunteers to help increase biodiversity around the building.

  Energy efficiency and cost-saving may not sound very exciting to those using the building, but it is very important to all that goes on at the EVi. This behind the scenes work allows the EVi to continue to support the local community. Over the next year we will be asking volunteers and staff to share what makes it such a special place to work and play. We are also excited to get the young people who use the building to share what they are doing. We will broadcast everything over our digital channels. This ensures that everyone gets to see the work that ProMo-Cymru and the community does to develop sustainability in Ebbw Vale.


  This is a WCVA supported project made possible through the Landfill Disposals Tax Communities Scheme.

  If you’re interested in hiring facilities at the EVi then contact us to find out more.

Foundation Funders:

National Lottery Community Fund Logo
Welsh Government Logo

Current Funders:

Lloyds Bank Foundation Logo
Landfills Tax Scheme Logo
WCVA Logo
Blaenau Gwent County Council Logo
UK Gov Wales
Levelling Up
Multiply

Privacy Policy | Web Accessibility Policy